Хэвлэх DOC Татаж авах

/ЭМС-ын 2005 оны 25 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

                                                                      Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны
                                                                 81 дүгээр тушаалын хавсралт
 
АЛСЫН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ
 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
 
1.1.Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв, аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газарт ирүүлсэн дуудлагын дагуу орон нутагт төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн чиглэлээр түргэн тусламжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд энэхүү журмыг баримтална.
 1.2.Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газар нь алсын түргэн тусламжийн асуудал хариуцсан ажилтан, бага эмч, жолооч нартай байна.
 
Хоёр. Алсын түргэн тусламжийн дуудлага хүлээн авах, явуулах
 
2.1. Эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэрийг үндэслэн бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв, аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс төрөлжсөн нарийн мэргэшлийн эмчийн дуудлагыг Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газарт цахилгаан, утас, факсаар ирүүлнэ;
2.2.Дуудлага өгөхдөө өвчтөний овог, нэр, нас, хүйс, тухайн үеийн биеийн байдал, онош, дуудлага дуудах шалтгаан, эмчилгээ, оношлогоонд шаардлагатай эм, багаж хэрэгслийн тухай мэдээлнэ;
2.3. Алсын түргэн тусламжийн дуудлагыг Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газарт 24 цагаар хүлээн авч, эмч яаралтай тусламжийн багийг томилж явуулах ажлыг зохион байгуулна.
 
Гурав. Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газрын гүйцэтгэх үүрэг
 
3.1. Алсын түргэн тусламжийн дуудлага хүлээн авсан даруйд клиникийн эмнэлэг болон төрөлжсөн мэргэжлийн төвийн дарга, захирал нарт эсвэл эмчилгээ эрхэлсэн орлогч даргад мэдэгдэж, баталсан хуваарийн дагуу эмч, мэргэжилтэн, яаралтай тусламжийн багийг зохион байгуулах;
3.2. Орон нутгаас ирсэн яаралтай тусламжийн дуудлаганд алсын түргэн тусламж хариуцсан ажилтан шуурхай, оновчтой арга хэмжээ авч, аймгийн Эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагатай холбоо барьж нэмэлт мэдээлэл авах;
3.3. Томилогдсон эмч, мэргэжилтэн яаралтай тусламжийн багийг тусламж үзүүлэх газарт болон онгоц, галт тэрэгний буудалд хүргэх, тосч авах болон утсаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх;
3.4. Орон нутагт дуудлагад явах эмч, мэргэжилтэн, жолооч нарт Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 322 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 233/141/310 дугаар хамтарсан тушаалын дагуу томилолтын зардал олгох, жолоочийн замын хуудас (км) цагийн тооцоог хянах;
3.5. Дуудлагын үйлчилгээ болон зардлын тайланг хагас жилээр гаргаж дараа сарын 15-ны дотор Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлж байх;
3.6. Дуудлагын автомашиныг байнгын бэлэн байдалд байлгах;
3.7. Ээлжинд ажиллаж байгаа дуудлагын жолоочийг бусад ажилд дайчлахгүй байх;
3.8. Дуудлагаар ажилласан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг харгалзан мөнгөн урамшуулал олгох асуудлыг төсөвтөө багтаан шийдвэрлэх.
 
Дөрөв. Улсын хэмжээний үйлчилгээтэй магадлан итгэмжлэгдсэн     клиникийн эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэжлийн төвийн гүйцэтгэх үүрэг
 
4.1. Клиникийн нэгдсэн эмнэлгүүд, төрөлжсөн мэргэжлийн төвийн дарга, захирал нь алсын  түргэн тусламжийн дуудлагаар явах эмч нарын хуваарь, хаягийн хамт мэргэжил бүрээр нь гаргаж батлан Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газарт сар бүрийн 1-ний дотор хүргүүлэх;
4.2. Дуудлагад явах хувааргүй эсвэл томилогдсон эмч дуудлагад явах боломжгүй  тохиолдолд нөхөн томилгоог зохион байгуулах;
4.3. Мэдээлэл авсан цагаас хойш 30 минутын дотор Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газраас гаргасан "Эмчийг томилсон тухай" тусгай маягтаар дуудлаганд томилогдсон эмчийн овог, нэр, хаяг, утсыг тус газрын алсын дуудлага хариуцсан ажилтанд албан ёсоор мэдэгдэх;
4.4. Клиникийн эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэжлийн төв нь дуудлаганд томилогдсон эмчийг тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхэд нь нэн шаардлагатай эм тариа, багаж хэрэгслээр хангаж явуулах;
4.5. Орон нутагт дуудлагаар явсан эмч, мэргэжилтэн нь томилолт, дуудлагын хуудас, тайлан, зардлын тооцоог ажлын 3 хоногт багтаан Эмнэлгийн  тусламжийг удирдах газрын алсын дуудлага хариуцсан ажилтанд хүлээлгэн өгөх.
 
Тав. Дуудлагын эмч, мэргэжилтний үүрэг
 
5.1. Алсыг түргэн тусламжийн дуудлагын хуваарьтай эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн холбоо барих утас, хаягаа Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газарт тодорхой бичүүлсэн байх;
5.2. Тухайн дуудлагад шаардагдах эм, хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг өөрийн эмнэлгийн удирдлагатай ярилцаж хангах;
5.3. Өвчтөнд тухайн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэх.
 
Зургаа. Санхүүжилт
 
6.1. Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газрын ерөнхий менежер, эрүүл мэндийн салбарын төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай хийсэн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээнд алсын түргэн тусламжийн төсвийг тусгасны үндсэн дээр зардлыг санхүүжүүлнэ.
6.2. Эмнэлгийн тусламжийг удирдах газраас алсын түргэн тусламжийн үйлчилгээг үзүүлэхтэй холбогдон гарсан дараах зардлыг санхүүжүүлнэ.
Үүнд: а/ Эмч, мэргэжилтэн, жолоочийн зам хоногийн томилолтын зардал (байр, хоол);
          б/ Тээврийн зардал;
          в/ Жолооч, бага эмч нарын цалин хөлс, бусад зардал;
 
Долоо. Хариуцлага
 
7.1.Алсын түргэн тусламжийн дуудлагыг цаг хугацаанд нь зохион байгуулж чадаагүй албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
7.2. Алсын түргэн тусламжийн дуудлага дуудах өвчний жагсаалтыг зөрчиж шаардлагагүй дуудлага өгсөн албан тушаалтнаар учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлнэ. Маргаантай асуудал гарвал шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
7.3. Тухайн эмнэлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой шалтгаанаар нарийн мэргэжлийн эмчийг дуудвал зардлыг дуудлага өгсөн байгууллага хариуцна.