Хэвлэх DOC Татаж авах
/УУС-ын 2015-01-13-ны 10-р тушаалаар хүчингүй болгосон/
 
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 156 дугаар  тушаалын хоёрдугаар хавсралт
 
ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН САНАЛД ӨГӨХ ҮНЭЛГЭЭ
…..оны …дугаар сарын …-ны өдөр
……………………………..
/аж аухйн нэгжийн нэр/
………………………….                             ……………………………                          ……………………..
     /талбайн нэр/                                      /аймаг, нийслэл/                                  /сум, дүүрэг/
 

 

Д/д
Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд
Өгөх оноо
Нийт оноо
1.
Тусгай зөвшөөрлөөр олгох талбай дээр хийж гүйцэтгэх геологи, хайгуулын ажлын төсөл, төсөв, хэрэгжүүлэх хугацаа
6-30
1.1
Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдох талбайн хэмжээнд урьд гүйцэтгэсэн геологи, хайгуүлын ажлын материалыг цуглуулж. судалсан байдал
 1.1.1. Бүрэн гүйцэд судалсан (ГМТ-ийн болон бусад судалгааны эх үүсвэрээс нэмэлт мэдээллийг бүрэн судалсан)
1.1.2. Гүйцэд судалсан (ГМТ-ийн мэдээллийг бүрэн судалсан)
1.1.3. Дутуу судалсан (ГМТ-д байгаа мэдээллийн 50-70% бол 2 оноо, 70-90% бол 3 оноо)
 1.1.4. Хангалтгүй судалсан (50 хүртэл хувь судалсан)
 
 
5 оноо
4 оноо 2-3 оноо 1 оноо
1-5
1.2.
Тухайн талбайн хэмжээнд хийгдэх геологи, хайгуулын ажлын иж бүрдэл. судалгааны арга фгачлалыг оновчтой сонгосон, төсвийг бодитой тооцсон байдал  (байгаль орчныг нөхөн лргээх твслийг оролцуулан)
2.1. Шинэлэг аргачлалаар. оновчтой сонгосон
2.2. Оновчтой сонгосон
2.3. Дутуу сонгосон
2.4. Үндэслэл муутай сонгосон
 
 
 
10 оноо 8 оноо
6 оноо
4 оноо
 
 
4-10
1.3.
Төслийг хэрэгжүүлэх хугацааг тооцсон байдал
3.1. Хамгийн бага хугацаанд (3 хүртэл жил)
3.2. Дундаж хугацаанд (3-6 хүртэл жил)
3.3. Урт хугацаанд (6-гаас дээш жил)
 
5 оноо
 3 оноо
1 оноо
1-5
1.4.
Тухайн аж ахуй нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдал, хайгуулын ажил явуулах санхүүгийн чадамж
1.4.1. Төслийг өөрийн херөнгөөр санхүүжүүлэх боломжтой эсхүл санжүүжилтээ бүрэн шийдсэн
1.4.2. Банк, санхүүгийн байгууллагаас зээлээр санхүүжүүлэх боломж өндөртэй (75%-аас дээш)
1.4.3. Санхүүжүүлэлт олдох эсэх нь 50, 50%-ийн магадлалтай
1.4.4. Төслийг санжүүлэх боломжгүй
 
 
 
10 оноо 8 оноо
5 оноо
0 оноо
0-10
1.5.
Гарын үсгийн урамшууллын хэмжээ
1.5.1. Хамгийн өндөр гарын үсгийн урамшуулал
1.5.2. Дундаж гарын үсгийн урамшуулал (дээд ба доод саналын ялгаврын 50-100% хүртэл)
1.5.3. Хамгийн бага гарын үсгийн урамшуулал (дээд ба доод саналын ялгаврын 50% хүртэл)
1.5.4. Урамшуулал байхгүй
3 оноо
 
2 оноо
 
1 оноо
0 оноо
0-3
2.
Оролцогчдын боловсон хүчний нөөц, мэргэжлийн ур чадвар
7-20
2.1.
Геологи, хайгуулын ажлын төсөл хэрэгжүүлэх багийн бүрэлдэхүүн (холбогдох баримт бичгийг хавсаргасан байна.)
2.1.1. Компанийн үндсэн ажилтнуудаас бүрдсэн бүрэн бүрэлдэхүүнтэй 2.1.2. Бүрэлдэхүүн дутуу, гэрээгээр хэрэгжүүлэх
2.1.3. Зөвхөн гэрээгээр хэрэгжүүлэх
 
 
10 оноо 8 оноо
5 оноо
5-10
2.2.
Төслийг хэрэгжүүлэх голллох мэргэжилтнүүдийн мэргэжил, мэдлэг, ур чадвар, мэргэшсэн байдал, туршлага (мэргэжилтнүүдийг үнэлэхдээ дор дурдсан шаардлагыг хангаж буй заалт бүрийн оноог нэмж, дундаж оноогоор үнэлнэ.)
2.2.1. Хээрийн үйлдвэрлэлд ажилласан жил (5 хүртэл 1 оноо, 5-10 жил 2, 10-аас дээш 3 оноо)
2.2.2. Боловсролыи зэрэг (бакалавр 1, магистр 2, доктор 3 оноо)
2.2.3. Мэргэшлийн зэрзгдэвтэй (мэргэшсэн 1, зөвлөх 2 оноо)
2.2.4. Тайлан бичиж хамгаалсан (1-3 хүртэл 1, 3-аас дээш 2 оноо)
 
 
 
 
1-3 оноо
 
1-3 оноо 0-2 оноо 0-2 оноо
2-10
3.
Нийт оноо
13-50

 

 
-----------оОо-----------