Хэвлэх DOC Татаж авах
НЭМЭЛТ  6
 
НИСЭХИЙН УУР АМЬСГАЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ
(aeronautical climatological information)
 
(Бүлэг 8-г үзнэ үү.)
 
1.      НИСЭХИЙН УУР АМЬСГАЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ
(PROCESSING OF AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION)
 
Аэродромын цаг уурын ажиглалтын мэдээг аэродромын уур амьсгалын мэдээллийг бэлтгэхэд тохиромжтой хэлбэртэйгээр цуглуулж, боловсруулж мөн хадгална.
 
2.      НИСЭХИЙН УУР АМЬСГАЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СОЛИЛЦОО         (EXCHANGE OF AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION)
 
2.1        Нисэхийн уур амьсгалын мэдээллийг цаг уурын байгууллагууд хоорондоо захиалгын дагуу солилцоно.
 
2.2        Агаарын тээвэрлэгч болон бусад байгууллагуудад нисэхийн уур амьсгалын мэдээлэл шаардлагатай үед тухайн байгууллагад хүсэлтээ гаргана.
 
3.      НИСЭХИЙН УУР АМЬСГАЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН АГУУЛГА (CONTENT OF AERONAUTICAL CLIMATOLOGICAL INFORMATION)
 
3.1        Аэродромын уур амьсгалын хүснэгт (Aerodrome climatological table)
 
3.1.1           Аэродромын уур амьсгалын хүснэгтэнд цаг уурын элементүүдийн дараах үзүүлэлтүүдийг тусгана:
а.      Цаг уурын элементүүдийн дундаж утга болон түүнээс хазайх хазайц, мөн түүнчлэн хамгийн их ба бага утга;
б.      Аэродромын бүсэд нислэг үйлдэхэд нөлөө үзүүлэхүйц цаг агаарын үзэгдлүүдийн давтагдал;
в.      Цаг уурын нэг ба хэд хэдэн элемент, үзэгдлийн хам тодорхой утгын давтагдал (алсын бараа, нам үүлшил хавсарсан г.м);
 
3.1.2           Аэродромын уур амьсгалын хүснэгтэнд дараах 3.2-д заасны дагуу аэродромын уур амьсгалын мэдээг бэлтгэхэд зайлшгүй хэрэгтэй мэдээллийг оруулсан байна.
 
3.1.3           Гэрэл суултын төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон аэродромд алсын барааны харагдацын бага утгын давтагдлын уур амьсгалын мэдээллийг RVR-ийн хэмжилтийн мэдээг үндэслэн боловсруулна.
 
3.2        Аэродромын уур амьсгалын тодорхойлолт (Aerodrome climatological summaries)
 
3.2.1           Аэродромын уур амьсгалын тодорхойлолтод дараах мэдээллүүдийг заавал багтаасан байна. Үүнд:
а.      ХБ3-ын алсын барааны харагдац (метрээр)-ын болон нам өндөртэй BKN буюу OVC хэмжээтэй үүлний доод суурийн өндөр (метрээр) тухайн хугацаанд тухайн утгаас доош орж буурсан давтагдал (хувиар); - Загвар 1.
б.      Алсын барааны харагдацын тухайн хугацаанд тухайн утгаас доош орж буурсан давтагдал (хувиар); - Загвар 2. 
в.      Нам өндөртэй BKN буюу OVC хэмжээтэй үүлний доод суурийн өндрийн утгын тодорхой хугацаанд тогтоосон утгаас доош орж буурсан давтагдал (хувиар); - Загвар 3.
г.       Тогтоосон зайц доторхи салхины чиглэл, хурдны давтагдал (хувиар); - Загвар 4.
д.      50С-ын зайц дахь тухайн хугацааны агаарын температурын давтагдал (хувиар); - Загвар 5.
е.      Нислэгийн төлөвлөлтөнд зайлшгүй шаардлагатай цаг уурын бусад элементүүдийн дундаж утга ба түүнээс хазайх хазайцын утгууд, мөн түүнчлэн хамгийн их, бага утгууд
 
3.2.2           Аэродромын уур амьсгалын тодорхойлолтыг Загвар 1, 2, 3, 4, 5-д үзүүлсэн загварын дагуу боловсруулна.
 
