Хэвлэх DOC Татаж авах
ХААҮ-ийн сайдын 1997 оны А/272 тоот тушаалын хавсралт

ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУШААЛ, ТУШААЛЫН ЗААЛТ


Нэг. ХАА-н сайдын тушаал, тушаалын заалт
1. Гурил тэжээл нэгтгэлийн дүрэм А/02 1991.01.09
2. Барилга үйлдвэрлэлийн "Цацал" пүүсийн дүрэм А/03 1991.01.11
3. ХААЯ-ны хөдөлмөрийн дотоод журам А/77 1991.08.09
4. ХАА-н механикжуулалт, цахилгаанжуулалтын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн дүрэм А/95 1991.09.27
5. ХАА-н техникийн зөвлөлийн дүрэм А/105 1991.10.15
6. ХААЯ-ны боловсон хүчний ажлын зохион байгуулалтын тухай А/109 1991.10.24
7. "Царгас" компанийн дүрэм А/110 1991.10.24
8. "Үржил" компанийн дүрэм (УҮГ) А/113 1991.10.28
9. "Ургац" компанийн дүрэм (УҮГ) А/129 1991.12.19
10. "Авто тээврийн баазын дүрэм" А/129 1991.12.19
11. Ургамал хамгааллын талаар авах арга хэмжээний тухай А/167 19983.12.29
12. Нарийн нарийвтар ноост хонины аж ахуйн талаар авах арга хэмжээний тухай А/92 1992.07.28
13. Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, компани байгуулах тухай А/135 1992.12.01
14. Ургамал хамгааллын улсын албаны талаар авах арга хэмжээний тухай А/136 1992.12.01
Хоёр. ХХАА-н сайдын тушаал, тушаалын заалт
15. Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (УҮГ)-ийн дүрэм А/57 1993.05.21
16. Улсын нөөцийн талаар авах арга хэмжээний тухай А/65 1993.06.03
17. Телексийн холбоо, хувилан олшруулагч, дүрс бичлэгийн техник ашиглах журам А/87 1993.07.30
18. Таримал ургамлын үрийн хяналтын улсын албаны талаар авах арга хэмжээний тухай А/94 1993.08.09
19. Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (ургамал, хамгааллын улсын албаны дүрэм) А/128 1993.12.09
20. Таримал ургамлын үрийн улсын хяналтын албаны зохион байгуулалтын тухай А/135 1993.12.13
21. Улсын сорт, сорилтын салбарын санхүүжилтийн талаар авах арга хэмжээний тухай А/58 1993.05.21
Гурав. ХААХҮ-ийн сайдын тушаал, тушаалын заалт
22. Таримал ургамлын улсын хяналтын албаны дүрэм А/43 1989
23. Мэрэгчидтэй тэмцэх ажлыг сайжруулах арга хэмжээний тухай А/381 1988.12.29
24. Химийн хорт бодисын хадгалалт хамгаалалтад тавих хяналтыг сайжруулах тухай А/13 1989
Дөрөв. ХХАА-н сайдын тушаал, тушаалын заалт
25. Өвчний болон бусад шалтгаанаар үхсэн хорогдсон мал, амьтанд тодорхойлолт бичих журам, тодорхойлолтын загвар А/03 1994.01.14
26. ХХАА-н яамны хөдөлмөрийн дотоод журам, ХХААЯ-н сайдын зөвлөлийн дүрэм А/11 1994.03.21
27. ХХАА-н шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн дүрэм А/17 1994.03.30
28. МАА-н үржлийн албаны дүрэм А/20 1994.04.15
29. Монгол Улсын ХХАА-н яамны шагналын дүрэм А/53 1994.08.04
30. Мэргэжлийн үнэмлэх олгох журмын тухай А/70 1994.11.08
31. Улсын мал эмнэлэг, үржлийн албаны орон тооны үлгэрчилсэн бүтцийг батлах тухай А/71 1994.11.22
32. Үрэнд хорогдол тооцох журмын тухай А/74 1994.12.05
33. ХАА-н яамны аппаратад мөрдөх сахилгын дүрэм А/76 1995.08.28
34. Малын генийн сан төслийг хэрэгжүүлэх тухай А/71 1995.08.02
35. Хөгжил компани (УҮГ)-ын дүрэм А/13 1995.02.25
36. Хүнсний үйлдвэрийн эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн институтийн дүрэм А/17 1995.03.02
37. ХХАА-н сайдын дэргэдэх улсын мал эмнэлгийн албаны ерөнхий газрын дүрэм А/38 1995.05.09
38. Газруудын дүрэм батлах тухай А/14 1996.01.20
Тав. ХААҮ-ийн сайдын тушаал, тушаалын заалт
39. Шинжлэх ухаан, техникийн түр зөвлөл байгуулах тухай А/42 1996.10.08
40. Төрийн захиргааны албаны салбар зөвлөл бүрэлдэхүүнийг томилох тухай А/11 1996.08.27
41. ХААҮЯ-ны хөдөлмөрийн дотоод журам, ХААҮ-ийн сайдын зөвлөлийн хуралдааны дэг А/13 1996.08.30


