Хэвлэх DOC Татаж авах
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий
       газрын даргын 2009 оны А/48 дугаар
                                                                                      тушаалын нэгдүгээр хавсралт
 
БАРИВЧЛАХ ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ БАЙРНЫ ДОТООД ЖУРАМ
 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
 
1.1.Шүүхийн шийтгэх тогтоолоор баривчлах ялаар шийтгүүлсэн ялтны ялыг биечлэн эдлүүлэх үйл ажиллагаанд Үндсэн хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, олон улсын гэрээ, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад акт болон энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.
1.2.”Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль” болон “Хорих ангийн дотоод журам”-ын жирийн дэглэмтэй ялтанд холбогдох заалтууд нь энэ төрлийн ял эдлэгсдэд нэгэн адил хамаарна.
1.3.Баривчлах ял эдлүүлэх байранд хууль дээдлэх, хүнлэг ёс, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх зарчмыг баримтлана.
1.4 Баривчлах ял эдлүүлэх байрны харуул хамгаалалт нь жирийн дэглэмтэй хорих ангитай адил дэглэмтэй байна.
1.5. Баривчлах ял эдлүүлэх байрны дотоод цагийн хуваарь, дэгийг хууль болон энэ журамд нийцүүлэн анги, албаны даргын тушаалаар баталж мөрдөнө.
 
Хоёр. Ялтныг хүлээн авах
 
2.1.Баривчлах ял эдлүүлэх байранд шинээр ирж байгаа ялтныг анги, албаны  даргын тушаалаар томилогдсон комисс 09.00-18.00 цагийн хооронд хүлээн авна. Ялтныг хүргэж ирсэн албан тушаалтныг байлцуулан баривчлах ялаар шийтгэгдсэн ялтан мөн эсэх, шүүхийн шийтгэх  тогтоолын бүрдэл, хуулийн шаардлага хангасан эсэхийг шалгаж хүлээж авна.
2.2.Шинээр ирж байгаа ялтныг хүлээн авах бүрэлдэхүүн уг этгээдийг мансууруулах бодис, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн эсэх, биеийн өндөр, нас хүйс, эрүүл мэндийн байдал, гэмтэл, сорви, шивээс, мэнгэ, архаг хууч өвчтэй эсэх, ямар нэгэн халдварт өвчнөөр өвчилж байсан зэргийг тогтоож, энэ тухай хувийн хэрэгт тэмдэглэл хийнэ.
2.3.Шинээр ирж байгаа ялтныг хүлээн авч тэдний бие, эд зүйлд нь үзлэг, нэгжлэгийг хийж зөвшөөрөгдснөөс бусад эд зүйлийг акт үйлдэн хураан авч холбогдох хууль, дотоод журмын дагуу шийдвэрлэнэ.
2.4.Хүлээн авсан ялтныг холбогдох хууль тогтоомж, дотоод журам, заавартай танилцуулах, сургалтанд хамруулахын зэрэгцээ өөрт нь эрх зүйн хувьд ямар дэмжлэг, туслалцаа шаардлагатай байгаа, хамт олны дунд хэрхэн биеэ авч явах, бусадтай харьцах харилцаа, тэдний эрх үүрэг, байгууллагын онцлог, цагийн хуваарь зэргийг таниулах ажиллагааг нийгмийн ажилтан хариуцан зохион байгуулж, уг ялтанд хүмүүжлийн нөлөө үзүүлэхэд анхаарч ажиллана.
2.5.Хэрэв баривчлах ял эдлэхээр ирсэн ялтан нь гадаад улсын харьяат буюу харьяалалгүй этгээд бол тухайн этгээдийн харьяалах улсын хэл дээр, эсхүл англи хэл дээр хөрвүүлсэн баривчлах ял эдлүүлэх байрны дотоод журам, цагийн хуваарь болон бусад шаардагдах баримт бичгийг тоо бүртгэлийн ажилтан танилцуулна. Тухайн гадаадын иргэнийг ял эдлэхээр ирсэн тухай Гадаад харилцааны яам болон Гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газарт бичгээр танилцуулна.
2.6.Баривчлах ял эдлүүлэх байранд ялтныг хүлээн авсан тухай ялтны ар гэрт нь 7 хоногийн дотор мэдэгдэнэ. Мэдэгдэх хуудсанд байгууллагын нэр хаяг, байршил, ялтны захидал харилцаа, эргэлт уулзалт, илгээмж авах журмын тухай тайлбарласан байна.
 