3.3        Боловсруулах аргачлал (Processing methods)
 
3.3.1           Нисэх буудлын уур амьсгалын тодорхойлолт нь өмнөх үг, нисэх буудлын физик газарзүйн товч тодорхойлолт, үүлний өндөр, алсын барааны харагдац, салхины чиглэл, хурд, агаарын температур, даралт, харьцангуй чийг, нислэгт нөлөөлөхүйц цаг агаарын үзэгдлүүдийн талаархи хүснэгт, зураг диаграмм, тэдгээрийн товч бичиглэл, дүгнэлт, ашигласан хэвлэл гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.
 
3.3.2           Өмнөх үгэнд уур амьсгалын мэдээлэл бичих үндэслэл буюу шаардлага, зорилго, ашигласан цаг уурын эх материал болон гүйцэтгэсэн арга зүй, хүмүүсийн нэрсийн талаар товч дурьдсан байна.
 
3.3.3           Физик газарзүйн тодорхойлолтод нисэх буудлын газарзүйн онцлог, газрын гадаргын байдал (хотгор, гүдгэр), ургамал бүрхэвч, далайн түвшнээс дээших өндөр, хөөрөх буух зурвасын шинж байдал (хатуу хучилт ба шороо), байрлал, чиглэл, урт өргөний хэмжээс, 50 км-ийн эргэн тойрон дахь газар нутгийг багтаасан нисэх буудлын зураглал (газрын гадаргын байдлыг хөөрөх, буух зурвасын дагуу босоо зүсэцээр харуулвал илүү сайн), хот суурин газар томоохон цахилгаан станц, хаалт саад, гол мөрөн, нуурнаас аль чиглэлд ямар зайд байрладаг талаар тусгана.
 
3.3.4           Аэродромын уур амьсгалын тодорхойлолтод орсон цаг уурын үзэгдэл, элементүүдийн хүснэгт, зураг, диаграммд хийсэн дүн шинжилгээнд тулгуурлан уур амьсгалын улиралын онцлог, агаарын зонхилох урсгал, нислэгт нөлөөлөхүйц цаг агаарын үзэгдлүүд үүсэх аэросиноптикийн нөхцлийн талаар товч дүгнэлт бичнэ.
 
3.3.5           Хавсралтанд оруулсан загварын дагуу цаг уурын үзэгдэл элементүүдийн хугацааны давтагдал, дундаж утга зэрэг үзүүлэлтүүдийг харуулсан хүснэгтийг хийх шаардлагатай бөгөөд ажиглалтын хугацааг “Олон улсын дундаж цаг”-аар авна.
 
3.3.6           Загвар 1.-ийн хувьд BKN, OVC хэмжээтэй үүлтэй тохиолдол цөөн боловч SCT, FEW хэмжээтэй үүлтэй үед алсын барааны харагдац нь хүснэгтэд өгсөн тухайн зайцаас доош орсон тохиолдлын тоо их байгаа бол эдгээрийг хүснэгтэд нэгтгэн оруулаад энэ тухай тайлбарыг оруулах шаардлагатай.
 
3.3.7           Үзэгдэл, элементийн давтагдлыг тухайн зайц дахь тохиолдлын тоог тухайн хугацааны ажиглалтын бүх тохиолдлын тоонд харьцуулж, дараах байдлаар хувь (%)-аар тооцож гаргана.
 
