Хэвлэх DOC Татаж авах
/УУС-ын 2015-01-13-ны 10-р тушаалаар хүчингүй болгосон/
 
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 156 дугаар  тушаалын гуравдугаар хавсралт
 
 
АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН
 САНАЛД ӨГӨХ ҮНЭЛГЭЭ
…..оны …дугаар сарын …-ны өдөр
……………………………..
/аж аухйн нэгжийн нэр/
………………………….                             ……………………………                          ……………………..
     /талбайн нэр/                                      /аймаг, нийслэл/                                  /сум, дүүрэг/.
 
 

 

Д/д
Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд
Өгөх оноо
Нийт оноо
1.
Тусгай зөвшөөрлөөр олгох талбай дээр хийж гүйцэтгэх олборлолт, боловсруулалтын ажлын төсөл, төсөв, хэрэгжүүлэх хугацаа
4-35
1.1.
Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ (хөрөнгө оруулалтын хамгийн өндөр саналаас оролцогчдын тоо, хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс хамааруулан багасгах)
1-5 оноо
1-5
1.2.
Херөнгө оруулалтын эх үүсвэр
1.2.1. Теслийг өөрийн  хөрөнгөөр бурэн санхүүжүүлэх эсхүл  санжүүжилтээ бүрэн шийдсэн
1.4.2. Төслийг санхүүжүүлэх 75 ба түүнээс дээш хувийн магадлалтай
1.4.3. Төслийг санхүүжүүлэх 50%-ийн магадлалтай
1.4.4. Төслийг санжүүжүүлэх боломжгүй
5 оноо
4 оноо 2 оноо 0 оноо
0-5
1.2.
Төслийн эдийн засгийн үр егөеж NPV ба IRR-гийн хамгийн өндөр, хөрөнгө оруулалтаа   нөхөх   хугацааны   хамгийн   богино   саналаас   оролцогчдын   тоо, хугацаанаас хамааруулан багасгах)
1-5 оноо
1-5
1.3.
Олборлолт, баяжуулалтын технологийн сонголт
 1.3.1. Өндөр технологи буюу ноу-хау (high tech)
1.3.2. Дэвшилтэт технологи
1.3.3. Уламжлалт технологи
1.3.4. Тааруу технологи
 
0 оноо
7 оноо
4 оноо
0 оноо
 
 
0-10
1.4.
Байгаль, орчныг нөхөн сэргээж талбайг аж ахуйн эргэлтэнд оруулах хэтийн төлөв, зардлын урьдчилсан тооцоо
1.4.1. Хамгийн богино хугацаанд нөхөн сэргээж, талбайг эргэлтэнд оруулах 1.4.2. Хугацаа, оролцогчдын тооноос хамааруулан тогтоох
1.4.3. Уурхайг хаах хүртэл талбайг эргэлтэнд оруулахгүй, нөхөн сэргээхгүй
 
 
5 оноо
2-4 оноо
 1 оноо
 
 
 
1-5
1.5.
Уурхайн хаалтын төсөл (нехөн сэргээлт, уурхайн хаалтын ажлын нэр төрөл, зардлын хамгийн өндөр саналаас оролцогчдын тоо, ажлын нэр төрөл, зардлын хэмжээнээс хамааруулан багасгах)
1-5 оноо
1-5
1.6
Гарын үсгийн урамшууллын хэмжээ
1.6.1. Хамгийн өндөр гарын үсгийн урамшуулал
1.6.2. Дундаж гарын үсгийн урамшуулал (дээд ба доод саналын ялгаврын 50-100% хүртэл)
1.6.3. Хамгийн бага гарын үсгийн урамшуулал (дээд ба доод саналын ялгаврын 50% хүртэл)
1.6.4. Урамшуулал байхгүй
3 оноо
 
2 оноо
 
1 оноо
0 оноо
0-3
2.
Оролцогчдын боловсон хүчний нөөц, мэргэжлийн ур чадвар
2-10
2.1.
Төсөл хэрэгжүүлэх мэргэжлийн ажилтнуудын нөөц (Ажилтнуудын тоо, үүнээс ИТА-ны тоо, тэдгээрийн боловсролын зэрэг, ажилласан жилээс хамааруулан хамгийн сайн саналаас оролцогчдын тооноос хамааруулан багасгах )
1-5 оноо
1-5
2.2.
Мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх хөтөлбөр, зардлын хэмжээ
2.2.1. Хөтөлбөр бүрэн, шаардлагатай зардлыгтөлөвлөсөн
2.2.2. 70-90 хувийн бүрдэлтэй хөтөлбөр, шаардлагатай зардлыг төлөвлөсөн 2.2.3. 50-70 хувийн бүрдэлтэй хөтөлбөр, шаардлагатай зардлыг төлөвлөсөн
 
5 оноо
3 оноо
 1 оноо
1-5
3.
Сонгон шалгаруулалтаар тусгай зөвшөөрөл олгох талбайд улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн хайгуулын ажлын зардлыг нөхөн төлөх
1-5
3.1.
Нөхөн төлөх хугацаа (хамгийн богино хугацаантай саналаас оролцогчдын тоо, хугацаанаас хамааруулан багасгах)
1-5
1-5
4.
Нийт оноо
7-50