Хэвлэх DOC Татаж авах
Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 4 дүгээр сарын 18-ны 101 тоот тушаалын хавсралт
 
ӨРХИЙН ЭМЧ, СУВИЛАГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫГ ЯВУУЛАХАД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ
 
Нэг. Ерөнхий зүйл
1.1.      Өрхийн эмч, сувилагч нарт зориулсан сургалтыг нарийн зохион байгуулалт, чанар, үр өгөөжтэй явуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.
1.2.      Энэхүү журмыг "Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил" хөтөлбөрийн хүрээнд нийт аймаг, дүүргийн өрхийн эмч , сувилагч нарт явуулах сургалтын явцад дагаж мөрдөнө.
Хоёр. Сургалтыг зохион байгуулагчдын эрх, үүрэг
2.1.      Сургалтыг аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл, ЭМСХХөтөлбөрийн Төсөл хэрэгжүүлэх алба, түүний аймаг, нийслэл дэх салбарууд (цаашид эдгээр байгууллагыг "Сургалтыг зохион байгуулагчид" гэх) гардан зохион байгуулна.
2.2.      Сургалтын хөтөлбөр гаргах, материал бэлтгэн хэвлүүлэх, сургалтыг явуулах хугацаа, түүнд шаардагдах төсөв хөрөнгийг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, сургагч-багшийг томилон ажиллуулахтай холбогдсон асуудлыг ЭМСХХөтөлбөрийн Төсөл хэрэгжүүлэх алба зохион байгуулна.
2.3.      ЭМСХХөтөлбөрийн Төсөл хэрэгжүүлэх албанаас бусад сургалтыг зохион байгуулагчид нь сургалтад хамрагдах өрхийн эмч, сувилагчдын нэрсийг албан ёсоор гаргаж, Төсөл хэрэгжүүлэх албанд ирүүлэх, сургалтын байр, техник хэрэгсэл болон эмнэл зүйн дадлага хийх эрүүл мэндийн байгууллагуудын бэлэн байдлыг хангуулах, сургалтад хамрагдагсдын үндсэн ажлыг зохицуулах, тэдэнд сургалтын талаар зар мэдээ хүргэх, оролцогсдыг бүртгэн сургалтын явц, үр дүнд хяналт тавих зэрэг үйл ажиллагаатай холбогдсон бүх асуудлыг зохион байгуулна.
2.4.      Сургалтыг зохион байгуулагчид нь сургалтын процессыг хамтран зохион байгуулж, түүний явц, чанарт байнгын хяналт тавьж, суралцагч нэг бүрээр цагийн тооцоо хийж, үр дүнг тооцно. Түүнчлэн сургалтын явцад сургагч-багш , суралцагсдаас гаргасан санал, хүсэлтийг хүлээн авч, судлан үзэж, барагдуулж байна.
2.5.      Төсөл хэрэгжүүлэх алба нь сургалтын байрны түрээс, сургагч-багшийн цагийн хөлс, сургалтад оролцогсдын унаа, өдрийн хоолны зардал зэргийг батлагдсан төсвийн хүрээнд саадгүй олгохын зэрэгцээ сургагч-багш, сургалтад оролцогчийн хариуцлага, идэвх хийгээд сургалтын чанар хангалтгүй, сургалтын хөтөлбөрийн шаардлага бүрэн хангагдаагүй зэрэг тохиолдол тэдэнд олгох мөнгийг хасах, нөхөн төлүүлэх эрхтэй байна.
2.6.      Сургалтыг зохион байгуулагчид нь хүндэтгэх шалтгаанаар сургалтын хөтөлбөрийн шаардлагыг бүрэн хангаж чадаагүй тохиолдолд суралцагчдад нөхөн суралцах боломж олгохын гадна хүндэтгэх шалтгаангүйгээр сургалтыг тасалсан суралцагчид сертификат олгох эсэхийг холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх эрхтэй байна.
2.7.      Сургалтыг зохион байгуулагчид нь сургагч-багшаас ирүүлсэн товч тайлан, үнэлгээний хуудас, мөн суралцагчдаас сургагч–багшид өгсөн үнэлгээний хуудас зэрэгт дүн шинжилгээ хийхийн зэрэгцээ суралцагсдад сертификат олгуулахын өмнө шаардлагатай гэж үзвэл тэдний мэдлэг, дадлагыг тусгайлан бэлтгэсэн сорилоор шалгаж үнэлгээ өгч болно.
