Хэвлэх DOC Татаж авах
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын
                                                                 2005 оны 10 дугаар сарын 11–ний 
өдрийн 139  дугаар тушаалын хавсралт
 
 
ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСОН ТУШААЛУУД
 
 
¹
Тушаалын нэр
Баталсан
Агуулга
 
Огноо
 
Дугаар
1
Журам батлах тухай
1994.11.01
А/66
Хүнс, хөдөө аж ахуйн гаралтай зарим бүтээгдэхүүн, түүхий эдийг гадаадад гаргахад баримтлах журам, маягт
2
Шинжилгээний тухай
1995.06.26
А/59
Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний импорт, экспорт, дотоод зах зээлд борлуулахад мал эмнэлэг, ариун цэвэр, ургамал хамгаалал, хорио цээрийн шинжилгээ хийх, дээж авах журам, үйлчилгээний тариф
3
Журам заавар батлах тухай
 
1995.07.20
А/66
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ, түүнийг хэрэглэх заавар
4
Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх ажлын тухай
1999.01.05
А/01
Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх гэрээ, түүний хавсралтууд
5
Нөөц-сан бүрдүүлэх журам батлах тухай
 
1999.11.03
А/160
Аймгийн өвс, тэжээлийн эргэлтийн нөөц-сан байгуулах, зарцуулах, шинэчилж нөхөн бүрдүүлэх журам
6
Түр журам батлах тухай
2000.11.15
А/50
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сан бүрдүүлэх, зарцуулах түр журам
7
Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх, журам батлах тухай
2001.09.20
А/129
Далайн баялаг ашиглах үйл ажиллагаа явуулах гэрээ байгуулах, мэргэжлийн итгэмжлэл олгох журам
 
 
-----------------------------оОо-----------------------------