Хэвлэх DOC Татаж авах
/ХХААХҮС, ХЗДХС, СС, ЭМСС-ын хамтарсан 2020 оны А/23/А/16/07/А/25 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
 
"Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах
спиртийн хуваарилалт,олголт, зарцуулалт, түүнд
                                      хяналт тавих журам"-ын 2  дугаар хавсралт
 
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ОЛГОСОН СПИРТИЙН ТАЙЛАН
 
Спирт борлуулсан аж ахуйн нэр:
Байршил, хаяг, утасны дугаар:
Регистрийн дугаар:                                                                  Тайлангийн сар:
 
¹
Спирт олгосон огноо
Спирт олгосон аж ахуйн нэгж, байгууллагын
Олгосон спиртийн хэмжээ, өссөн дүнгээр /литрээр/
1 литр спиртийн үнэ /төгрөгөөр/
Нийт үнэ /төгрөгөөр/
Орших аймаг, хотын нэр
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний регистр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дүн
 
 
 
 
 
 
 
Тайлан гаргасан:
 
 
Захирал:…………………./………………/
Ня-бо:…………../…………………………/
 
 
 
200… оны …сарын …өдөр
 
 
 

ЬЬЬ