Энд:
n - тухайн зайц дахь тохиолдлын тоо
N - ажиглалтын бүх тохиолдлын тоо
 
3.3.8           Салхины чиглэл хурдны давтагдлыг гаргахдаа салхи тогтворгүй (хурд нь 2м/с-ээс бага, чиглэл нь тогтворгүй) болон салхигүй байсан тохиолдлыг ажиглалтын нийт тооноос хасч тооцно.
 
3.3.9           Мөн нэмэлтээр дараах үзүүлэлтүүдийг хүснэгт хэлбэрээр болон зураг эсвэл диаграммаар бэлтгэн гаргасан байна. Үүнд:
1.           АБХ буудлын хязгаарлалаас доош орсон давтагдлыг тохиолдол ажиглагдсан сараар
2.           Доод суурийн өндөр нь 600м-ээс доош орсон үүлний давтагдлын жилийн хуваарилагдалт
3.           Салхины чиглэлийн давтагдлыг 12 сараар
4.           Салхины хурд 12м/с-ээс их байх үеийн салхины чиглэлийн давтагдлыг 12 сараар
5.           Агаарын температурын хоногийн явцыг 12 сараар
6.           Агаарын температурын сарын явцыг 12 сараар
7.           Агаарын температурын 5 градусын зайц тутмын давтагдлыг 12 сараар болон жилээр
8.           Агаарын үнэмлэхүй их температурын олон жилийн дундажийн жилийн явц
9.           Агаарын үнэмлэхүй бага температурын олон жилийн дундажийн жилийн явц
10.      Станцын түвшин дэх даралтын хоногийн явцыг 12 сараар
11.      Станцын түвшин дэх даралтын сарын явцыг 12 сараар
12.      Сарын нийлбэр тунадасны жилийн хуваарилагдалт
 
3.3.10       Дээрх хүснэгтүүдээс гадна районы, угталтын, суултын болон буудал орчмын урьдчилсан мэдээ бичих болон цаг уурын үйлчилгээний болон хэрэглэгчийн бусад үйл ажиллагаанд лавлах болгон ашиглах зорилгоор нэмэлт хүснэгт, диаграммууд хийж болно. Өөрөөр хэлбэл цаг уурын янз бүрийн үзэгдэл, элементүүд тухайлбал хөрсний гадаргын болон гүний температур, утаа, будан, манан, нам үүл, цасан ба шороон шуурга зэрэг үзэгдэл, элементүүдийн давтагдлыг 3 цаг (боломжтой бол 1 цаг) тутмаар гаргаж, түүнд харгалзах хоног, сар, жилийн явцыг зураг, диаграммаар илэрхийлсэн байж болно.
 
 
 
Нисэх буудлын уур амьсгалын хүснэгт 
(AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE)
Загвар 1.
 
 
                                       
АЭРодром:……………….                    Зурвасын дугаар:……………….             Сар……………….
 
мэдээний хугацаа:……………….                   Нийт ажиглалтын тоо:……………….
 
ӨргӨрӨг:……………….                 Уртраг:……………….             ДТД ӨндӨр:……………….метр
 
ХБ3-ын алсын барааны харагдац (метрээр)-ын болон
нам ӨндӨртэй BKN буюу OVC хэмжээтэй үүлний доод суурийн ӨндӨр (метрээр) тухайн хугацаанд тухайн хэмжээнээс
доош орж буурсан давтагдал (хувиар)
ОУДЦ
rvr – зурвасын абх
VIS-абх
<200
<350
<500
<1000
<1500
<800
<1500
<3000
<8000
-
-
<30
(100 ф)
<60
(200 ф)
<90
(300 ф)
<60
(200 ф)
<150
(500 ф)
<300
(1000 ф)
<600
(2000 ф)
00.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нийлбэр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тайлбар
 
 
 
 
 
Нисэх буудлын уур амьсгалын хүснэгт   
(AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE)
Загвар 2.
 
 
 
АЭРодром:……………….        Сар……………….                  мэдээний хугацаа:……………….
 
Нийт ажиглалтын тоо:……………….
 
