Хэвлэх DOC Татаж авах

/Сангийн сайдын 2017 оны 361 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

Сангийн сайдын 2012 оны 77 дугаар тушаалын  хоёрдугаар хавсралт

 

Регистрийн дугаар:_________________________________________________________

 

Хаяг : _____________________________________________________________________

 

Шуудангийн хаяг : __________________________________________________________

 

Утас :                    ____________                                       Факс :                     ____________             

           

Өмчийн хэлбэр :         Төрийн . . . . . хувь                                         хувийн . . . . . . хувь.

 

А

 

 .......................................................-ИЙН

…………… ОНЫ ЖИЛИЙН

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

 

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр

Сар, өдөр

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................-ийн

............. оны санхүүгийн тайлангийн

бодит байдлын тухай мэдэгдэл

 

........... оны ..... сарын .... өдөр

 

 

Захирал _______________________________, ерөнхий нягтлан бодогч _________________________________.бид манай аж ахуйн нэгжийн ……… оны …….сарын …..-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1.Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан

2.Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн

3.Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан

4.Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй

5.Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан

6.Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

 

Захирал                                     ________________  /..................................../

 

Ерөнхий нягтлан бодогч         ________________  /..................................../


САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 

______________________________                                                                         20.... оны .... сарын ..... өдөр

( Аж ахуйн нэгжийн нэр )

                                                                                                                                                               /төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар

Үзүүлэлт

... оны 12-р сарын 31

... оны 12-р сарын 31

1

ХӨРӨНГӨ

 

 

1.1

Эргэлтийн хөрөнгө

 

 

1.1.1

Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө

 

 

1.1.2

Дансны авлага

 

 

1.1.3

Татвар, НДШ – ийн авлага

 

 

1.1.4

Бусад авлага

 

 

1.1.5

Бусад санхүүгийн хөрөнгө

 

 

1.1.6

Бараа материал

 

 

1.1.7

Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

 

 

1.1.8

Бусад эргэлтийн хөрөнгө

 

 

1.1.9

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)

 

 

1.1.10

 

 

 

1.1.11

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн

 

 

1.2

Эргэлтийн бус хөрөнгө

 

 

1.2.1

Үндсэн хөрөнгө

 

 

1.2.2

Биет бус хөрөнгө

 

 

1.2.3

Биологийн хөрөнгө

 

 

1.2.4

Урт хугацаат  хөрөнгө оруулалт

 

 

1.2.5

Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө

 

 

1.2.6

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

 

 

1.2.7

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

 

 

1.2.8

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

 

 

1.2.9

 

 

 

1.2.10

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн

 

 

1.3

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

 

 

2

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ

 

 

2.1

Өр төлбөр

 

 

2.1.1

Богино хугацаат өр төлбөр

 

 

2.1.1.1

Дансны өглөг

 

 

2.1.1.2

Цалингийн  өглөг

 

 

2.1.1.3

Татварын өр

 

 

2.1.1.4

НДШ - ийн  өглөг

 

 

2.1.1.5

Богино хугацаат зээл

 

 

2.1.1.6

Хүүний  өглөг

 

 

2.1.1.7

Ногдол ашгийн  өглөг

 

 

2.1.1.8

Урьдчилж орсон орлого

 

 

2.1.1.9

Нөөц  /өр төлбөр/

 

 

2.1.1.10

Бусад богино хугацаат өр төлбөр

 

 

2.1.1.11

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр

 

 

2.1.1.12

 

 

 

2.1.1.13

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)              

Мөрийн дугаар

Үзүүлэлт

... оны 12-р сарын 31

... оны 12-р сарын 31

2.1.2

Урт хугацаат өр төлбөр

 

 

2.1.2.1

Урт хугацаат зээл

 

 

2.1.2.2

Нөөц /өр төлбөр/

 

 

2.1.2.3

Хойшлогдсон татварын өр

 

 

2.1.2.4

Бусад урт хугацаат өр төлбөр

 

 

2.1.2.5

 

 

 

2.1.2.6

Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн

 

 

2.2

Өр төлбөрийн нийт дүн

 

 

2.3

 Эздийн өмч

 

 

2.3.1

Өмч:                         -     төрийн

 

 

2.3.2

 • хувийн

 

 

2.3.3

 • хувьцаат

 

 

2.3.4

Халаасны хувьцаа

 

 

2.3.5

Нэмж төлөгдсөн капитал

 

 

2.3.6

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

 

 

2.3.7

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

 

 

2.3.8

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

 

 

2.3.9

Хуримтлагдсан ашиг

 

 

2.3.10

 

 

 

2.3.11

Эздийн өмчийн дүн

 

 

2.4

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН

 

 

 

                                        Захирал                                            __________________  (...............................)

