Хэвлэх DOC Татаж авах
                   /ХХААХҮС, ХЗДХС, СС, ЭМСС-ын хамтарсан 2020 оны А/23/А/16/07/А/25 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/                                                                                                          
    "Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах
                                                                                                                             спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд
                                                                                                                          хяналт тавих журам"-ын 1 дүгээр хавсралт
 
ХҮНСНИЙ БОЛОН ТЕХНИКИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАХ СПИРТИЙН ЗАХИАЛГА
 
Аймаг, хотын нэр:
Огноо:
 
Д/Д
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр
Үйлдвэрийн хүчин чадал
Авах спиртийн хэмжээ/тн-оор/
Спирт олгох аж ахуйн нэгжийн нэр
Өмнөх онд хуваарийн дагуу авсан эсэх
 Тайлбар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Дүн
 
 
 
 
 
 
 
Захиалгыг нэгтгэсэн:………………………………./……………………/
Нэр, албан тушаал, байгууллага
 
Захиалгыг хянасан:……………………………/…………………………/
Нэр, албан тушаал, байгууллага
 
 
200… оны … сарын …өдөр
 
 
 
ЬЬЬ