2.8.      Эрүүл мэндийн аливаа байгууллагын удирдах албан тушаалтан, ажилтны зүгээс сургалтыг хэвийн явуулахад зориудаар хүндрэл саад учруулбал аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар холбогдох арга хэмжээ авч, засан залруулах эрхтэй байна.
Гурав. Сургагч багшийн эрх, үүрэг
3.1.      Өрхийн эмч, сувилагч нар хичээл заах сургагч-багш нар нь дараа үүргийг хүлээнэ. үүнд:
§         сургалтын хөтөлбөр, цагийн төлөвлөгөө, ногдлыг нарийн баримтлах
§         лекцийг орчин үеийн онол, үзэл баримтлалын хүрээнд сайтар бэлтгэж, унших үедээ үзүүлэнт материал өргөн ашиглах
§         шаардлагатай өвчтөнийг оновчтой сонгож бэлтгэхийн зэрэгцээ суралцагсдад зарчимч шаардлага тавьж, дадлагын хичээлд жигд оролцуулах ба суралцагсдын зүгээс тавьсан саналыг хүлээн авч, судалж үзээд боломжийн хэрээр хэрэгжүүлэх
§         хичээлийн явцад сэдэв бүрийн дараа суралцагч нэг бүрт хувийн идэвх, олж авсан мэдлэг, дадлагынх нь талаар тодорхой үнэлгээ өгч, тусгай хуудсанд тэмдэглэж байх
§         Тухайн сургалтыг явуулж дуусгасны дараа товч тайлан буюу илтгэх хуудас бичиж, суралцагсдад үнэлгээ өгсөн хуудасны хамтаар сургалтыг зохион байгуулагчид хүлээлгэн өгч байх
3.1.      Сургагч-багш дараах эрх эдэлнэ. үүнд:
§         Сургалтад оролцогсдод хичээлээс гадуур тухайн сургалттай холбоотой асуудлаар даалгавар өгөх
§         өөрийн байнга ажилладаг эмнэлэг, төв, тасаг, нэгжийг түшиглэн дадлагын хичээлийг явуулах
§         Хэрэв суралцагсдын зүгээс ямар нэгэн хүндрэл гарахааргүй бол өөрийн ажлын цагийн боломж, завандаа тохируулан дадлагын хичээлийн цагийг зохицуулах    (Жишээ нь эмнэлэг дээр жижүүртэй үеэ ашиглах гэх мэт)
§         Сургалттай холбогдсон асуудлаар Сургалтыг зохион байгуулагчдад тодорхой санал тавьж, шийдвэрлүүлэх
§         Төсөл хэрэгжүүлэх албатай байгуулсан гэрээний дагуу ажлын хөлсөө зохих цаг хугацаанд нь авах.
Дөрөв. Суралцагчийн эрх, үүрэг
4.1.      Сургалтад хамрагдаж буй өрхийн эмч сувилагч нь дараах үүргийг хүлээнэ. үүнд:
·        Оновчтой сургалтын цагийн хуваарийг чанд баримтлан, сургалтын хөтөлбөрийг бүрэн дүүрэн хангах
·        Сургагч-багшийн явуулж буй лекц, дадлагын хичээлд идэвх санаачилгатай, биеэ дайчлан оролцож байх
·        Сургалттай холбогдуулан сургагч-багшаас өгсөн даалгаврыг бүрэн биелүүлэх
·        Аливаа шалтгаанаар оролцож чадаагүй хичээлээ нөхөж хийх
4.2.      Суралцагчид дараах эрх эдэлнэ. үүнд:
·        Сургалтын арга хэлбэрийг өөрчлөн боловсронгуй болгох талаар сургагч-багш болон Сургалтыг зохион байгуулагчдад санал тавьж, шийдвэрлүүлэх
·        Сургалтын хугацаанд үндсэн цалингаа авахаас гадна унаа, өдрийн хоолны зардалтай холбогдсон дэмжлэг авах, зардлыг хичээлд оролцсон цагийн тоог үндэслэн олгоно.
·        Сургалтын чанар, арга хэлбэрийн талаар сургагч-багшид үнэлгээ өгөх
Тав. Бусад асуудал
5.1.      Сургалтын явцад аливаа асуудлаар маргаан гарвал Сургалтыг зохион байгуулагчид газар дээр нь шуурхай зохицуулалт хийж байна.
5.1.      Сургалтыг зохион байгуулагчдаас зохицуулах, шийдвэрлэх боломжгүй маргаантай асуудлыг дээд шатны холбогдох байгууллага шийдвэрлэнэ. Эл шийдвэрийг маргалдагч этгээд эс зөвшөөрвөл шүүхэд хандаж болно.