Гурав. Байрны нөхцөл, дотоод дэг
 
3.1.Баривчлах ял эдлүүлэх байранд ялтныг ганцаарчлан байрлуулна.
3.2.Баривчлах ял эдлүүлэх байрны өрөө тасалгаа нь өдрийн цагт байгалийн гэрэл тусах ердийн цонхтой, оройн цагаар хяналт тавих бүрэн боломж бүхий гэрэлтүүлэгтэй, хаалга нь байнгын цоожтой байхаас гадна тасалгааны дулаан, агааржуулалт, нэг хүнд ногдох талбайн хэмжээ нь эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон шаардлагыг хангасан байвал зохино.
3.3.Ялтан нэг бүрийн орны нүүрэн талд 8х5-ийн хэмжээ бүхий үндсэн захиргаа, овог нэр, ял хэргийн байдал зэргийг бичсэн хаяг байхаас гадна өрөө тус бүрт байрлаж байгаа ялтны нэрсийг бичиж гадна талд ил байрлуулсан байна. Ялтны хөдөлгөөнийг тухай бүр нь хийж хаягийг шинэчлэнэ.
3.4.Ялтны нэн тэргүүний хэрэгцээт зүйлийг худалдан авах хүнс, барааны цэгийг жижүүрийн хяналтанд ажиллуулж болно. Ялтан нь нэрийн данс нээлгэн бэлэн мөнгө хадгалуулах ба нэрийн данснаасаа зөвшөөрөгдсөн үйлчилгээ хийлгэж,  суллагдахдаа нэрийн дансан дахь үлдэгдэл мөнгийг тооцож авна.
3.5.Ялтан нь ахуйн хэрэгцээний зайлшгүй шаардлагатай нэмэгдэл зүйл авч хэрэглэх тохиолдолд нийгмийн ажилтнаар дамжуулан ангийн захиргаанд хүсэлтээ бичгээр гаргаж, өөрийн нэрийн дансаар үйлчлүүлж болно.
3.6.Ялтан нь байгууллагаас тавьж олгосон эд зүйлсийг картаар хүлээн авч, суллагдах үедээ буцаан хураалгах бөгөөд алдаж үрэгдүүлсэн, эвдэж гэмтээсэн, ашиглалтгүй болгосон зэрэг тохиолдолд нөхөн төлнө.
3.7.Ялтныг эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хэмжээний илчлэгтэй, халуун хоолоор өдөрт 2 удаа, цай гурилан бүтээгдэхүүнээр 1 удаа  хангах ба нэгдсэн гал тогоонд бэлтгэн боловсруулж, цагийн хуваарийн дагуу тус тусад нь хооллоно.
3.8.Ялтан 7 хоногт 2 удаа  10.00-17.00 цагийн хооронд төрөл садантайгаа утсаар ярих эрхтэй бөгөөд энэ ажлыг албаны даргын тушаалаар хариуцуулсан ажилтан хариуцаж, ээлжийн бүрэлдэхүүн хяналт тавина.
3.9.Ялтан нь нийтийн хоолноос гадна албан хаагчдын цайны газарт захиалга өгч өдөрт 1 удаа хоол, цайгаар үйлчлүүлж болох бөгөөд төлбөрийг өөрөө хариуцна.
3.10.Ялтан өвчний учир зайлшгүй аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх бол өвчтний биеийн байдал, онош, нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийн дүгнэлт, эмчлэгч эмчийн саналыг харгалзан албаны дарга Тогтоол гүйцэтгэх газарт  урьдчилан танилцуулна.
3.11.Нийслэл дэх Баривчлах ял эдлүүлэх ангид ял эдлэж байгаа ялтан Хорихын  Нэгдсэн эмнэлэгт, бусад ялтан орон нутгийн нэгдсэн эмнэлэгт зохих харуул хамгаалалтын хяналтанд хэвтэж эмчлүүлнэ. Бусад тохиолдолд өөрийн эмнэлгээр үйлчлүүлнэ.
3.12.Ялтныг төрсөн болон үрчилж авсан эцэг эх, эхнэр, нөхөр, хүүхэд, хадам эцэг, эх төрсөн ах, эгч дүү, өвөг эцэг, эмэг эх нас барсан буюу хүндээр өвчилсөн тохиолдолд энэхүү нөхцөл байдал бий болсныг сум, дүүргийн Засаг даргын болон эмнэлгийн байгууллагын албан ёсны тодорхойлолтыг үндэслэн баривчлах ял эдлүүлэх анги, албаны  даргын тушаалаар 7 хүртэл хоногийн чөлөө олгож болно.
3.13.Ялтныг 14 хоногт 1 удаа халуун усанд оруулна.
3.14.Баривчлах ял эдлүүлэх байрны даргын баталсан хуваарийн дагуу ялтныг өдөрт 1 цагаас багагүй хугацаагаар салхилуулж хамгаалалтын ажилтнууд хяналт тавина.
3.15.Байгаль, цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөлд салхилуулах эсэхийг баривчлах ял эдлүүлэх байрны захиргаа шийдвэрлэнэ.
3.16.Ялтанд ирсэн болон түүний явуулсан захидал, цахилгааныг уг этгээд нь хамгаалалтын ажилтнаар дамжуулан тоо бүртгэлийн албанд өгөх ба хүлээн авна.
3.17.Ялтан нь энэ журмаар хориглосноос бусад ном, сонин, сэтгүүлийг дотоод цагийн хуваарийн дагуу ашиглаж болно.
3.18.Ялтан өдөр тутмын сонин, сэтгүүл, ном захиалсан бол хорих байрны санхүү нь ном, сонин, сэтгүүл худалдан авч өгөх ажлыг зохион байгуулж, төлбөрийг ялтны нэрийн дансан дахь мөнгөнөөс суутган тооцох ба бэлнээр болон байгууллагын дансаар мөнгөн гуйвуулга хийж болно.
 
