Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар

                                                                               тогтоолын хавсралт

 

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР

БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД

МӨРДӨХ ЖУРМЫГ СОНГОХОД БАРИМТЛАХ БОСГО ҮНЭ

 

                                                                                                                                                                           (сая.төг)

Ангилал

Босго

үнийн өөрчлөлт

Бараа

Ажил

Үйлчилгээ

Зөвлөх

Бусад

1

Харьцуулалтын аргаар худалдан авч болох төсөвт өртгийн дээд хязгаар

50.0

80.0

-

50.0

2

Шууд худалдан авч болох төсөвт өртгийн дээд хязгаар

10.0

10.0

10.0
 
(ЗГ-ын 2018 оны 129-р тогтоолоор нэмсэн)

10.0

(ЗГ-ын 2018 оны 129-р тогтоолоор нэмсэн)

3

Зөвлөх сонгох бага үнийн аргыг хэрэглэж болох төсөвт өртгийн дээд хязгаар

-

-

50.0

-