Хэвлэх DOC Татаж авах

/ХЗДХС-ын 2017 оны А/215 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны

211 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах /цаашид "сонгон шалгаруулах" гэх/-д энэхүү журмыг баримтална.

1.2.Сонгон шалгаруулалтыг орон тооны бус мэргэжлийн комисс /цаашид "комисс" гэх/ зохион байгуулна.

Хоёр. Комиссын бүрэлдэхүүн, түүний эрх, үүрэг

2.1.Комисс дараахь 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна:

2.1.1.дарга;

2.1.2.нарийн бичгийн дарга;

2.1.3.гишүүд;

2.2.Комисс нь сонгон шалгаруулалтын шалгалтын /цаашид "шалгалт" гэх/ ажлыг зохион байгуулна;

2.3.Сонгон шалгаруулалтыг хоёр жилд нэг удаа явуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд энэ хугацаанаас өмнө Комиссоос сонгон шалгаруулалтыг зарлан явуулж болно.

2.4.Комиссын үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байх бөгөөд бүх гишүүдийнх нь гуравны хоёр нь хүрэлцэн ирснээр хүчин төгөлдөр болно.

2.5.Комиссын шийдвэрийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар гаргах бөгөөд санал тэнцсэн тохиолдолд Комиссын даргын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ.

2.6.Хуралдааны явцын тухай тэмдэглэлийг комиссын нарийн бичгийн дарга хөтөлж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын архивт зохих журмын дагуу шилжүүлнэ.

2.7.Комисс нь шалгалтын дүнг гаргах, нэгтгэх маягтыг батална.

2.8.Комиссын үйл ажиллагааны зардлыг сонгон шалгаруулалтын хураамжаас санхүүжүүлнэ.

2.9.Комисс нь шалгалтын дүнгийн талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад танилцуулна. 

Гурав. Сонгон шалгаруулалт зарлах, оролцогчдыг бүртгэх

3.1.Комисс нь сонгон шалгаруулалтын товыг шалгалт эхлэхээс 30-аас доошгүй хоногийн өмнө өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлах бөгөөд зард дараахь зүйлийг тусгана;

3.1.1.сонгон шалгаруулалт явуулах газар, огноо, цаг;

3.1.2.сонгон шалгаруулалтанд оролцогчийг бүртгэх хугацаа;

3.1.3.сул тойргийн тухай мэдээлэл;

3.1.4.энэ журмын 3.2-т заасан жагсаалт;

3.2 Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгч дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

3.2.1.сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн өргөдөл;

3.2.2.эрх зүйн бакалаврын болон түүнээс дээш боловсролын зэргийн диплом эх хувиараа болон түүнийг албан ёсоор гэрчилсэн хуулбар;

3.2.3.иргэний үнэмлэхийн албан ёсоор гэрчилсэн хуулбар;

3.2.4.төрийн албан хаагчийн анкет, 3х4см хэмжээтэй 2 хувь зураг;

3.2.5.ял шийтгэлгүй болохыг нотолсон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;
3.2.6.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасан хураамж тушаасан баримт. /3.2.6 дахь хэсгийг ХЗДХС-ын 2011 оны 40 дүгээр тушаалаар хассан/

Дөрөв: Сонгон шалгаруулалтын шалгалт

4.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь тухайн шалгалтын даалгавар (сорилго, ярилцлага)-ыг 3 хувилбараар боловсруулж, Комисст ирүүлнэ.

4.2.Комисс нь шалгалтын даалгаврыг хянаж, шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт өөрчлөлт оруулж битүүмжилнэ. 

4.3.Сонгон шалгаруулалтын шалгалт нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн ерөнхий мэдлэгийг сорьсон сорилгын шалгалт болон холбогдох хууль тогтоомжийн талаарх ярилцлагын шалгалт гэсэн 2 хэлбэртэй байна.

4.4.Оролцогчийн шалгалт тус бүрээр авбал зохих дээд оноо нь сорилгын шалгалтанд 85, ярилцлагын шалгалтанд 15 байна.

4.5.Сорилгын шалгалт:

4.5.1.шалгалтын нэг дэх хэсэгт өгөгдөл, асуултыг тодорхойлох ба хоёр дахь хэсэгт боломжит хариуны дөрөв хүртэлх өөр өөр хувилбарыг заана. Хариуны зөвхөн нэг хувилбар нь зөв байх ёстой бөгөөд оролцогч энэ хувилбарыг сонгосон тохиолдолд зохих оноог авна.