.

                                        Ерөнхий нягтлан бодогч         __________________   (...............................)

 

 

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

 

______________________________                                                                                                                                                                  20.... оны .... сарын ..... өдөр

( Аж ахуйн нэгжийн нэр )

                                                                                                                                                               /төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар

Үзүүлэлт

... оны 12-р сарын 31

... оны 12-р сарын 31

1

   Борлуулалтын орлого (цэвэр)

 

 

   Борлуулалтын өртөг

 

 

3  

   Нийт ашиг ( алдагдал)

 

 

4

Түрээсийн орлого

 

 

5

Хүүний орлого

 

 

6

Ногдол ашгийн орлого

 

 

7

Эрхийн шимтгэлийн орлого

 

 

8

Бусад орлого

 

 

9

Борлуулалт, маркетингийн зардал

 

 

10

Ерөнхий ба удирдлагын зардал

 

 

11

Санхүүгийн зардал

 

 

12

Бусад зардал

 

 

13

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний  олз (гарз)

 

 

14

Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)

 

 

15

Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)

 

 

16

Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн  олз (гарз)

 

 

17

Бусад ашиг ( алдагдал)

 

 

18

Татвар төлөхийн өмнөх  ашиг ( алдагдал)

 

 

19

Орлогын татварын зардал

 

 

20

Татварын дараах ашиг (алдагдал)

 

 

21

Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)

 

 

22

Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)

 

 

23

Бусад дэлгэрэнгүй орлого

 

 

 

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү

 

 

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү

 

 

Бусад  олз (гарз)

 

 

24

Орлогын нийт дүн

 

 

25

Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)

 

 

 

            

                                                              

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Захирал                                          ___________________ (…...........................)

 

                          Ерөнхий нягтлан бодогч                 ___________________ (…...........................)

 

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

_____________________                                                                                                                                                                                            20.... оны .... сарын ..... өдөр

 ( Аж ахуйн нэгжийн нэр )                                                                                                                                                                                                                   /төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Өмч

Халаасны хувьцаа

Нэмж төлөгдсөн капитал

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Хуримтлагдсан ашиг

Нийт

дүн

1

20.... оны ..-р сарын ...-ний үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Залруулсан  үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Тайлант үеийн цэвэр ашиг         (алдагдал)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Бусад дэлгэрэнгүй орлого

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Өмчид гарсан өөрчлөлт

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Зарласан ногдол ашиг

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

9

20.... оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Залруулсан  үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Бусад дэлгэрэнгүй орлого

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Өмчид гарсан өөрчлөлт

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Зарласан ногдол ашиг

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

17

20.... оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Захирал                                            ______________  (............................)

 

 Ерөнхий нягтлан бодогч                                ______________ (..........................)


МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

______________________________                                                                                           20... оны .... сарын ..... өдөр

  ( Аж ахуйн нэгжийн нэр )                                                                                                                                                     /төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар

                   ҮЗҮҮЛЭЛТ

... оны 12-р сарын 31

... оны 12-р сарын 31

1

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

 

 

1.1

Мөнгөн орлогын дүн (+)

 

 

 

                 Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого

 

 

         Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого

 

 

     Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө

 

 

          Буцаан авсан албан татвар

 

 

                 Татаас, санхүүжилтийн орлого

 

 

                 Бусад мөнгөн орлого

 

 

1.2

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

 

 

 

      Ажиллагчдад төлсөн

 

 

      Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн

 

 

              Бараа материал худалдан авахад төлсөн

 

 

      Ашиглалтын зардалд төлсөн

 

 

      Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн

 

 

      Хүүний төлбөрт төлсөн

 

 

      Татварын байгууллагад төлсөн

 

 

      Даатгалын төлбөрт төлсөн

 

 

      Бусад мөнгөн зарлага

 

 

1.3

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

 

 

2

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

 

 

2.1

Мөнгөн орлогын дүн (+)

 

 

 

      Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого

 

 

      Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого

 

 

  Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого

 

 

      Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого

 

 

      Бусдад олгосон зээл, мөнгөн   урьдчилгааны буцаан төлөлт

 

 

             Хүлээн авсан хүүний орлого

 

 

             Хүлээн авсан ногдол ашиг

 

 

 

 

 

2.2

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

 

 

 

     Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн

 

 

         Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн

 

 

         Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн

 

 

         Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн      

 

 

         Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа

 

 

 

 

 

2.3

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

 

 

3

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

 

 

3.1

Мөнгөн орлогын дүн (+)

 

 

 

      Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан

 

 

      Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан

 

 

       Төрөл бүрийн хандив

 

 

 

 

 

3.2

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

 

 

 

       Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө

 

 

      Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн  

 

 

    Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн

 

 

      Төлсөн ногдол ашиг

 

 

 

 

 

3.3

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

 

 

4

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ

 

 

5

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

 

 

6

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

 

 

                                        

                                            Захирал                               __________________  (.............................)

 

                                            Ерөнхий нягтлан бодогч            ___________________ (.............................)


САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН

ТОДРУУЛГА

 

______________________________                                                                                         20... оны .... сарын ..... өдөр

  ( Аж ахуйн нэгжийн нэр )

 

 

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

 

(а)   _____________________________________________________________________________

(б)   _____________________________________________________________________________

(в)   _____________________________________________________________________________

 

Туслах үйл ажиллагааны чиглэл /төрөл/ :

 

(а)   ___________________________________                              (б) __________________________________

(в)   ___________________________________                             

Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр, байршил :

 

(а)   _____________________________________________________________________________

(б)   _____________________________________________________________________________

(в)   _____________________________________________________________________________

 

 1. ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

               

 1. МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

                                                                                                                               

Мөнгөн хөрөнгийн зүйлс

Эхний үлдэгдэл

         Эцсийн үлдэгдэл

1

Касс дахь мөнгө

 

 

2

Банкин дахь мөнгө

 

 

3

Мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө

 

 

4

Нийт дүн

 

 

 

 

 

 

                                           

 

Тэмдэглэл. (Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй холбоотой тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

                              

 

 

 

 

 

 1. ДАНСНЫ БОЛОН БУСАД АВЛАГА


4.1 Дансны авлага

Үзүүлэлт

Дансны авлага

Найдваргүй авлагын хасагдуулга

Дансны авлага (цэвэр дүнгээр)

1

Эхний үлдэгдэл

 

 

 

2

Нэмэгдсэн

 

 

 

3

Хасагдсан (-):

 

 

 

 

     -Төлөгдсөн

 

 

 

    - Найдваргүй болсон

 

 

 

4

Эцсийн үлдэгдэл

 

 

 

 

 1. Татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл (НДШ) - ийн авлага

 

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

1

ААНОАТ-ын авлага

 

 

2

НӨАТ-ын авлага

 

 

3

НДШ – ийн авлага

 

 

4

 

 

 

5

Нийт дүн

 

 

 

 1. Бусад богино хугацаат авлага (төрлөөр нь ангилна)

 

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

1

Холбоотой талаас авах авлага (эргэлтийн хөрөнгөнд хамаарах дүн)

 

 

2

Ажиллагчдаас авах авлага

 

 

3

Ногдол ашгийн авлага

 

 

4

Хүүний авлага

 

 

5

Богино хугацаат авлагын бичиг

 

 

6

Бусад талуудаас авах авлага

 

 

7

 

 

 

8

Нийт дүн

 

 

 

Тэмдэглэл. (Дансны авлагыг төлөгдөх хугацаандаа байгаа, хугацаа хэтэрсэн, төлөгдөх найдваргүй гэж ангилна. Найдваргүй авлагын хасагдуулга байгуулсан арга, гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн авлагын талаар болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

 

 

 

 


 1. БУСАД САНХҮҮГИЙН ХӨРӨНГӨ

 

 

 

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

1

 

 

 

2

 

 

 

3

Нийт дүн

 

 

   

 

 

 

 

 

 1. БАРАА МАТЕРИАЛ

 

 

Үзүүлэлт

Бараа материалын төрөл

 

Нийт дүн

Түүхий эд материал

Дуусаагүй үйлдвэрлэл

Бэлэн бүтээгдэхүүн

Бараа

Хангамжийн материал

 

1

Эхний үлдэгдэл (өртгөөр)

 

 

 

 

 

 

 

2

Нэмэгдсэн дүн

 

 

 

 

 

 

 

3

Хасагдсан дүн (-)

 

 

 

 

 

 

 

4

Эцсийн үлдэгдэл (өртгөөр)

 

 

 

 

 

 

 

5

Үнийн бууралтын гарз (-)

 

 

 

 

 

 

 

6

Үнийн бууралтын буцаалт

 

 

 

 

 

 

 

7

Дансны цэвэр дүн*:

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Эхний үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Эцсийн үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

                              

 

 

 

 

 

       

 

    

 

 

*Дансны цэвэр дүнгийн эхний, эцсийн үлдэгдлийн нийт дүн нь санхүүгийн байдлын тайлан дахь бараа материалын дансны эхний, эцсийн үлдэгдлийн дүнтэй тэнцүү байна.

