Хэвлэх DOC Татаж авах
БОС-ын 1998 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 53-р тушаалын хавсралт
 
 
ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ
 
Тушаалын баталсан он, cap, өдөр
Гарчиг
Тушаалын агуулга
Хүчингүй болгох үндэслэл
1.
Байгаль орчны хяналтын улсын хорооны даргын 1992-5-29-ны 16 дугаар тушаал
Захиргааны дүрэм батлах тухай
Хан Хэнтийн ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны дүрэм батлах
Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Байгаль орчныг хамгаалах албаны дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 8-ын г-д "албаны дарга харьяа байгууллагын дүрэм, орон тооны хязгаар, төсвийг батлах" гэж заасан хэсэг.
2.
БОС-ын 1993-3-26-ны өдрийн 28 дугаар тушаалын хавсралт
Захиргаа байгуулах дүрэм батлах тухай
Дорнодын ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа байгуулах, дүрэм батлах тухай
 
3.
БОС-ын 1995-8-26-ны 110 дугаар тушаалын 1.2 дугаар хавсралт
Дүрэм батлах тухай
Говийн Их ДЦГ, Богд хан уулын ДЦГ, Говь Гур-ван Сайханы БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны дүрэм батлах тухай