Хэвлэх DOC Татаж авах
/УУС-ын 2015-01-13-ны 10-р тушаалаар хүчингүй болгосон/
 
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 156 дугаар  тушаалын нэгдүгээр хавсралт
 
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ
 
Бүлэг 1
Нийтлэг үндэслэл
Нэгдүгээр зүйл. Зорилго
1.1.       Энэхүү журмын зорилго нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19.12, 20.1, 24.2, 26.9, 49.7, 60.9-д заасан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон Шалгаруулалтыг явуулахад оршино.
1.2.       Ашигт малтмалын болон Иргэний хуульд нийцүүлэн боловсруулсан энэхүү журмын дагуу сонгон шалгаруулалт явуулж тусгай зөвшөөрлийг олгоно.
1.3.       Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтыг Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага (цаашид Төрийн захиргааны байгууллага гэх) зохион явуулна.
1.4.       Сонгон шалгаруулалтыг шудрага, ил тод, олон нийтийн хяналтын дор явуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Хоёрдугаар зүйл. Нэр томъёоны тайлбар
2.1. Энэхүү журамд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:
2.1.1.  "Оролцогч" гэдэг нь тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтад оролцохоор санал  ирүүлсэн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.21 дэхь заалтад заасан хуулийн этгээдийг;
2.1.2.  "Санал авах эцсийн хугацаа" гэдэг нь энэхүү журмын 4 зүйлийн 4.2.5-д заасан хугацааг;
2.1.3.  "Өдөр тутмын сонин" гэдэг нь Монгол Улсад өдөр тутам хэвлэгдэн нийтлэгддэг үндэсний сонин;
2.1.4.  "Сонгон шалгаруулалтын урилга" гэдэг нь энэхүү журамд заасан, өдөр тутмын сонинд нийтлэгдсэн зарыг;
2.1.5.  "Тусгай зөвшөөрөл" гэдэг нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 4.1.14, 4.1,15-д заасан баримт бичгийг;
2.1.6.    "Шалгарсан оролцогч"  гэдэг нь сонгон  шалгаруулалтаар хамгийн өндөр үнэлгээ авсан, үнэлгээ тэнцсэн тохиолдолд түрүүлж санал ирүүлж бүртгүүлсэнд тооцогдох оролцогчийг;
2.1.7.    "Сонгон шалгаруулалт" гэдэг нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19.12, 20.1, 24.2, 26.9, 49.7, 60.9-д заасны дагуу энэхүү журмаар тусгай зөвшөөрөл эзэмших хуулийн этгээдийг сонгох үйл ажиллагааг;,
2.1.8.    "Сонгон шалгаруулалтын талбай" гэдэг нь сонгон шалгаруулалтын урилгад заасан талбайг;
2.1.9.    "Сонгон   шалгаруулалтын   санал"   гэдэг   нь   Төрийн   захиргааны байгууллагаас    баталсан    маягтын    дагуу    бүрдүүлж    ирүүлсэн,    сонгон шалгаруулалтад оролцох баримт бичгийг;
2.1.9.      "Сонгон шалгаруулалтын комисс" гэдэг нь энэхүү журмын дагуу сонгон   шалгаруулалтын   үйл   ажиллагааг   зохион   явуулах   геологи,   уул уурхайн   асуудал   эрхэлсэн   төрийн   захиргааны    байгууллагын   даргын тушаалаар батлагдсан бүрэлдэхүүнийг;
2.1.10.  "Сонгон шалгаруулалтын комиссын дүгнэлт" гэдэг нь энэхүү журмын дагуу    явагдсан    сонгон    шалгаруулалтын  үйл  ажиллагааны үр  дүнг тодорхойлсон баримт бичгийг.
Бүлэг 2
Сонгон шалгаруулалт явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх
Гуравдугаар зүйл. Сонгон шалгаруулалтын бэлтгэл хангах
 
3.1. Төрийн захиргааны байгууллагаас боловсруулж хүргүүлсэн сонгон шалгаруулалт зарлах нийт талбайн жагсаалт, холбогдох мэдээллийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, сонгон шалгаруулалт зарлах тухай дүгнэлтийг үндэслэн Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн сайд тушаал гаргана.
3.2.        Төрийн захиргааны байгууллага сонгон шалгаруулалт явуулах боломжтой гэж үзсэн бол энэ талаар тухайн талбай байрших аймаг, нийслэлийн Засаг даргад бичгээр мэдэгдэх бөгөөд түүнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 17.1,-д заасны дагуу хийгдсэн талбайн зургийг хавсаргана.