ЦААШИД ӨӨРЧИЛЖ МӨРДӨХ ШААРДЛАГАТАЙ БОЛОВЧ АРХИВ, ХУВЬ ХҮМҮҮСТ ХАДГАЛАГДАЖ ҮЛДЭЭГҮЙ ОДООГООР ОЛДОХГҮЙ БАЙШАА ДҮРЭМ ЖУРАМ ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ

Геологийн салбар


1. ГУУҮЯ-ны сайдын 1997 оны 45 тоот тушаал

2. ГУУҮЯ-ны сайдын 1976 оны 62 тоот тушаал3. ЭХГУУҮЯ-ны сайдын 1994.04.19
4. ГУУҮЯ-ны сайдын 1983 оны 65 тоот тушаал

5. ГУУҮЯ-ын сайдын 1983 оны 65 тоот тушаал

6. ЭХГУУҮЯ-ны сайдын 1988 оны 132 тоот тушаал
7. ГУУҮЯ-наас 1986 онд баталсан

8. ЭХГУУҮЯ-ны сайд, ИАТУЕГ-ын даргын 1988 оны 119/А-86 тоот тушаал


Керн чулууны материал, лабораторийн дээжийн дубликатын хадгалалтыг журамлах тухай
"Геологийн баганат өрөмдлөгийн цооногийн кернд бичилтийг бүрдүүлэх хайрцаг бэлтгэх, кернийг хураангуйлах боловсруулах, устгах ба хадгалах заавар"
Геологи хайгуулын ажилд мөрдөх аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм
Геологийн төв лабораторийн баяжуулах тасагт технологийн дээжийг турших заавар
Алт, цагаан тугалга (гянт болд)-ын шороон ордоос технологийн дээжийг авах аргачилсан заавар
Цацраг идэвхт бодисын хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтын тухай
Литогеохимийн сорьцлолтын үр дүнг боловсруулан түүнд тайлан хийх аргачлалын түр зөвлөмж
БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрт агаарын геофизикийн судалгаа явуулах ажлын түр журам

Уул уурхайн салбарт

1.


2. Хөдөлмөрийн яам, УХБГ-ын 1992 оны 161/54 тоот тушаал
3.


4.
5. ГЭБ-ийн сайдын зөвлөлийн хурлаар 1993 оны 18-р хурлаар

Хүдрийн ба хүдрийн бус ашигт малтмалыг далд аргаар ашиглах аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм
Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм
Ашигт малтмалыг баяжуулах болон буталж ялгах үеийн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм
Ил уурхайн техник ашиглалтын дүрэм
Ашигт малтмалыг ил аргаар олборлоход мөрдөх аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм