Хэвлэх DOC Татаж авах

/ХЗС-ын 2014 оны А/187-р тушаалаар хүчингүй болсон/

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны

197 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

 

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАЛАЛГҮЙ ХҮНИЙ ОРШИН СУУХ ҮНЭМЛЭХ,

ХАРЬЯАЛАЛГҮЙ ХҮНИЙ ЗОРЧИХ ҮНЭМЛЭХИЙН ЗАГВАР, ОЛГОХ,

ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

 

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1.Албан болон хувийн хэргээр Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх /цаашид “оршин суух үнэмлэх” гэх/, харьяалалгүй хүнд гадаад улсад зорчиход үнэмлэх/ цаашид “зорчих үнэмлэх” гэх/ олгох, сунгах, эзэмших, хадгалах, ашиглахад энэхүү журмыг баримтална.

1.2.Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд оршин суух үнэмлэх олгох, солих, хураан авах, хүчингүй болгох, дахин олгох, буцаан олгох, үнэмлэхний хугацааг сунгах, үнэмлэхэд нэмэлт мэдээлэл оруулах, харьяалалгүй хүнд зорчих үнэмлэх олгох, хураан авах, хүчингүй болгох, үнэмлэхний хугацааг сунгах, эдгээр үнэмлэхний нэгдсэн бүртгэл хөтлөх ажлыг Гадаадын иргэний асуудал эрхлэх төрийн захиргааны байгууллага /цаашид “Газар” гэх/эрхэлнэ.

1.3.Зорчих үнэмлэхэд Газрын дарга эсхүл түүний эрх олгосон албан тушаалтан гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд тэдгээрийн гарын үсгийн загварыг Хил хамгаалах байгууллагад хүргүүлж, уг албан тушаалтан өөрчлөгдсөн тохиолдолд энэ тухай тус байгууллагад шуурхай мэдэгдэнэ.

Хоёр.Оршин суух үнэмлэх олгох

2.1.Оршин суух үнэмлэхийн хугацаа нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд олгосон Монгол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрлийн хугацаатай адил байна.

2.2.Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд оршин суух зөвшөөрөл олгох шийдвэр гарснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор оршин суух үнэмлэх олгоно.

2.3.Оршин суух үнэмлэх дээр бичигдэх зөвшөөрлийн дугаарыг гадаадын иргэний Монгол Улсад орж ирсэн зохих ангиллын визийн хажууд давхар бичиж тэмдэглэнэ.

Гурав.Оршин суух үнэмлэхийг дахин олгох

3.1.Оршин суух үнэмлэхийг үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн түүнчлэн гоо сайхны мэс ажилбар хийлгэснээс үнэмлэх эзэмшигчийн царай өөрчлөгдсөн тохиолдолд оршин суух үнэмлэхийг дахин олгох бөгөөд дахин олгож өгөх тухай хүсэлт гаргагч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байна:

3.1.1.гадаад паспорт;

3.1.2.3x4см хэмжээний 1 хувь гэрэл зураг;

3.1.3.оршин суух үнэмлэх дахин олгож өгөхийг хүссэн албан бичиг /хувь хүн бол өргөдөл/;

3.1.4.оршин суух үнэмлэх үрэгдүүлсэн болохыг зарлуулсан тухай

холбогдох баримт;

3.1.5.оршин суух үнэмлэхний үнэ болон тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.

3.2.Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн энэ журмын 3.1-д заасан үндэслэлээр оршин суух үнэмлэх дахин авах бол холбогдох үндэслэл бий болсон өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор Газарт хүсэлтээ бичгээр гаргана.

3.3.Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн энэ журмын 3.1-д заасан материалыг бүрэн бүрдүүлж өгснөөс хойш ажлын 5 өдөрт багтаан оршин суух үнэмлэх гаргаж өгнө.

3.4.Үнэмлэхэд нэмэлт тэмдэглэгээ хийх багтаамжгүй болсон, үнэмлэхийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд Газрын даргын зөвшөөрлөөр оршин суух үнэмлэхийг дахин олгоно.

Дөрөв. Оршин суух үнэмлэхийг буцаан олгох, хураах, хүчингүй болгох

4.1.Оршин суух зөвшөөрөл авсан цагаач гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар жилд 180-аас дээш хоногийн хугацаагаар гадаад улсад амьдарч байгаад буцаж ирсэн бол Газрын даргын тушаалаар үнэмлэхийг ажлын 5 өдрийн дотор буцаан олгоно.

4.2.Оршин суух үнэмлэх авсан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын харьяат болсон тохиолдолд Ерөнхийлөгчийн зарлиг гарснаас хойш 30 хоногийн дотор оршин суух үнэмлэхийг Газарт хураалгаж,

тодорхойлолт авна.