3.3.        Засаг дарга Ашигт малтмалын тухай хуулийн  19.4-т заасны дагуу хариуг Төрийн захиргааны байгууллагад өгнө.
3.4.        Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга дэмжсэн хариу өгсөн, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19.5-д зааснаас бусад үндэслэлээр татгалзсан, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19.4-т   заасан   хугацаанд   хариу   өгөөгүй   бол   тухай   талбайд   Төрийн   захиргааны байгууллагын дарга сонгон шалгаруулалт явуулах тушаал гаргаж, сонгон шалгаруулалт явуулна.
Бүлэг 3
                                                      Сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдыг бүртгэх
Дөрөвдүгээр зүйл. Сонгон шалгаруулалтын урилга
4.1.        Төрийн захиргааны байгууллагын даргын сонгон шалгаруулалт явуулах тухай тушаалыг үндэслэн кадастрын асуудал харицсан нэгж энэхүү журмын 3.4-т заасан талбайд явуулах сонгон шалгаруулалтын зар, тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын урилгыг сонинд нийтэлж, байгууллагын вэб сайтын нүүр хуудсанд байршуулна.
4.2.        Сонгон шалгаруулалтын урилгад дараах мэдээллийг тусгасан байна.
 
4.2.1.  Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, талбайн нэр;
4.2.2.  Талбайн солбицол;
4.2.3.  Талбайн хэмжээ, гектараар;
4.2.4.  Сонгон шалгаруулалтын саналыг ирүүлэх хаяг, хүлээн авах ажилтан;
4.2.5.  Сонгон шалгаруулалтын санал хүлээн авах эцсийн хугацаа;
4.2.6.  Сонгон шалгаруулалтын саналыг нээх хугацаа, газар.
4.3. Сонгон шалгаруулалтын саналыг хүлээн авах эцсийн хугацаа нь өдөр тутмын сонин, байгууллагын вэб сайтад сонгон шалгаруулалтын урилга нийтлэгдсэнээс хойш хуанлийн 30 хоногоос доошгүй байна.
Тавдугаар зүйл. Сонгон шалгаруулалтын саналд тавигдах шаардлага, түүнийг хүлээн авах
5.1.         Сонгон шалгаруулалтын санал нь Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу бүрдүүлсэн эх ба хуулбар гэсэн 2 хувь байна.
5.2.         Битүүмжилсэн сонгон шалгаруулалтын саналын хавтасны гадна талын зүүн дээд буланд сонгон шалгаруулалтанд оролцохоор санал ирүүлж буй компанийн нэр, хаяг, сонгон шалгаруулалт зарласан талбай байршил, нэр, сонгон шалгаруулалтын саналын хуудасны нийт тоо, эх эсхүл хуулбар хувийн аль нь болохыг бичсэн байна.
5.3.         Оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн сонгон шалгаруулалтын урилгад заасан хугацаанд, дурьдсан хаягаар, хуудас тус бүрийг дугаарлан лацдаж, битүүмжсэн сонгон шалгаруулалтын саналыг Төрийн захиргааны  байгууллагын  кадастрын  нэгжийн  өргөдөл  хүлээн  авах  ажил  хариуцсан ажилтанд хүлээлгэн өгнө.
5.4.    Энэ   журмын   5.2   дахь   заалтад   заасан    шаардлагыг   хангасан   сонгон шалгаруулалтын  саналыг  кадастрын  нэгжийн  өргөдөл  хүлээн  авах  ажил  хариуцсан ажилтан хүлээн авч дэвтэрт бүртгэх ба сонгон шалгаруулалтын саналын хавтас дээр бүртгэсэн   он,   сар,   өдөр,   цаг,   минут,   бүртгэлийн   дугаарыг   тэмдэглэж,   энэ   тухай тодорхойлолтыг оролцогчид өгнө.
5.5.   Сонгон   шалгаруулалтын  санал   нь  энэ   журмын   5.2   дахь  заалтад  заасан шаардлагыг хангахгүй бол кадастрын нэгжийн өргөдөл хүлээн авах ажил хариуцсан ажилтан тэмдэгдэл үйлдэн хүлээн авахаас татгалзсан үндэслэл, буцаасан он, сар, өдөр, цаг, минутыг тэмдэглэсэн тодорхойлолтыг саналын хамт сонгон шалгаруулалтын санал авч ирсэн этгээдэд буцаан өгнө.
