Хэвлэх DOC Татаж авах
/ЭМСС-ын 2016-01-06-ны 02 дугаар тушаалаар 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болгосон/

 
Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны10 -р сарын
377 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралт.
 
ДОНОРООС ЦУГЛУУЛСАН ЦУСАНД ХИЙГДЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
 
Хийгдэх шинжилгээ
Хийх арга
Стандарт хэмжээ
Дархлал судлалын шинжилгээ
1
Цусны АВО бүлэг
Цусны бүлэг тодорхойлох шууд буюу урвуу арга
О, А, В, АВ
2
Резус бүлэг
Наалдах урвалын арга
Rh0 (D) эерэг
Rh0 (D) сөрөг
3
Келл бүлэг
Наалдах урвалын арга
Келл эерэг
Келл сөрөг
Ийлдэс судлалын шинжилгээ
4
 
 
 
ХДХВ1/2
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд: Нуклейн хүчлийн шинжилгээний арга, Мэдрэг чанар, өвөрмөц чанар өндөртэй, фермент холбоот эсрэг биеийн урвалын арга (энзимиммуны)
 
Сөрөг
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт: Мэдрэг чанар, өвөрмөц чанар өндөртэй, фермент холбоот эсрэг биеийн урвалын арга (энзимиммуны),
Сумын эмнэлэгт  түргэвчилсэн аргаар
5
Гепатитын В вирус
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд: Нуклейн хүчлийн шинжилгээний арга, Мэдрэг чанар, өвөрмөц чанар өндөртэй, фермент холбоот эсрэг биеийн урвалын арга (энзимиммуны)
 
Сөрөг
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт: Мэдрэг чанар, өвөрмөц чанар өндөртэй, фермент холбоот эсрэг биеийн урвалын арга (энзимиммуны),
Сумын эмнэлэгт  түргэвчилсэн аргаар
6
Гепатитын С вирус
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд: Нуклейн хүчлийн шинжилгээний арга, Мэдрэг чанар, өвөрмөц чанар өндөртэй, фермент холбоот эсрэг биеийн урвалын арга (энзимиммуны)
 
Сөрөг
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт: Мэдрэг чанар, өвөрмөц чанар өндөртэй, фермент холбоот эсрэг биеийн урвалын арга (энзимиммуны),
Сумын эмнэлэгт  түргэвчилсэн аргаар
Цус сэлбэлтээр дамждаг халдвар илрүүлэх шинжилгээний алгоритм: Шинжилгээнд нэг оношлуурыг ашиглан, доноруудын цусыг нэг нэгээр нь шинжилнэ. Халдвар илрүүлэх анхны шинжилгээгээр урвал өгөөгүй, сөрөг хариу өгсөн цусыг эмчилгээнд олгоно. Халдвар илрүүлэх  анхны шинжилгээгээр урвал өгсөн сорьцыг хоёр нүхэнд давтан шинжлэх бөгөөд түрүүчийн шинжилгээнд ашигласан оношлуур болоод сорьцыг ашиглана. Анхны шинжилгээгээр урвал өгсөн боловч давтан шинжилгээгээр хоёр нүхэнд хоёуланд нь сөрөг дүн үзүүлсэн цусыг эмчилгээнд олгоно. Давтан шинжилгээгээр нэг буюу хоёр нүхэнд хоёуланд нь урвал өгч байгаа цусыг устгана.
 
7
Тэмбүү илрүүлэх
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд: ТРНА
Сөрөг
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт: ТРНА
Сумын эмнэлэгт:  Түргэвчилсэн аргаар
Тэмбүү өвчний серологи шинжилгээний алгоритм: ТРНА сөрөг гарвал халдваргүй гэж үзээд эмчилгээнд хэрэглэж болно. Гэхдээ бусад халдвар илрүүлэх шинжилгээг бүрэн хийсэн байх ёстойг анхаарах хэрэгтэй. ТРНА эерэг гарвал RPR титр тодорхойлно. Титр үүсээгүй байвал хуучин халдвар гэж үзээд 72 цаг хөргөгчид хадгалсны дараа эмчилгээнд олгоно. Титр үүссэн  байвал  халдвартай гэж үзээд цусыг устгана.
         