4.5.2.оролцогч шалгалт өгөх хугацаандаа ямар нэгэн туслах материал, ном, хууль тогтоомж ашиглахгүйгээр хариуг сонгож болохоор даалгаврын агуулгыг тогтооно.

4.5.3.шалгалтын үед оролцогч бүрт шалгалтын даалгаврын хуудас, гүйцэтгэлийн хуудас өгөх ба оролцогч даалгаврын хуудсаа уншиж, гүйцэтгэлийн хуудсаа бөглөнө. Шалгалтын зөв хариулсан асуулт бүрт 1 оноо өгнө.

4.5.4.сорилгод хариулах хугацаа 90 минут байна.

4.5.5.оролцогч сорилгын шалгалтын нийт 85 онооноос 60 ба түүнээс дээш оноо авсан бол түүнийг ярилцлагын шалгалтанд оруулна.

4.6.Ярилцлагын шалгалт:

4.6.1.ярилцлага нь шийдвэр гүйцэтгэгчийн өдөр тутмын процессийн ажиллагааны талаархи мэдлэгийн түвшинг тогтооход чиглэгдэнэ. 

4.6.2.ярилцлагын шалгалт нь билетийн асуултанд хариулах хэлбэрээр явагдана.

4.6.3.ярилцлагын шалгалтын билетийн асуулт 3 байх ба асуулт бүрт 0-5 оноогоор үнэлгээ өгөх бөгөөд шалгалтын нийлбэр оноо нь 15 хүртэл байна.

4.6.4.оролцогч нь ярилцлагын билетийн асуултанд хариулахдаа 15 минут урьдчилан бэлдэж болно.

Тав:Шалгалтын дүн гаргах

5.1.Сонгон шалгаруулалтанд оролцогчийн даалгаврын гүйцэтгэлийн хуудсыг нууцалсан тоогоор дугаарлах бөгөөд дугаартай холбогдох нэрсийн жагсаалт нь байгууллагын нууцад хамаарна.

5.2.Комиссын гишүүд нь сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн даалгаврын гүйцэтгэлийг дараахь байдлаар дүгнэнэ. Үүнд:

5.2.1.сорилгыг дүгнэхдээ зөвхөн гүйцэтгэлийн хуудсыг тусгай машинаар уншуулж оноог тодорхойлно.

5.2.2.сорилгын дүнг дүн гарсан даруйд оролцогчдод нууцалсан дугаараар мэдээлнэ.

5.2.3.ярилцлагын оноог комиссын гишүүдийн өгсөн онооны дунджаар гаргана.

5.3.Шалгалтын дүнг нууцалсан дугаараар 24 цагийн дотор сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдод мэдээлнэ.

5.4.Сонгон шалгаруулалтын шалгалтад тэнцэх онооны нийлбэр нь 75 буюу түүнээс дээш байна.

5.5.Сонгон шалгаруулалтад өрсөлдөж хамгийн өндөр оноо авсан оролцогчдын шалгалтын оноо тэнцсэн тохиолдолд бакалавр болон түүнтэй адилтгах боловсролын дипломын болон магистрын голч дүнг үндэслэн аль нэг оролцогчийг сонгоно.

Зургаа.Шалгалтын дүнг хүчингүй болсонд тооцох

6.1.Дараахь тохиолдолд шалгалтын дүнг хүчингүй болсонд тооцно:

6.1.1.бусад оролцогчидтой харилцах, тэдэнд туслах буюу тусламж авах оролдлого хийсэн;

6.1.2.гүйцэтгэлийн хуудсанд зөвшөөрөгдсөнөөс бусад тэмдэглэгээ хийсэн, таних тэмдэг тавьсан;

6.1.3.сонгон шалгаруулалтад оролцохоор бүртгүүлэхдээ хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн болох нь илэрсэн;

6.1.4.энэ журмын 7.2-д заасныг зөрчсөн бол. 

Долоо: Бусад зүйл

7.1.Шалгалттай холбогдсон гомдлыг Комисст 3 хоногийн дотор гаргах бөгөөд 7 хоногийн дотор шийдвэрлэж хариу өгнө.

7.2.сорилгын болон ярилцлагын шалгалт өгөхдөө гар утас, чихэвч, зөөврийн компьютер болон аудио болон видео техник хэрэгсэл, ноорог цаас, ном дэвтэр ашиглахыг хориглоно.