Дөрөв. Үзлэг нэгжлэг хийх
 
4.1.Баривчлах ял эдлүүлэх байрны харуул хамгаалалтын ажилтан нь ялтны бие, хорих өрөөнд үзлэг, нэгжлэгийг өдөр тутам хийж, хориотой эд зүйлсийг тэмдэглэл хөтлөн хураан авна.
4.2.Ялтны бие болон эд зүйл, түүнчлэн хорих өрөөнөөс хураан авсан хориотой эд зүйлсийг хураан авсан харуул хамгаалалтын ажилтан нь дараахь байдлаар шийдвэрлэнэ. Үүнд:
      4.2.1.түргэн гэмтэж муудах болон орчин тойронд аюултай эд зүйлсийг
тэмдэглэл хөтлөн, хураан авч устгах,
      4.2.2.зориулалтын байр, саванд хадгалж, суллагдах үед нь буцаан олгох,
      4.2.3.ар гэр эсхүл хууль ёсны төлөөлөгчид нь хүлээлгэн өгөх,
4.3.Хураагдсан эд зүйлсийг ар гэр, хууль ёсны төлөөлөгчид хүлээлгэн өгөхдөө уг эд зүйлийг хүлээн авсан хүний биеийн байцаалт, ажлын болон гэрийн хаягийг хүлээлгэн өгсөн тухай тэмдэглэлд тодорхой тусгаж гарын үсэг зуруулан, ялтны хувийн хэрэгт хавсаргана.
 
Тав. Ялтанд зөвшөөрөгдөх эд зүйлс
 
5.1.Ялтанд дараахь эд зүйлсийг хорих өрөөнд байлгахыг зөвшөөрнө.
Үүнд:
                 5.1.1.тухайн улирлын нэг удаагийн солих хувцас, 3 ээлжийн дотуур хувцас,
5.1.2.шүдний оо, саван, сойз, алчуур бусад зайлшгүй шаардлагатай ариун цэврийн хэрэгсэл,
5.1.3.хөнжил, дэр, гудас, цагаан хэрэглэл,
5.1.4.аяга, халбага,
5.1.5.эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 3 кг хүртэлх гурилан бүтээгдэхүүн,
5.1.6.эмчийн бичгээр зөвшөөрсөн мансууруулах, тайвшруулахаас бусад эм
5.1.7. аллага, хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчилснаас бусад өдөр тутмын сонин, ном, сэтгүүл, шашны ном,
5.1.8.бичгийн цаас, дэвтэр, дугтуй, үзэг, бал,
5.1.9.зайгаар ажилладаг радио хүлээн авагч,
5.1.10. Засгийн газраас тогтоосон амьжиргааны баталгаажих төвшингийн 10%-тай тэнцэх мөнгө,
 
