Хэвлэх DOC Татаж авах
БСШУЯ-ны 2017.01.27-ны өдрийн 2/789 тоот албан бичгээр хасалт хийсэн
 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын
 2010 оны 361 дүгээр тушаалын зургаадугаар хавсралт
 
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЗААВАР
 
 
Суралцагчийн хувийн хэрэг нь тэдний сурлагын үнэлгээ болон хөгжил төлөвшлийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг тэмдэглэх сургалтын албан баримт бичиг болно.
 
Хувийн хэрэг нь нэгдсэн дугаартай байх бөгөөд бүртгэлийг аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газар хийж, хяналт тавина.
 
1.      "Суралцагчийн хувийн хэрэг"-ийг суралцагчийн анх сургуульд элсэн орсон хичээлийн жилийн эхний улиралд багтаан нээнэ.
 
2.       Энэхүү сургалтын баримт бичгийг ангийн багш хөтлөх бөгөөд тухайн суралцагчийн хичээл бүрийн үнэлгээ, хөгжил төлөвшлийн талаарх мэдээллийг багшийн журнал, анги удирдсан багшийн дэвтэр (цаашид "журнал" гэх) болон багшийн тэмдэглэл, судалгаа, эцэг эх, суралцагчаас авсан асуулгад үндэслэн бичнэ.
 
3.      Суралцагчийн хувийн хэрэг (цаашид "Хувийн хэрэг" гэх)-т тэмдэглэх мэдээллийг дараах зааврын дагуу бичнэ. Үүнд:
 
2.1  Суралцагчийн тухай ерөнхий мэдээлэл
2.1.1        Овог нэр, регистрийн дугаар, төрсөн газрыг зөвхөн төрсний гэрчилгээг үндэслэх;
2.1.2        Хувийн хэрэг анх нээсэн сургуулийн хаяг, захирал, анги удирдсан багшийн овог нэрийг бичиж, гарын үсэг зурах;
2.1.3        Сургуулийн өмнөх боловсролыг ямар сургалт (хүүхдийн цэцэрлэг, уртасгасан цагийн бүлэг, хувилбарт сургалт, ээлжийн бүлэг, нүүдлийн бүлгийн сургалт гэх мэт)-аар эзэмшсэн тухай тэмдэглэх;
2.1.4        Тухайн суралцагчийн сургуульд орох үеийн цээж зургийг нааж, баталгаажуулах.
 
2.2  Сурлагын үнэлгээ
2.2.1        Бага боловсролын сурлагын үнэлгээ хэсэгт I-II ангийн жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээг бичих;  
2.2.2        III ангид анги дэвших шалгалттай хичээлийн үнэлгээг стандарт үнэлгээгээр, бусад хичээлийн үнэлгээг стандарт бус үнэлгээ буюу энэхүү зааврын 2.2.1-д заасан үнэлгээг бичих; 
2.2.3        IV-XII ангийн суралцагчийн жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээг бичих;   
2.2.4        Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшний төгсөх шалгалтын үнэлгээг бичих.
 
2.3  Суралцагчийн хөгжил, төлөвшлийн тодорхойлолт
2.3.1        "Суралцагчийн мэдлэг, чадварын өөрчлөлт, түүний шалтгаан" хэсэгт хичээл бүрийн жилийн эцсийн үнэлгээнд үндэслэн бичих; 
2.3.2        "Хичээлээс гадуурх сургалтын үйл ажиллагаанд оролцсон байдал, түүний үр дүн" хэсэгт сургалтын төлөвлөгөөн дэх сургууль зохицуулах агуулгаар судалсан хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд оролцсон байдлыг үндэслэн бичих; 
2.3.3        "Суралцагчийн ололт, амжилт" хэсэгт тухайн суралцагчийн хувьд гарсан ололт, амжилт, ахиц, өөрчлөлтийг үндэслэн бичих;
2.3.4        "Эрүүл мэндийн байдал" хэсэгт суралцагчийн бие бялдрын өсөлт, хөгжил,  өвчлөлийн байдал, вакцинжуулалтын талаарх ерөнхий мэдээллийг бичих; 
2.3.5        "Анхаарах асуудал" хэсэгт суралцагчид өгөх зөвөлгөө болон эцэг эх, асран хамгаалагчийн зүгээс анхаарах асуудлыг тодорхойлж бичих.
 
