Хэвлэх DOC Татаж авах
Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны
10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 268 тоот
тушаалын гуравдугаар хавсралт хавсралт
 
РАШААН СУВИЛЛЫН  ИЛГЭЭХ КАРТ  №
 
                                               Дугаар………………..
 
Карт бичсэн  ……..он……..сар …….  өдөр
 
Карт олгосон эмнэлгийн байгууллагын нэр………………………………..
 
Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээний дугаар...............................................
 
Өвчний  түүх ( амбулаторийн карт )-ийн  дугаар ………………………………….
 
Сувилуулагчийн
 
 Овог ; ………………………..Нэр;……………………………...
 
Нас;   …………..                      Хүйс; …………
 
Сувилуулагчийн  гэрийн хаяг:…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. Утасны дугаар; ……………
Албан газрын нэр; ………………………………………………………………………
 
Албан тушаал ; ………………………………………
 
Сувилуулагчийн зовиур, анамнез, урьд нь  хийлгэсэн шинжилгээ, эмчилгээ; ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Өвчний  клиник шинж,бодит үзлэг, лабораторийн болон холбогдох шинжилгээний дүгнэлт ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
.Онош;    а/ үндсэн………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
               б/ дагалдах……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Сувиллын нэр………………………           сувиллуулсан хоног………………… 
 
                                                Ерөнхий эмч……………………………………..                                   
            Тэмдэг                        Эмчлэгч эмч ……………………………………..
 
                                 …………он ……сар……өдөр