4.3.Дор дурьдсан тохиолдолд оршин суух үнэмлэхийг хүчингүй болгоно. Үүнд:

4.3.1.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 27.3, 28.4.1, 29.3-д заасан үндэслэл байгаа бол;

4.3.2.оршин суух зөвшөөрлийн хугацаанд багтаж сунгалт хийлгээгүй бол;

4.3.3.гарах-орох визийн хугацаанд Монгол Улсад орж ирээгүй бол;

4.3.4.оршин суух зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон бол.

Тав. Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний хүүхдэд оршин суух үнэмлэх олгох

5.1.Оршин суух зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний хүүхдэд оршин суух үнэмлэхийг нэгэн адил олгоно.

5.2.Энэ журмын 5.1-д заасан хүүхэд эцэг, эхээсээ тусдаа Монгол Улсад орж ирсэн бол эцэг, эх нь түүнд оршин суух үнэмлэх олгуулах хүсэлтийг 14 хоногийн дотор Газарт гаргана.

5.3.Оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнээс хүүхэд төрсөн бол эцэг, эх нь түүнд оршин суух үнэмлэх олгуулах хүсэлтийг төрснөөс нь хойш 30 хоногийн дотор Газарт гаргана.

5.4.Энэ журмын 5.1,5.3-т заасан хүсэлт гаргагч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байна:

5.4.1.мэдүүлгийн хуудас;

5.4.2.өргөдөл;

5.4.3.хүүхдийн төрсний гэрчилгээ /харьяалалгүй хүний хүүхдийн хувьд Монгол Улсад төрснийг гэрчлэх баримт/;

5.4.4.эцэг, эхийн оршин суух үнэмлэх;

5.4.5.эцэг, эхийн паспортын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /харьяалалгүй хүний хувьд гадаадад зорчих үнэмлэх/;

5.4.6.хаяг, ам бүлийн талаархи сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

5.4.7.3х4 см-ийн хэмжээний 3 хувь гэрэл зураг.

5.5.Энэ журмын 5.4-т заасан бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлж өгснөөс

хойш 5 өдөрт багтаан хүүхдэд оршин суух үнэмлэх гаргаж өгнө.

Зургаа. Оршин суух үнэмлэхийг эзэмших, ашиглах, хадгалах, сунгах

6.1.Оршин суух үнэмлэх нь тухайн гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний биеийн байцаалт болох тул биедээ байнга авч явна.

6.2.Оршин суух үнэмлэхийг бусдад шилжүүлж, барьцаалж үл болно.

6.3.Оршин суух зөвшөөрөлтэй цагаач гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн гадаад улсад зорчих бүрдээ оршин суух үнэмлэхээ Газарт түр хадгалуулна.

6.4.Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсаас бүр мөсөн болон оршин суух зөвшөөрлийн хугацаанд ирэхгүйгээр явах бол оршин суух үнэмлэхээ Газарт хураалгаж, хасалт хийлгэнэ.

6.5.Газар нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгахдаа оршин суух үнэмлэхэд нэмэлт, өөрчлөлтийг шинээр оруулан, хувийн хэрэг болон холбогдох материалд энэ тухай тэмдэглэл үйлдэж, мэдээллийн санд оруулна.

Долоо. Зорчих үнэмлэх олгох, түүний хугацааг сунгах

7.1.Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх авсан харьяалалгүй хүн Газраас олгосон зорчих үнэмлэхээр гадаад улсад зорчино.

7.2.Зорчих үнэмлэхийг дараахь хүнд олгоно:

7.2.1.Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа харьяалалгүй хүн, түүний хүүхэд;

7.2.2.гадаад улсын харьяат болох зорилгоор Монгол Улсын харьяатаас гарсан боловч аль нэг улсын харьяат болж амжаагүй бөгөөд Монгол Улсад оршин суугаа хүн, түүний хүүхэд.

7.3.Зорчих үнэмлэх нь олгосон өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

7.4.Шаардлага гарвал зорчих үнэмлэхийн хүчинтэй байх хугацааг 1 хүртэл жилийн хугацаагаар сунгаж, энэ журмын 1.3-т заасан ажилтан гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

7.5.Зорчих үнэмлэх авах, түүний хугацааг сунгуулах хүсэлтийг Газарт хандаж гаргах бөгөөд дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байна:

7.5.1.оршин суух үнэмлэх;

7.5.2.3.5x4.5 см хэмжээний 2 хувь гэрэл зураг;

7.5.3.зорчих үнэмлэхэд бичигдэх хүүхдийн төрсний гэрчилгээ;

7.5.4.зорчих үнэмлэхэд бичигдэх хүүхдийн 3x4 см хэмжээний 1 хувь гэрэл зураг.