5.6.         Шуудангаар илгээсэн саналыг сонгон шалгаруулалтанд оролцуулахгүй. Бичиг хэргийн ажилтан уг сонгон шалгаруулалтын саналыг кадастрын нэгжийн өргөдөл хүлээн авах ажил хариуцсан ажилтанд хүлээлгэн өгөх ба ажилтан бүртгэлийн дэвтэрт тэмдэглэж, сонгон шалгаруулалты саналыг задлалгүйгээр албан бичигт хавсарган буцаана.
5.7.         Сонгон шалгаруулалтын урилгад заасан хугацаа дуусмагц кадастрын нэгжийн өргөдөл хүлээн авах ажил хариуцсан  ажилтан хүлээн  авсан  болон  буцаасан  сонгон шалгаруулалтын санал бүртгэх дэвтэрийг хааж, ирүүлсэн нийт сонгон шалгаруулалтын саналыг сонгон шалгаруулах комиссын даргад акт үйлдэн хүлээлгэн өгнө.
Бүлэг 4
Сонгон шалгаруулалтыг явуулах
Зургадугаар зүйл. Сонгон шалгаруулалтын комисс
6.1.   Сонгон   шалгаруулалт  зохион   явуулах   комиссын   бүрэлдэхүүнд   хайгуул, ашиглалтын төлөвлөгөө үнэлэх чадвар, туршлагатай Төрийн захиргааны байгууллагын ажилтан багтах ба бүрэлдэхүүнийг Төрийн захиргааны байгууллагын даргын тушаалаар батална.
6.2.        Комисс нь дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдээс бүрдсэн 5-9 хүртэл хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.
6.3.        Сонгон шалгаруулалт зарласан талбайд ирүүлсэн бүх сонгон шалгаруулалтын санал нь энэ журмын 7.2.2 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгах үйл явцыг нээлттэй хэлбэрээр явуулна.
6.4.    Комиссын 75 ба түүнээс дээш хувийн ирцээр сонгон шалгаруулалт хүчин төгөлдөр болох ба комисс нь дараах үүрэг гүйцэтгэнэ:
6.4.1.   Сонгон шалгаруулалтыг урилгад заасан газарт, хугацаанд нь эхлүүлэх;
6.4.2.     Сонгон  сонгон   шалгаруулалт  явуулах  тухай   Төрийн  захиргааны байгууллагын    даргын    тушаалыг    танилцуулах,    холбогдох    асуудлаар оролцогчдоос тавьсан асуултанд тайлбар өгөх;
6.4.3.     Сонгон шалгаруулалтын шаардлага хангасан сонгон шалгаруулалтын саналд Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн сайдын баталсан маягтын дагуу үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргах;
6.4.4.    Сонгон     шалгаруулалт    зарласан     хайгуулын    талбайд    сонгон шалгаруулалтын санал ирээгүй бол энэ тухай тэмдэглэл үйлдэн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 20.3-т заасны дагуу хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай дүгнэлт гаргах;
6.4.5.    Сонгон   шалгаруулалт   зарласан   талбайд   ирүүлсэн   бүх   сонгон шалгаруулалтын санал нь энэ журмын 7.2.2 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангаагүй  бол  сонгон  шалгаруулалтыг  хүчингүй  болгож,  дахин  сонгон
шалгаруулалт явуулах тухай дүгнэлт гаргах;
6.4.6.   Комиссын гишүүний өгч байгаа үнэлгээний оноо нь бусад гишүүдийн өгсөн үнэлгээний дундаж онооноос ± 20%-аас хэтэрсэн бол уг гишүүний үнэлгээг хүчингүйд тооцож, энэ тухай тэмдэглэл үйлдэх;
6.4.7.  Сонгон  шалгаруулалтын үйл явцыг нэг бүрчлэн үнэн зөв, бүрэн тэмдэглэх.
6.5.    Сонгон    шалгаруулалтын    комисс    нь    "Төрийн    нууцын    тухай    "хууль "Байгууллагын   нууцын   тухай"   хууль   "Хувь   хүний   нууцын   тухай"   хуульд   заасан мэдээллийг задлах, нийтлэх буюу тараахыг хориглоно.
Долдугаар зүйл. Сонгон шалгаруулалтын саналыг олон нийтэд зарлах
7.1. Сонгон шалгаруулах комисс сонгон шалгаруулалтын урилгад заасан газарт, дурьдсан хугацаанд сонгон шалгаруулалтын саналыг нээнэ.