 
 
Донороос бүхэл цус, сийвэн, ялтаст эсийг цуглуулахын өмнө
хийгдэх шинжилгээнүүд
 
Бүхэл цусны донорт хийгдэх шинжилгээ
Хийгдэх шинжилгээ
Хийх арга
Стандарт хэмжээ
1
Гемоглоби-ны хэмжээ
Гематологийн автомат анализатораар эсвэл  гемоглобинцианидын, зэсийн байвангийн арга, салийн гемометр, цаасан индикатор хэрэглэх аргуудын аль нэгээр
Эр  ≥125 г/л
Эм  ≥120 г/л
2
Ийлдсийн төмөр*
Бүрэн болон хагас автомат анализатораар эсвэл фотокалориметрийн аргаар
12-32 мкмоль/л
37-148 mg/dl
Сийвэнгийн донорт хийгдэх шинжилгээ
1
Нийт уураг**
Бүрэн болон хагас автомат анализатораар эсвэл биуретийн аргаар
60-80 г/л
6.6 – 8.7 mg/dl
Эсийн донорт хийгдэх шинжилгээ
1
Ялтаст эсийн тоо***
Гематологийн автомат анализатораар эсвэл Горяевийн торонд тоолох аргаар
180-320 х 109/л
 
Тайлбар:
*  Үзлэгийн эмчийн заавраар үзнэ.
** Сийвэнгийн донорт 2, 4 дэх өгөлтийн дараа үзнэ.
*** Тромбоцитоферезийн донороос ялтаст эсийг нь ялгаж авахын өмнө үзнэ.
 
 
Цус, цусан бүтээгдэхүүнд хийгдвэл зохих
чанарын шинжилгээний жагсаалт, нэгжийг тооцох хэмжээ
 
 
 
Бүтээгдэхүүний нэрс
 
 
 
 
 
Хийгдэх шинжилгээ
Ариун чанар
 
 
 
 
 
 
 
 
Хэмжээ
АВО, резус
Хаяглалт
Гематокрит
Гемоглобин
Хадгалалтын эцэс дэхь
улаан эсийн задрал
 
Нийт уураг
фибриноген
VIII факторын идэвх
IХ факторын идэвх
Ялтаст эсийн тоо
Улаан эсийн тоо
РН
Цагаан эсийн тоо
Таньцийн идэвх
Бүхэл цус
+
+
+
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улаан эсийн  өтгөрүүлэг
+
+
+
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Даршилсан улаан эс
+
+
+
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Угаасан улаан эс
+
+
+
+
+
+
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
Цагаан эсгүйжүүлсэн улаан эс
+
+
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
Шингэн сийвэн
+
+
+
+
 
 
 
+
+
 
+
 
 
 
 
 
К сийвэн
+
+
+
+
 
 
 
+
+
 
+
 
 
 
 
 
Хөлдөөсөн шинэ сийвэн
+
 
+
+
+
 
 
 
+
+
+
+
 
 
 
 
 
Ялтаст эсийн өтгөрүүлэг
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
+
+
+
 
 
Криопреципитат
+
+
+
+
 
 
 
 
+
+
 
 
 
 
 
 
Цусны АВО  бүлэг тодорхойлох
стандарт ийлдэс
 
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
Цусны АВО бүлэг тодорхойлох
Стандарт  улаан эс
 
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
Тайлбар: +  үйлдвэрлэсэн цус, цусан бүтээгдэхүүнд  стандартын дагуу хийгдэх чанарын шинжилгээ.
Бүтээгдэхүүн  үйлдвэрлэх явцад нян судлалын шинжилгээний хяналтыг дараах байдлаар хийнэ. Үүнд:

Нээлттэй системээр үйлдвэрлэсэн  бүтээгдэхүүний  цуврал бүрт, битүү системээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний савлалтын 1%-д ариун чанар үзэх; Нээлттэй системээр үйлдвэрлэл явуулж байгаа үед агаар, ариун материал, гарын арчдасын  шинжилгээг сард 4-өөс доошгүй удаа түүврээр хийх; Донорын тохойн нугалааны арчдасын шинжилгээг цуврал бүрт 1 удаа авах; Бүтээгдэхүүнд хийгдэх чанарын шинжилгээг үйлдвэрлэлийн цуврал бүрт 1 удаа хийх.