Хэвлэх DOC Татаж авах
Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны
10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 268 тоот
тушаалын хоёрдугаар хавсралт
 
РАШААН СУВИЛАЛД   ЭМЧИЛГЭЭ СУВИЛГАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
 
1. Энэхүү  журмын зорилго нь оношилгоо, эмчилгээний стандартын дагуу иргэдэд үзүүлэх  рашаан сувиллын эмчилгээ сувилгааны чанар, хүртээмжийг сайжруулан хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг бууруулахад оршино.
            2. Рашаан сувилллын эмчилгээ, сувилгааг иргэдэд  үзүүлэхэд   энэхүү журмыг  мөрдөнө.
            3. Даатгуулагчдад  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх рашаан сувилалд  сувилуулах шаардлагатай иргэд /даатгуулагчдын/  үндсэн баримт нь сувиллын илгээх карт  бөгөөд энэ нь тус орны  сувилалд сувилуулах гадаадын иргэдэд нэгэн адил хамаарна.
            4. Илгээх картыг аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нь   эрүүл мэндийн байгууллагуудад захиалгын дагуу  хуваарилна.
            5.Эрүүл мэндийн байгууллагууд рашаан сувилалд  сувилуулагч   илгээхдээ   Эрүүл мэндийн  сайдын  тушаалаар баталсан  Рашаан сувилалд  эмчлэх, сувилах  өвчний жагсаалтыг   баримтална.
           6 Өрхийн эмч болон эмчлэгч эмч нь   сувилуулагч илгээхдээ  үндсэн онош, бодит үзлэг,   өвчний клиникийн шинж,  өвчний явц, үе шат, дагалдах өвчин зэргийг харгалзан сувилуулагчийг сонгох бөгөөд стационар, амбулаторид хийлгэсэн  шинжилгээний  үндсэн баримтыг  өвчний түүхэнд үлдээх  буюу амбулаторийн карт болон илгээх картанд  тэмдэглэл хийж  хавсаргана.Үүнд;
     а/  Цус, шээсний  ерөнхий  шинжилгээ,
     б/. Онош тодотгох зарим тохиолдолд хийсэн нэмэлт шинжилгээ
            в/ Рашаан сувилалд  эмэгтэйчүүдийн  өвчний улмаас сувилуулагч          явуулахад  эмэгтэйчүүдийн эмчийн дүгнэлт гаргасан
           г/  Мэдрэл, сэтгэхүйн  өвчний улмаас хяналтанд  байсан бол сэтгэц мэдрэлийн           эмчийн дүгнэлт  зэргийг бүрдүүлнэ.                           
           7 Сувилуулагчдийн  рашаан сувиллын  эмчилгээний дундаж  хугацааг 10-14 хоногоор тооцно.
           8. Эрүүл мэндийн байгууллагаас олгосон илгээх карт, шимтгэл төлж,   тэмдэглэл хийлгэж баталгаажуулсан эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийг үндэслэн сувиллуулагчдыг бүртгэн өвчний  карт, /клиникийн тасагт бол өвчний түүх / бичиж хүлээж  авна.
           9. Рашаан сувиллын эмч нь  сувилуулах хугацаа дуусахад сувиллын эмчилгээний үр дүнг тооцож  дүгнэлт хийн ажил, амралт, хооллох дэглэм,  оршин суугаа газарт эмчилгээ   үргэлжлүүлэх  талаар  мэргэжлийн  зөвлөгөө өгч  сувиллын картыг  хааж  дүн  бүртгэлд шилжүүлнэ.
            10. Рашаан сувиллын эмчилгээнд тохирохгүй асуудлыг сувилуулагчийн биеийн байдал, өвчний үе шат, дагалдах өвчин гарах хүндрэл зэргийг харгалзан Эрүүл мэндийн сайдын  тушаалаар батлагдсан рашаан сувиллын эмчилгээнд тохирохгүй эмгэгийн   жагсаалтыг  үндэслэн ирсэнээс хойш 5 хоногт багтаан  эмнэлэгт шилжүүлэх, эсвэл орон нутагт нь буцаах асуудлыг шийдвэрлэнэ.
            11. Сувилуулагчид  илгээх карт авсны  дараа  хүндээр өвчилсөн, оршин суугаа газарт нь гамшиг тохиолдсон,  хорио цээр тогтоосны улмаас  картанд бичсэн хугацаа  хэтэрвэл хоногийг  нөхөн  эдлүүлэх ба  сувиллын  эмчилгээ тохирохгүй нь  эмч нарын дүгнэлтээр   тогтоосон тохиолдолд  илгээх картны үнэд тушаасан  мөнгийг   эргүүлэн олгоно.
           12. Рашаан сувиллууд рашаан эмчилгээ тохирохгүй өвчтөний тухай тэмдэглэлийг  тусгай журналд хөтлөнө.
           13. Сувиллын хүлээн авах нь сувилуулагчийн сувилгааны картыг дүн бүртгэл, мэдээллийн сан үүсгэн хадгалах бөгөөд дахин сувилуулсан тохиолдолд урьд хийлгэсэн эмчилгээ сувилгааны    талаар шаардлагатай үед эмчид мэдээлэл өгнө.
            14. Рашаан сувилалд сувилуулж байгаа хүмүүс тогтоосон дотоод журам ноцтой зөрчсөн тохиолдолд хугацаанаас нь өмнө явуулж болох бөгөөд  илгээх картны  үнийг эргүүлэн олгохгүй.