Хэвлэх DOC Татаж авах
                                                                   Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны
       256 дугаар тушаалын хавсралт
 
 
                   ХVII.  .............................М3  БАГТААМЖТАЙ ГАН САВНЫ ПАСПОРТ
 
Паспорт үйлдсэн                        он       сар             өдөр
 
1.     Ган савны, марк, төрөл ........................................................................
2.     Байрлуулсан газар.................................................................................
3.     Захиалагч байгууллагын нэр.................................................................
4.     Ашиглагч байгууллагын нэр..................................................................
5.     Ган савны зориулалт.............................................................................
6.     Ган савны хэмжээсүүд /диаметр, урт, өндөр/......................................
7.     Ажлын зургийг зохиосон байгууллагын нэр ба зургийн дугаар
.................................................................................................................
.................................................................................................................
8.     Ган савны төмөр хийцүүдийн үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн нэр
...........................................................................................................................
9.     Ган савыг байрлуулж угсрахад оролцсон барилга угсралтын байгууллагуудын нэр....................................................................................
1...........................................................................................................
2.
3.
10.Ган саванд тавигдсан тоноглолуудын жагсаалт ........................................................................................................................................................................................................................................................
11.Зураг төслөөс өөрчлөгдсөн зөрөөнүүд.......................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................. ..............................................................
.................................................................. .........................................................
............................................................................. ..............................................
Угсралтын ажил эрхэлсэн ...........................он..................сар..........өдөр
Угсралтын ажил дууссан..............................он..................сар............өдөр
Туршилтын ажлуудыг хийсэн хугацаа он.............сар............өдөр ба туршилтын үр дүн:
............................................................................................................................
.............................................. .............................................................................
.................................................. .........................................................................
................................................ ...........................................................................
Ган савыг хүлээлцсэн ба түүнийг ашиглалтад өгсөн........он .........сар.......өдөр..............................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
             Ган савны паспортод хавсрагдах бичиг баримтын жагсаалт:
 
1.     Ган савны угсралт, төмөр хийцүүдийн ажлын зураг
 
¹..........................хуудасны тоо .......................................................................
 
2.     Төмөр хийцүүдийг үйлдвэрлэсэн үйлдвэрээс үйлдсэн туршилтын актууд.
3.     Угсралтын үед зураг төслөөс өөрчлөгдөж хийгдсэн зөрчлүүдийн холбогдох баримт бичгүүд...........................................................................
.......................................................................................................................
 
4.     Далд ажлын актууд .....................................................................................
...........................................
5.     Угсралтын ажилд хэрэглэгдсэн электродууд болон бусад материалуудын чанарын үнэмлэхүй тодорхойлолтууд .......................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.....................................................
6.     Улаан шугам тавьсан, гүйцэтгэлийн  схемүүд.........................................
.........................................................................................................................
7.     Гагнуурын ажлын журнал ........................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
8.     Савыг туршсан актууд...............................................................................
.........................................................................................................................
9.Гагнуурын ажил гүйцэтгэсэн гагнуурчны мэргэжлийн үнэмлэх, сертификат.......................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
10.Сав угсралтын ажлын явцад гүйцэтгэсэн гагнуурын оёдлуудыг шалгасан туршилтын үр дүнтэй холбогдох баримт бичгүүд:..............................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
10. Саванд байрлуулсан тоноглолуудыг хүлээлцсэн актууд
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Захиалагч ба гүйцэтгэгч барилга угсралтын байгууллагуудын төлөөлөгчдийн нэр, гарын үсэг.........................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................