7.2. Саналыг нээх үед:
7.2.1.   Сонгон шалгаруулалтын санал ирүүлсэн аж ахуй нэгж, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг оролцуулах нөхцөлийг Төрийн захиргаааны байгууллага бүрдүүлэх;
7.2.2.         Сонгон шалгаруулалтанд ирүүлсэн эх саналыг нээж, нэг бүрийн бүрдэл нь бүрэн эсэхийг шалгаж дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтлөх;
7.2.3.  Төлөөлөл нь хүрэлцэн ирээгүй болон санал нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 18.2., эсхүл 25.1,-д заасан болон энэ журмын 5.1.-д заасан маягтад дурьдсан     баримт     бичгийн     бүрдэл     дутуу     бол     саналыг     сонгон
шалгаруулалтанд оролцуулахгүй тухай дүгнэлтийн хамт комиссын дарга кадастрын   нэгжийн   өргөдөл   хүлээн   авах   ажил   хариуцсан   ажилтанд хүлээлгэн өгөх ба кадастрын нэгжийн өргөдөл хүлээн авах ажил хариуцсан
ажилтан бүртгэлийн дэвтэрт тэмдэглэж, саналыг буцаах үндэсэлийг дурдсан албан бичигт хавсарган буцаана.
Наймдугаар зүйл. Сонгон шалгаруулалтын саналд үнэлгээ өгөх 8.1.  Сонгон шалгаруулалтын саналыг нээж үзсэний дараа сонгон  шалгаруулах комисс шаардлага хангасан сонгон шалгаруулалтын санал тус бүрт үнэлгээ өгнө.
8.2  Сонгон шалгаруулах комисс нь хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтын саналд үнэлгээ өгөхдөө дараах зүйлсийг шалгуур үзүүлэлт болгон авч үзнэ:
8.2.1.        Сонгон шалгаруулалт зарлагдсан талбайд хийж гүйцэтгэх хайгуулын ажлын төрөл, хэмжээ, өртөгийг тусгасан төлөвлөгөө;
8.2.2.        Мэргэжлийн боловсон хүчний чадвар;
8.2.3.        Гарын үсгийн урамшууллын хэмжээ;
8.3  Сонгон шалгаруулах комисс нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтын саналд үнэлгээ өгөхдөө дараах зүйлсийг шалгуур үзүүлэлт болгон авч үзнэ.
8.3.1.         Тусгай зөвшөерлөөр олгох талбайд хийж гүйцэтгэх ашиглалтын ажлын төсөв, хэрэгжүүлэх хугацааг тусгасан төлөвлөгөө;
8.3.2.         Оролцогчдын боловсон хүчний нөөц, мэргэжлийн ур чадвар;
8.3.3.   Сонгон  шалгаруулалтаар  тусгай  зөвшөөрөл  олгох талбайд  улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөх нөхцөл;
8.3.4.        Гарын үсгийн урамшууллын хэмжээ;
 
8.4.         Энэ журамд заасан сонгон шалгаруулалтын саналыг бүртгэх дэвтэр, сонгон шалгаруулалтын саналын бүрдэл болон тодорхойлолтын маягт, сонгон шалгаруулалтын санал хүлээлцэх акт болон 12.2-т заасан гэрээг Төрийн захиргааны байгууллагын дарга тус тус батлана.
8.5.         Сонгон шалгаруулалтын саналыг ажлын 10 өдөрт багтаан үнэлж, үнэлгээний хуралдааны тэмдэглэл үйлдэнэ.
Есдүгээр зүйл. Сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдын эрх, үүрэг
9.1.  Сонгон шалгаруулалтын журамтай танилцах.
9.2.    Сонгон   шалгаруулалтын   урилгаар   зарласан   хэдэн   ч   талбайн   сонгон
шалгаруулалтанд оролцох эрхтэй.
9.3.       Сонгон шалгаруулалтын саналыг үнэн зөв бүрдүүлж ирүүлэх.
9.4.       Сонгон шалгаруулалтын комиссын дүгнэлттэй танилцах.
Аравдугаар зүйл . Сонгон шалгаруулалтанд шалгарсан оролцогч
10.1. Сонгон шалгаруулалтаар хамгийн өндөр үнэлгээ авсан, үнэлгээ тэнцсэн тохиолдолд түрүүлж саналаа ирүүлж бүртгүүлсэнд тооцогдох оролцогч нь тухайн талбайн сонгон шалгаруулалтанд шалгарсан оролцогч болно.