2.4  Шилжилт хөдөлгөөн
2.4.1        Суралцагч нэг сургуулиас нөгөө сургуульд шилжсэн, шилжиж ирсэн тухай бүр хувийн хэргийн зохих хүснэгтэд сургалтын менежер тэмдэглэл хийж, захирал баталгаажуулах;
2.4.2        Суралцагч шилжиж ирсэн тухай мэдээг хүлээн авсан сургууль шилжүүлсэн сургуульд заавал өгнө. Энэ тухай мэдээ ирээгүй тохиолдолд тухайн суралцагчийг шилжүүлсэн сургуулиас завсардсанд тооцох;
2.4.3        Суралцагчийн шилжих өргөдөлд үндэслэн эцэг эх, асран хамгаалагч болон тэдний төлөөлөх хүнд хувийн хэргийг өгнө. Суралцагчийн хувийн хэргийг шилжиж очсон сургуульд хүлээлгэн өгнө.
 
2.5  Сургууль төгссөн тухай мэдээлэл
2.5.1        Сургууль төгсөх үед олгосон гэрчилгээ, үнэмлэхний дугаарыг тэмдэглэж, баталгаажуулах;
2.5.2        Тухайн суралцагчийн IX дүгээр анги төгсөх үеийн цээж зургийг хувийн хэрэгт нааж, баталгаажуулах.
 
4.      Хичээлийн жилийн эцэст хувийн хэргийн сурлагын үнэлгээ, тодорхойлолт хэсэгт, төгсөх анги байх тохиолдолд төгсөлтийн шалгалтын үнэлгээний хэсэгт ангийн багш болон тухайн суралцагчийн эцэг эх, асран хамгаалагч танилцаж гарын үсэг зурж, сургалтын менежер баталгаажуулна.
 
5.      Хувийн хэргийг хөх өнгийн үзгэн балаар засваргүй хөтөлнө.
 
6.      Хичээлийн эрхлэгч хувийн хэргийг хадгалах бөгөөд түүний хөтлөлтөд хяналт тавина.
 
 
 
 
 
 
 
----------000----------
 
МОНГОЛ УЛСЫН
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН
СУРАЛЦАГЧИЙН ХУВИЙН
ХЭРЭГ
 
                 
                 
                 
                 
                 
  Ургийн овог _____________________________________
                 
  Овог  _____________________________________________
                 
  Нэр _____________________________________________
                 
                 
 
 
             
             
    Хувийн хэргийг анх нээсэн ..........................
         
  .......... оны ........ сарын ....... өдөр
         
         
  .......................................... аймаг (нийслэл)
  ................................................. сум (дүүрэг)
  .....................................................................
  (сургуулийн тодорхой хаяг)
             
Сургуулийн захирал ................................/................................./
             
1. Pегистрийн дугаар .....................................................................
             
2. Хүйс: Эрэгтэй, эмэгтэй .....................................................................
             
             
3. Төрсөн аймаг (хот)       ........................................................................
             
     сум (дүүрэг)               .........................................................................
             
4. Яс үндэс      .......................................................
             
5. Төрсний гэрчилгээний дугаар...............................................................
             
6. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай ..............................................
             
....................................................................................................................
....................................................................................................................
             
7. Сургуульд анх орсон  ......... он ........ сар ......... өдөр  
             
             

 

 

БАГА БОЛОВСРОЛЫН СУРЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ    
                 
Анги            
  Хичээлийн жил            
Хичээл  
1 Монгол хэл            
2 Математик            
3 Хүн-орчин Хүн-нийгэм            
4 Хүн-байгаль      
5 Эрүүл мэнд      
6 Дүрслэх урлаг, технологи Дүрслэх урлаг            
7 Технологи      
8 Биеийн тамир            
9 Хөгжим            
10 Англи хэл      
11 Мэдээлэл зүй    
12 Сургууль зохицуулах агуулга Иргэний
боловсрол
           
13 Сонгон суралцах
/............................../
           
14 Төсөлт ажил            
                 
Бичсэн огноо            
Сургалтын менежерийн нэр, гарын үсэг (тэмдэг)            
Ангийн багшийн нэр, гарын үсэг            
Танилцсан: Эцэг эх, асран
хамгаалагчийн нэр, гарын үсэг
           
                 

 

 

ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТ      
         
Шалгалтын нэр Шалгалт авсан
огноо
Үнэлгээ, дүн  
 
 
 
1        
2        
3        
         
         
Сургалтын менежерийн нэр,
гарын үсэг (тэмдэг)
  .........................................  
         
Ангийн багшийн нэр,
гарын үсэг
  .........................................  
         
Танилцсан: Эцэг эх, асран
хамгаалагчийн нэр, гарын үсэг
         .........................................
     