Зургаа. Ялтны дунд зохиох хүмүүжлийн ажлын хэлбэр, зохион байгуулалт
 
6.1.Ялтны дунд зохиогдох хүмүүжлийн ажлыг нийтийн болон ганцаарчилсан хэлбэрээр зохионо.
6.2.Хүмүүжлийн ажлын хэлбэр нь хууль эрх зүйн мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хууль, эрх зүйг сурталчлах, урьд ажиллаж байсан хөдөлмөрийн хамт олонтой нь харилцаа холбоо тогтоож, суллагдсаны дараа ажилд нь буцаан авах талаар дэмжлэг үзүүлэх, суллагдсаны дараа ажил, амьдралын тогтвор суурьшилтай болох талаар өөрт нь сэтгэл зүйн хувьд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэхэд оршино.
6.3.Албан хаагчаас ялтантай харьцах харьцаа нь хүнийг хүмүүжүүлэх, хүмүүжлийн зөв төлөвшил олгоход бүрэн чиглэгдсэн байна.
6.4.Албан хаагчдаас ялтнууд болон тэдний төрөл садангийн хүмүүстэй хувийн эрх ашиг сонирхолын үүднээс харьцаа тогтоох, үйлчлэхийг хориглоно.
6.5.Хүмүүжлийн ажилд төрийн ба төрийн бус байгууллага, тухайн орон нутгийн засаг захиргаа, олон нийтийн бусад байгууллага, иргэд, шашны байгууллагыг өргөнөөр оролцуулж болно.
 
Долоо. Ялтны эргэлт, уулзалт
 
7.1.Баривчлах ял эдлүүлэх анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга, дэд даргын бичгээр өгсөн зөвшөөрлийн дагуу харуул хамгаалалтын ажилтны хяналтын дор уулзалтыг зохион байгуулна.
7.2.Түр уулзалтын тоог хязгаарлахгүй бөгөөд үргэлжлэх хугацаа 3 цагаас илүүгүй, удаан хугацааны уулзалтыг 2 сард 1 удаа хийх ба үргэлжлэх хугацаа 72 цагаас илүүгүй байна.
7.3.Уулзалтын байр, өрөө тасалгаа, ахуйн хэрэгцээний нөхцлийг тухайн анги, байрны захиргаа хариуцах бөгөөд уулзалттай холбогдсон бусад зардлыг уулзагсад хариуцаж байгууллагатай тооцоо хиинэ.
7.4.Эргэлтээр ирсэн эд зүйлд харуул хамгаалалтын ажилтан үзлэг, нэгжлэг хийж хориглосон эд зүйл илэрсэн бол түр хураан авч, уулзалт дууссаны дараа эзэнд нь буцааж өгнө.
 
Найм. Ялтныг сайшааж урамшуулах
 
8.1.Баривчлах байрны дотоод дэг журмыг чанд сахин байгууллагаас зохиосон үйл ажиллагаанд идэвхтэй сайн оролцсон ялтныг байгууллагын даргын тушаалаар дараах хэлбэрээр шагнаж урамшуулна.
                 8.1.1.баяр хүргэх, сайшаалын үнэмлэх олгох,
                 8.1.2.удаан хугацааны уулзалтын тоог нэмэх,
8.2.Ялтныг урамшуулахдаа нийгмийн ажилтны саналыг үндэслэн анги, албаны дэргэдэх арга зүйн зүйн зөвлөлийн хурлаар улиралд нэг удаа хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
 
        Ес.Ялтанд хүлээлгэх сахилгын шийтгэл
 
9.1.Ялтны гаргасан зөрчил нь гэмт хэргийн шинжгүй, дотоод цагийн хуваарь, дэг журмыг зөрчсөн тохиолдолд баривчлах ял эдлүүлэх анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны даргын тушаалаар сахилгын хорих байранд 30 хүртэл хоног хорих шийтгэл оногдуулна.
 
         Арав. Ялтныг хөдөлмөрлүүлэх
 
10.1.Баривчлах ял эдлүүлэх байрны цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, тохижилтын ажилд ялтныг түр хугацаагаар ажиллуулж болно.
 
        Арван нэг. Ялтныг суллах ажиллагаанд бэлтгэх, суллах
 
11.1.Ялын хугацаа дууссан тохиолдолд “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль”, “Хорих ангийн дотоод журам”-д заасны нэгэн адил суллах ажиллагааг гүйцэтгэнэ.