Хэвлэх DOC Татаж авах
БСШУЯ-ны 2017.01.27-ны өдрийн 2/789 тоот албан бичгээр хасалт хийсэн                                                            
      БСШУ-ны сайдын 2003 оны 64 дүгээр  
тушаалын 2 дугаар хавсралт
 
УЛСЫН ОЛИМПИАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЭГДСЭН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
Хорооны дарга
БСШУЯ-ны Бага, дунд боловсролын бодлого, зохицуулалтын газрын дарга
 
Нарийн бичгийн дарга:         
БСШУЯ-ны БДББЗГ-ын мэргэжилтэн
 
Гишүүд:                                  
Мөн яамны ШУДББЗГ-ын мэргэжилтэн
Математикийн олимпиад зохион байгуулах дэд хорооны дарга
Физикийн олимпиад зохион байгуулах дэд хорооны   дарга
Химийн олимпиад зохион байгуулах дэд хорооны дарга
Түүх-нийгмийн ухааны олимпиад зохион байгуулах дэд хорооны дарга
Газар зүйн олимпиад зохион байгуулах дэд хорооны дарга
Зохион бүтээх, хөдөлмөрийн олимпиад зохион  байгуулах дэд хорооны дарга
Мэдээлэл зүйн олимпиад зохион байгуулах дэд хорооны дарга
Англи хэлний олимпиад зохион байгуулах дэд хорооны дарга
Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах дэд хорооны дарга
Монгол хэл бичгийн олимпиад зохион байгуулах   дэд хорооны дарга
Биологийн олимпиад зохион байгуулах дэд хорооны дарга
Боловсролын хүрээлэнгийн захирал
 
                                         
 
Дөрөв. Олимпиадыг дүгнэх
4.1. Олимпиадын гурвын даваанд оролцсон (зохион бүтээх хөдөлмөр, техник, англи хэлээс бусад) сурагчдаас анги тус бүрт I байр нэг, II байр хоёр, III байр гурвыг тус тус шалгаруулж  алт, мөнгө, хүрэл медалиар шагнана.
4.2. Зохион бүтээх, хөлөдмөр (эрэгтэй, эмэгтэй сурагч), гадаад хэл (2 түвшин) болон техникийн олимпиадад оролцсон сурагчдаас I-III байрт тус бүр нэг сурагчдыг шалгаруулна.
4.3. Олимпиадын гурвын даваанд оролцсон багш нарыг I, II, III байр эзлүүлж, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар урамшуулна.
4.4. Олон улсын болон дотоодын олимпиадад эхний гурван байр эзэлсэн аравдугаар ангийн сурагчдыг тухайн мэргэжлийн чиглэлээр их, дээд сургууль, коллежид элсэхэд хөнгөлөлт үзүүлэх асуудлыг Засгийн газрын холбогдох тогтоол, журмын дагуу шийдвэрлэнэ.
Тав. Олимпиадын санхүүжилт
5.1. Олимпиадын нэгийн даваатай холбогдон гарах зардал, хоёрын даваанд оролцох унааны зардлыг тухайн сургуулийн хичээл практикийн зардалд, хоёрын даваа зохион байгуулахтай холбогдон гарах үйл ажиллагааны болон гурвын давааны унааны зардлыг Боловсрол, соёлын газрын төсөвт зардалд, гурвын даваа болон олон улсын олимпиадтай холбогдон гарах зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны зардлыг боловсролын төвлөрсөн арга хэмжээний төсөвт зардалд тус тус тусган санхүүжүүлнэ.
5.2. Олимпиадад оролцогчдын хүрээг өргөжүүлэх, гурвын давааг орон нутагт зохион байгуулахтай холбогдуулан гарах нийт зардлыг санаачлагч тал, шинээр төрөл нэмж  зохион байгуулахтай холбогдон гарах  зардлыг боловсролын төвлөрсөн арга хэмжээний төсөвт зардалд тусган санхүүжүүлнэ.
Зургаа. Бусад
6.1. Улсын олимпиадад гадаад орны баг оролцож болно. Хэрэв гадаад орны багийн сурагч эхний гурван байрт шалгаран Монгол Улсын их, дээд сургууль, коллежид суралцах тохиолдолд тэдэнд хөнгөлөлт үзүүлэх асуудал хамаарахгүй.
6.2. Улсын төрөлжсөн олимпиадын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага, аж  ахуйн нэгж, иргэдийг алдаршуулах, урамшуулах асуудлыг олимпиадын нэгдсэн хорооны хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.