 

 

СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН СУРЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ
             
Анги        
  Хичээлийн жил        
Хичээл  
1 Монгол хэл        
2 Монгол бичиг        
3 Уран зохиол        
4 Англи хэл        
5 Орос хэл        
6 Математик        
7 Мэдээлэл зүй        
8 Газар зүй        
9 Биологи        
10 Физик        
11 Хими        
12 Түүх        
13 Нийгмийн ухаан        
14 Дүрслэх урлаг        
15 Зураг зүй        
16 Технологи        
17 Хөгжим        
18 Эрүүл мэнд        
19 Биеийн тамир        
20 Сургууль зохицуулах агуулга Сонгон суралцах
/............................../
       
21 Иргэний боловсрол        
22 Төсөлт ажил  
           
           
Бичсэн огноо        
Сургалтын менежерийн нэр,
гарын үсэг (тэмдэг)
       
Ангийн багшийн нэр, гарын үсэг        
Танилцсан: Эцэг эх, асран
хамгаалагчийн нэр, гарын үсэг
       
Танилцсан: Суралцагчийн нэр, гарын үсэг        
             
             
             

 

ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТ    
       
Шалгалтын нэр Шалгалт авсан
огноо
Үнэлгээ, дүн
1      
2      
3      
4      
       
       
   
   
Сургалтын менежерийн нэр, гарын үсэг (тэмдэг)    
.........................................
       
Ангийн багшийн нэр,
гарын үсэг
   
.........................................
       
Танилцсан:
Эцэг эх, асран хамгаалагчийн нэр, гарын үсэг
   
.........................................
   
   
БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
           
Анги      
  Хичээлийн жил      
  Хичээл  
1 Монгол хэл      
2 Монгол бичиг      
3 Уран зохиол      
4 Англи хэл      
5 Гадаад хэл /.........................../      
6 Математик      
7 Мэдээлэл зүй      
8 Газар зүй      
9 Биологи      
10 Физик      
11 Хими      
12 Түүх      
13 Иргэншил      
14 Зураг зүй      
15 Технологи      
16 Эрүүл мэнд      
17 Биеийн тамир      
18 Сургууль зохицуулах агуулга Сонгосон хичээл
/............................../
 
19 Сонгосон хичээл
/............................../
 
20 Сонгон хичээл
/............................../
 
21 Иргэний боловсрол      
22 Төсөлт ажил  
         
         
Бичсэн огноо      
Сургалтын менежерийн нэр,
гарын үсэг (тэмдэг)
     
Анги удирдсан багшийн нэр,
гарын үсэг
     
Танилцсан: Эцэг эх, асран
хамгаалагчийн нэр, гарын үсэг
     
Танилцсан: Суралцагчийн нэр, гарын үсэг      
ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТ
         
Шалгалтын нэр Шалгалт авсан
огноо
Үнэлгээ,
дүн
 
 
 
1        
2        
3        
         
         
         
         
Сургалтын менежерийн нэр
гарын үсэг (тэмдэг)
   
.........................................  
         
Ангийн багшийн нэр,
гарын үсэг
     
.........................................  
         
Танилцсан:
Эцэг эх, асран хамгаалагчийн нэр, гарын үсэг
     
     
.........................................  

 

 

ТОДОРХОЙЛОЛТ
  Анги............ бүлэг ...........
. . .     он . . . сар . . . өдөр
     
Чиглэл Багшийн тэмдэглэл
1 Суралцагчийн мэдлэг, чадварын өөрчлөлт, түүний шалтгаан  
2 Хичээлээс гадуурх сургалтын үйл ажиллагаанд оролцсон байдал, түүний үр дүн  
3 Суралцагчийн ололт, амжилт  
4 Эрүүл мэндийн байдал  
5 Анхаарах асуудал  
     
     
Анги удирдсан багшийн нэр, гарын үсэг  ................ /......................./
Сургалтын менежерийн нэр, гарын үсэг    ................ /......................./
(тэмдэг)
Эцэг эх, асран хамгаалагчийн нэр, гарын үсэг  .............../ ................/
     

 

 

 

СУРГУУЛЬ ТӨГССӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ  
                     
      .............................. овогтой ................................   
                     
Зураг   Регистрийн дугаар .......................................     
                     
    /тэмдэг/                
                     
  ........................ аймаг (нийслэл)....................... сум (дүүрэг)-ийн
.................................. сургуулийн IX ангийг ........................... оны хичээлийн жилд ......................... дугаартай СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ-тэй төгссөн болно. 
 
                     
  Сургуулийн захирлын гарын үсэг /нэр/ ................... /........................./
  (тэмдэг)                
                     
  Анги удирдсан багшийн гарын үсэг /нэр/ ................. /....................../
               Огноо....................  
                     
                                                                                                 
Зураг       
                     
  ........................аймаг (нийслэл) ........................сум (дүүрэг)-ийн
................................... сургуулийн XII ангийг ......................... оны хичээлийн жилд ......................... дугаартай БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ-тэй төгссөн болно. 
 
                     
  Сургуулийн захирлын гарын үсэг /нэр/  ...................... /........................../
  (тэмдэг)                
                     
  Анги удирдсан багшийн гарын үсэг /нэр/ ....................... /......................../
                     
                                                                                          Огноо.....................