Хэвлэх DOC Татаж авах
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын
2011 оны 01 дүгээр сарын 17 -ны өдрийн
A/13  тоот тушаалын 1-р хавсралт
 
 
 
 
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
НИСЭХИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ
ОЛГОХ /ШИНЭЧЛЭХ/-ЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ
Application for issue, renewal of an Aviation
Training Organisation Certificate
 
1.       Өргөдөл гаргагчийн тухай мэдээлэл / Applicant Details
      
Бүртгэлийн дугаар:
Mongolia CAA Client / Licence Number
(if known)
 
 
Байгууллагын нэр:
Legal Name of Organisation
 
Бизнесийн нэр (хэрэв бий бол)
Trading name (if any)
 
Харилцагч:
(Харилцах этгээдийн нэр)
Your reference
(contact person or other reference)
 
Байгууллагын хаяг:
Address for Service
 
 
 
Утас
Tel
 
Гар утас
Mobile
 
Факс
Fax
 
Цахим шуудан
Email
 
           
 
2.       Өргөдлийн төрөл / Reason for the Application
 
Нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ:
 
Хязгаарлагдмал нөхцөлтэй гэрчилгээ        
Шинээр олгох  
Initial Issue                                       
Хугацаа сунгах   
Renewal                              
Өөрчлөлт оруулах   
Amendment
       
 
3.       Хяналтын асуулт / Organisation Questionnaire
 
Асуулт / Question
 
Тийм
Yes
Үгүй
No
Танай байгууллага сүүлийн таван жилийн хугацаанд нисэхийн аюулгүй
ажиллагаатай холбоотой хэрэг зөрчилд холбогдсон эсэх
Has the organisation been convicted for any transport safety offence in the last five years or is the organisation presently facing charges for a transport safety offence?
Танай байгууллагаас урьд өмнө нь ИНЕГ-т ирүүлсэн өргөдөл буцаагдаж байсан, эсхүл танай байгууллагын гэрчилгээг түр буюу бүр мөсөн хүчингүй болгож байсан эсэх
Has the organisation previously had an application for an aviation document rejected or has an aviation document held by the organisation been suspended or revoked?
Хэрэв "Тийм" гэж хариулсан бол тайлбарыг хавсаргана уу.
If answering “Yes”, please provide details on separate sheets.
 

4.       Удирдах албан тушаалтнууд / Senior Persons
 
Албан тушаал / Position
 
Овог, нэр / Full Name
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.       Явуулах сургалт, шалгалтын төрлүүд /Training Courses and/or Training Assessments Applied For
 
Мэргэжлийн эрх, зэрэглэл олгох сургалтууд / Training Courses
P1
Нисгэгчийн маягийн зэрэглэл олгох сургалт
Pilot type rating
P2
Нисгэгчийн мэргэжил олгох сургалт (онгоц ба нисдэг тэрэг)
Pilot licence training (a/c & helicopter)
P3
Багшлах зэрэглэл олгох сургалт
Flight instructor
P5
Газ турбинт хөдөлгүүрийн үндсэн зэрэглэл
Basic gas turbine rating
P6
Нислэгийн дадлагажуур
Flight simulators
 
P7
САТ II ба CAT III хязгаарлалтаар ойртолт үйлдэх сургалт
Cat II & III approaches
 
P8
Уран жолоодлогын нислэгийн зэрэглэл олгох сургалт
Aerobatic flight rating
 
P9
Хоёр хөдөлгүүртэй агаарын хөлгөөр алсын зайд нислэг үйлдэх үйл ажиллагааны (ETOPS)-ны сургалт
ETOPS
 
P10
Хөдөө аж ахуйн зэрэглэл олгох сургалт
Agricultural rating
 
P11
Хөдөө аж ахуйн химийн зэрэглэл олгох сургалт
Agricultural chemical rating
 
E1
Агаарын хөлгийн ТҮ-ний ажилтны маягийн зэрэглэл олгох сургалт
Engineer type rating training
 
E2
Агаарын хөлгийн ТҮ-ний ажилтны мэргэжил олгох сургалт
Engineer licence training
 
E3
Нисэх инженерийн маягийн зэрэглэл олгох сургалт
Flight engineer type rating
 
E4
Нисэх инженерийн мэргэжил олгох сургалт
Flight engineer licence training
 
M1
Аюултай ачаа
Dangerous goods
 
M2
Нислэгийн мэдээллийн ажилтны мэргэжил олгох болон/эсвэл давтан сургалт
Flight service operator licence and/or recurrent training
 
M3
Хүний хүчин зүйл
Human factors
 
M4
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн мэргэжил олгох сургалт
Air traffic controller licence training
 
M5
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн давтан болон/эсвэл сэргээх сургалт
Air traffic controller recurrent and/or refresher training
 
M6
ИНД-121, 135-ийн нисэх багийн Advanced Qualification Program (AQP) сургалт
MCAR Parts-121,135 Crew Training-AQP
 
M7
Бүхээгийн ажилтны сургалт
Cabin crew training
 
Шалгалт
Assessments
A1
Хувийн нисгэгчийн үнэмлэх олгох нислэгийн шалгалт
PPL demonstration flight test to recommend issue
 