ӨргӨрӨг:……………….           Уртраг:……………….       ДТД ӨндӨр:……………….метр
 
Алсын барааны харагдац (метрээр) тухайн
хугацаанд тухайн хэмжээнээс доош орж буурсан давтагдал (хувиар)
ОУДЦ
Алсын барааны харагдац
<200
<400
<600
<800
<1500
<3000
<5000
<8000
00.00
 
 
 
 
 
 
 
 
01.00
 
 
 
 
 
 
 
 
02.00
 
 
 
 
 
 
 
 
03.00
 
 
 
 
 
 
 
 
04.00
 
 
 
 
 
 
 
 
05.00
 
 
 
 
 
 
 
 
06.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00
 
 
 
 
 
 
 
 
20.00
 
 
 
 
 
 
 
 
21.00
 
 
 
 
 
 
 
 
22.00
 
 
 
 
 
 
 
 
23.00
 
 
 
 
 
 
 
 
дундаж
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нисэх буудлын уур амьсгалын хүснэгт 
(AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE)  
Загвар 3.
 
 
 
АЭРодром:……………….        Сар……………….                  мэдээний хугацаа:……………….
 
Нийт ажиглалтын тоо:……………….
 
ӨргӨрӨг:……………….           Уртраг:……………….       ДТД ӨндӨр:……………….метр
 
Нам ӨндӨртэй BKN буюу OVC хэмжээтэй үүлний
доод суурийн ӨндӨр Тухайн хугацаанд тухайн хэмжээнээс доош орж буурсан давтагдал (хувиар)
ОУДЦ
Алсын барааны харагдац
<30
(100 ф)
<60
(200 ф)
<90
(300 ф)
<150
(500 ф)
<300
(1000 ф)
<450
(1500 ф)
00.00
 
 
 
 
 
 
01.00
 
 
 
 
 
 
02.00
 
 
 
 
 
 
03.00
 
 
 
 
 
 
04.00
 
 
 
 
 
 
05.00
 
 
 
 
 
 
06.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00
 
 
 
 
 
 
20.00
 
 
 
 
 
 
21.00
 
 
 
 
 
 
22.00
 
 
 
 
 
 
23.00
 
 
 
 
 
 
дундаж
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нисэх буудлын уур амьсгалын хүснэгт 
(AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE)  
Загвар 4.
 
 
 
 
АЭРодром:……………….        Сар……………….                  мэдээний хугацаа: ……………….
 
Нийт ажиглалтын тоо:……………….                       ажиглалтын хугацаа:……………….
 
ӨргӨрӨг:……………….           Уртраг: ……………….       ДТД ӨндӨр:……………….метр
 
 
Тогтоосон диапазон доторхи салхины
Чиглэл, хурдны давтагдал (хувиар)
салхины Чиглэлийн зайц (300)
Салхины хурд (м/с)
1–5
6–10
11–15
16–20
21–25
26–30
31–35
36–40
40<
ДҮН
Салхигүй
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тогтворгүй
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
350 – 010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
020 – 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
050 – 070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
080 – 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 – 130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140 – 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170 – 190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 – 220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
230 – 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
260 – 280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
290 – 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
320 – 340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дүн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нисэх буудлын уур амьсгалын хүснэгт    
(AERODROME CLIMATOLOGICAL TABLE)  
Загвар 5.
 
 
 
 
АЭРодром:……………….        Сар……………….                  мэдээний хугацаа:……………….
 
Нийт ажиглалтын тоо:……………….
 
ӨргӨрӨг:……………….           Уртраг:……………….       ДТД ӨндӨр:……………….метр
 
50С-ын зайц тутам дахь тухайн хугацааны
агаарын температурын давтагдал (хувиар)
ОУДЦ
агаарын температур
-50--45
-45--40
-40--35
-5--0.1
0+5
+5+10
+35+40
+40+45
00.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дундаж