7.6.Энэ журмын 7.5-д заасан бичиг баримтыг хүлээн авсан ажилтан дор дурдсанаар нягтална:

7.6.1.энэ журмын 7.2.1-д заасан харьяалалгүй хүний хувьд Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх, урьд нь харьяалагдаж байсан улсынхаа харьяатаас гарсныг гэрчлэх холбогдох байгууллагын албан бичиг;

7.6.2.энэ журмын 7.2.2-т заасан хүний хувьд урьд нь эзэмшиж байсан иргэний үнэмлэх /паспорт/;

7.6.3.хүүхдийн төрсний гэрчилгээ хүчин төгөлдөр эсэх, регистрийн дугаар, овог нэр, төрсөн он, сар, өдөр зөв эсэх, өөрийнх нь гэрэл зураг мөн эсэх;

7.6.4.гадаад улсад зорчихыг түдгэлзүүлэх, хойшлуулах үндэслэл байгаа эсэх.

7.7.Хүсэлт гаргагчийн материалыг хүлээн авсан ажилтан зорчих үнэмлэхийг ажлын 5 өдөрт багтаан олгоно.

Найм. Зорчих үнэмлэхийг дахин олгох

8.1.Зорчих үнэмлэхийг үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн эсхүл мэс ажилбар хийлгэснээс үнэмлэх эзэмшигчийн царай өөрчлөгдсөн тохиолдолд дараах баримт бичгийг үндэслэн оршин суух үнэмлэхийг дахин олгоно:

8.1.1.оршин суух үнэмлэх;

8.1.2.3.5x4.5см хэмжээний 1 хувь гэрэл зураг;

8.1.3.зорчих үнэмлэх дахин олгож өгөхийг хүссэн өргөдөл;

8.1.4.зорчих үнэмлэх үрэгдүүлсэн болохыг зарлуулсан тухай холбогдох баримт;

8.1.5.зорчих үнэмлэхний үнэ болон тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.

Ес. Зорчих үнэмлэх олгохоос татгалзах

9.1.Харьяалалгүй хүний гадаадад зорчих эрхийг Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн тохиолдолд түүнд зорчих үнэмлэх олгохоос татгалзах бөгөөд энэ тухай ажлын 5 өдөрт багтаан амаар эсвэл бичгээр мэдэгдэнэ.

Арав. Зорчих үнэмлэх эзэмших, ашиглах, хадгалах

10.1.Харьяалалгүй хүн гадаад улсад зорчихдоо зорчих үнэмлэхээ биедээ авч явах бөгөөд Монгол Улсад буцаж ирснийхээ дараа ажлын 5 өдөрт багтаан Газарт өөрийн биеэр ирж зорчсон тухай тэмдэглэгээ хийлгэн буцаан авна.

10.2.Зорчих үнэмлэх эзэмшигч нь Монгол Улсад буцаж ирэхгүй тохиолдолд Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт зорчих үнэмлэхээ

хураалгах үүрэгтэй.

10.3.Зорчих үнэмлэхийг бусдад шилжүүлэх, эсхүл барьцаанд тавьж үл болно.

Арваннэг. Зорчих үнэмлэхийг хүчингүй болгох

11.1.Дараах тохиолдолд Газар нь зорчих үнэмлэхийг хүчингүй болгоно:

11.1.1.зорчих үнэмлэхийг гэмтээсэн, засварласан;

11.1.2.зорчих үнэмлэхийг бусдад шилжүүлсэн;

11.1.3.хуульд заасан бусад.

11.2.Хүчингүй болсон, гэмтсэн, хүчинтэй хугацаа нь дууссан, түүнчлэн энэ журмын 10.2-т заасан дагуу дипломат төлөөлөгчийн газраас ирүүлсэн зорчих үнэмлэхийг Газар устгаж, эзэмшигчийн хувийн хэрэгт тэмдэглэл хийнэ.

11.3.Хүчин төгөлдөр бус, эсхүл зөрчил бүхий зорчих үнэмлэхтэй этгээдийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхгүй бөгөөд Хилийн шалган нэвтрүүлэх алба тухайн үнэмлэхийг хилийн боомт дээр хураан авч, Газарт шилжүүлнэ.

Арванхоёр. Бусад зүйл

12.1.Энэ журмыг зөрчсөн гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 42.1.12, 42.1.13-т заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

12.2.Хүчингүй болсон, хураагдсан бол зорчих үнэмлэхийг устгана.

12.3.Оршин суух болон зорчих үнэмлэхийн зургийг 5 жил тутам солино.