Арван нэгдүгээр зүйл. Сонгон шалгаруулалтын дүнг зарлах
11.1. Сонгон шалгаруулалтын саналд үнэлгээ хийж дууссанаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор сонгон шалгаруулах комисс нь:
11.1.1.   Сонгон шалгаруулалтын комиссын дүгнэлтийг Төрийн захиргааны байгууллагын даргын тушаалаар баталгаажуулна.
11.1.2.    Төрийн   захиргааны   байгууллагын   даргын   тушаалыг   үндэслэн шалгарсан оролцогчид сонгон шалгаруулалтад шалгарсан тухай харин бусад оролцогч нарт шалгараагүй үндэслэлийг дурдсан мэдэгдлийг өгнө.
Арван хоёрдугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл олгох
12.1.           Сонгон   шалгаруулах   комиссын   дүгнэлтийг   үндэслэн   гаргасан   Төрийн захиргааны байгууллагын даргын тушаалын дагуу ажлын 5  өдрийн дотор шалгарсан оролцогчид "Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34.1-дэхь заалтад заасан 10 өдрийн дотор тусгай зөвшөөрлийн эхний жилийн төлбөр болон Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10.1.4-т заасан үйлчилгээний хөлс төлөх тухай мэдэгдэл хүргүүлнэ.
12.2.           Шалгарсан   оролцогчтой  Төрийн   захиргааны   байгууллагын   дарга  Ашигт малтмалын   тухай   хуулийн   11.1.6,   11.1.14   болон   сонгон   шалгаруулалтын   саналын биелэлтэнд хяналт тавих нөхцөлийг тусгасан гэрээ байгуулна.
12.3.           Шалгарсан оролцогч тусгай зөвшөөрөл авахаас татгалзаж буйгаа бичгээр мэдэгдсэн эсхүл энэ журмын 12.1 дэх заалтад заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн эхний жилийн төлбөрөө төлөөгүй, энэ журмын 12.2 дах заалтад заасан гэрээг байгуулаагүй түүнчлэн тухайн сонгон шалгаруулалтанд шалгарсан нь холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн тухай шүүхийн шийдвэр гарсан бол Төрийн захиргааны байгууллага хамгийн өндөр  үнэлгээ  авсан  дараагийн  оролцогчид тусгай  зөвшөөрөл  олгох тухай  шийдвэр гаргана.
12.4. Шалгарсан оролцогч нь энэ журмын 12.1 дэхь заалтад заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн эхний жилийн төлбөрөө төлсөн, энэ журмын 12.2 дах заалтад заасан гэрээг байгуулсан тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор тусгай зөвшөөрөл олгоно.
Арван гуравдугаар зүйл. Журам зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага
13.1.       Сонгон шалгаруулалтанд оролцож тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай дээр төлөвлөсөн ажлын зардал, хугацаа, гүйцэтгэл болон холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжилтэнд Төрийн захиргааны байгууллага хяналт тавина.
13.2.       Сонгон шалгаруулалтын саналд хуурамч баримт бичиг хавсаргаж ирүүлсэн, тусгай  зөвшөөрлөөр  олгогдсон  талбай  дээр  хийж  гүйцэтгэхээр  төлөвлөсөн  зардлыг зарцуулаагүй, ажлын нэр төрлийг бүрэн гүйцэтгээгүй, хугацаанд нь хэрэгжүүлээгүй, энэ журмын  12.2-т заасан гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг
хүчингүй болгоно.
Арван дөрөвдүгээр зүйл. Бусад
14.1.       Оролцогч нь энэхүү журмын дагуу Төрийн захиргааны байгууллагын гаргасан тусгай  зөвшөөрөл  олгох  тухай   шийдвэрийг  хүлээн  зөвшөөрөхгүй   бол   дээд  шатны байгууллага болох Геологи,  уул  уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргаааны төв байгууллагад гомдол гаргаж болно.
14.2.       Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гаргасан гомдлын дагуу хайгуул, ашиглалтын төлөвлөгөөнд дүгнэлт гаргах эрх бүхий ажлын хэсэг томилон дүгнэлт гаргуулна.
14.3.       Энэ журмын 14.2.-Т дурдсан дүгнэлтийг оролцогч хүлээн зөвшөөрөхгүй бол шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.
---------оОо---------