A2
Коммерийн нисгэгчийн үнэмлэх олгох нислэгийн шалгалт
CPL demonstration flight test to recommend issue
 
A3
Агаарын тээвэрлэгчийн нисгэгчийн үнэмлэх олгох нислэгийн шалгалт
ATPL Flight test
 
A4
Багш нисгэгчийн зэрэглэл анх олгох шалгалт
Flight instructor rating – initial issue
 
A5
Хэрэглэлийн зэрэглэл
Instrument rating
 
Нэмэлт хэрэгсэл
Additional aid
 
Ур чадвар хадгалах
Continued competency
 
Олон хөдөлгүүрт
Multi-engine
 
A6
Багш нисгэгчийн зэрэглэл-хадгалах шалгалт
Instructor rating – currency test
 
Cat “A”
 
Cat “B”
 
Cat “C”
 
A7
Багш нисгэгчийн зэрэглэл-нэмэлт эрх
Instructor rating – additional privileges
 
Уран жолоодлого
Aerobatic
 
Шөнийн
Night
 
Эргэх
Spinning
 
 
Хэрэглэлийн
Instrument
 
 
Олон хөдөлгүүрт
Multi-engine
 
A8
ИНД-121, 135-ийн үйл ажиллагааны ур чадвар
MCAR Parts 121, 135 operations Operational Competency
 
A9
Уран жолоодлогын нислэгийн зэрэглэл олгох шалгалт
Aerobatic flight rating
 
A10
Хөдөө аж ахуйн зэрэглэл олгох шалгалт
Agricultural rating
 
A11
Нисдэг тэргээр дүүжин тээвэрлэлт хийх эрх олгох нислэгийн шалгалт
Helicopter winching, rappelling & human sling load
 
 
6.       Боловсон хүчний жагсаалт / List of Personnel
 
5-р хэсэгт заасан сургалтыг явуулах, зохион байгуулах, хяналт тавих боловсон хүчний жагсаалт List those personnel, together with their qualifications and experience, who are to plan, conduct and supervise the training and assessment listed in Section 5.
 
 
 
 
 
 
7.       Хангалт, хэрэгсэл / Facilities and Resources
 
Сургалтанд ашиглагдах хангалт, хэрэгсэлийн талаарх товч мэдээлэл (Стандарт гэрчилгээний хувьд ИНД-141.53, Хязгаарлагдмал гэрчилгээний хувьд ИНД-141.151 (a)(3)-г тус тус харна уу)
Provide brief details of the facilities and resources that are to be used to provide the training. (Refer MCAR
141.53 for Standard Certificate, or MCAR 141.151 (a)(3) for Restricted Certificate)
 
 
 
 
 
 
 
8.       Техникийн стандарт ба бичиг баримт / Technical Standards and Documentation
 
Сургалт явуулахад шаардлагатай холбогдох техникийн стандарт, шаардлага, зөвлөмж болон бусад бичиг баримтуудын жагсаалт (Стандарт гэрчилгээний хувьд ИНД-141.55, Хязгаарлагдмал гэрчилгээний хувьд ИНД-141.151(a)(4))-г тус тус харна уу)
List details of all relevant technical standards and practices and any other documentation that is necessary for the provision of the proposed training course. (Refer MCAR 141.55 for Standard Certificate, or MCAR 141.151(a)(4)) for Restricted Certificate)
 
 
 
 
 
 
9.       Баталгаа / Declaration
 
Миний бие энэхүү сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа явуулах хугацаанд Иргэний нисэхийн тухай Монгол улсын хууль, Иргэний нисэхийн багц дүрмүүд болон түүнд холбогдох зөвлөмж, стандартыг биелүүлэн, үйл ажиллагаагаа зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээнд гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх хариуцлагыг өөртөө бүрэн хүлээж баталгаа гаргаж байна.
I certify that I am empowered by the organisation to ensure that all activities undertaken by the organization can be financed and carried out in accordance with Civil Aviation Law of Mongolia, Mongolian Civil Aviation Regulations and applicable standards and recommendations.
Овог нэр
Full Name
 
Гарын үсэг
Signature
 
 
Огноо
Date
 
 
 
Иргэний нисэхийн багц дүрэмд заасан бичиг баримтыг бүрдүүлээгүй, эсхүл хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн этгээдэд Иргэний нисэхийн тухай Монгол улсын хуулийн 44.1.1-р зүйлийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
The provision of false information or failure to disclose information relevant to the grant or holding of an aviation document constitutes an offence under Section 44.1.1. of the Civil Aviation Act of Mongolia.
 
Үнэн зөв, гүйцэд бөглөсөн өргөдлөө төлбөрийн баримтын хамт дараах хаягаар ирүүлнэ:
Post this form to:
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын
Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс
Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа
Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
Civil Aviation Authority of Mongolia
Licensing and Certification Division
Khan-Uul District, Buyant-Ukhaa,
Ulaanbaatar 17120,  Mongolia
 
 
ИНЕГ – ын тэмдэглэл:
 
Өргөдлийг хүлээн авсан…………………………………….  Oгноо………………
Хүлээн авсан дугаар………………………………………..   Бүртгэлийн  дугаар…………….
Гэрчилгээ олгосон…………………………………………...  Oгноо………………
Өргөдлийг шалгаж хүлээж авсан......................................