 

Тэмдэглэл. (Бараа материалын өртгийг тодорхойлоход ашигласан арга, бараа материалын бүртгэлийн систем, өртөг болон цэвэр боломжит үнийн аль багыг сонгох аргын талаар тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

 

 

 


 1. БОРЛУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЭЗЭМШИЖ БУЙ ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ  (ЭСВЭЛ БОРЛУУЛАХ БҮЛЭГ ХӨРӨНГӨ) БОЛОН ӨР ТӨЛБӨР

 

 

    

 

Тэмдэглэл. (Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (эсвэл борлуулах бүлэг хөрөнгө) болон өр төлбөрийн тодорхойлолт, хэмжилтийн суурь, борлуулалт хийгдсэн аль эсвэл хийгдэхэд хүргэсэн нөхцөл байдал, борлуулах арга, хугацаа,  хүлээн зөвшөөрсөн олз ба гарз болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

 

 

 

 

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

1

Урьдчилж төлсөн зардал

 

 

2

Урьдчилж төлсөн түрээс, даатгал

 

 

3

Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн урьдчилгаа төлбөр

 

 

4

 

 

 

5

Нийт дүн

 

 


 1. УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ЗАРДАЛ/ТООЦОО

 

 

                  

 

 

 

 

 


 1. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

 

Үзүүлэлт

Газрын сайжруулалт

Барилга, байгууламж

Машин, тоног төхөөрөмж

Тээврийн хэрэгсэл

Тавилга эд хогшил

Компьютер, бусад хэрэгсэл

Бусад

үндсэн хөрөнгө

Нийт дүн

1

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Эхний үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Нэмэгдсэн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өөрөө үйлдвэрлэсэн

 

 

 

 

 

 

 

 

Худалдаж авсан

 

 

 

 

 

 

 

 

Үнэ төлбөргүй авсан

 

 

 

 

 

 

 

 

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Хасагдсан дүн (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худалдсан

 

 

 

 

 

 

 

 

Үнэгүй шилжүүлсэн

 

 

 

 

 

 

 

 

Акталсан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Үндсэн хөрөнгө дахин ангилсан

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Үндсэн хөрөнгө, ХОЗҮХХ[1] хооронд дахин ангилсан

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Эцсийн үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Эхний үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Нэмэгдсэн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Байгуулсан элэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн

 

 

 

 

 

 

 

 

Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Хасагдсан дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Данснаас хассан хөрөнгийн элэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

    Дахин үнэлгээгээр  хасагдсан

 

 

 

 

 

 

 

 

Үнэ цэнийн бууралт

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Эцсийн үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Эхний үлдэгдэл    (1.1 - 2.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Эцсийн үлдэгдэл (1.6 - 2.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл. (Үндсэн хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; элэгдэл тооцох арга; ашиглалтын хугацаа;  дахин   үнэлсэн

 

 

 

 

 бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн эсэх талаар;  үндсэн хөрөнгийн дахин ангилал, түүний шалтгаан; бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ).


 1. Биет бус хөрөнгө

 

Үзүүлэлт

Зохиогчийн эрх

Компьютерийн программ хангамж

Патент

Барааны тэмдэг

Тусгай зөвшөөрөл

Газар эзэмших

эрх

Бусад биет бус хөрөнгө

Нийт дүн

1

БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ /ӨРТӨГ/

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Эхний үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Нэмэгдсэн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өөрөө үйлдвэрлэсэн

 

 

 

 

 

 

 

 

Худалдаж авсан

 

 

 

 

 

 

 

 

Үнэ төлбөргүй авсан

 

 

 

 

 

 

 

 

Дахин үнэлгээний нэмэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Хасагдсан дүн (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худалдсан

 

 

 

 

 

 

 

 

Үнэгүй шилжүүлсэн

 

 

 

 

 

 

 

 

Акталсан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Эцсийн үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ХУРИМТЛАГДСАН ХОРОГДОЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Эхний үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Нэмэгдсэн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Байгуулсан хорогдол

 

 

 

 

 

 

 

 

Дахин үнэлгээгээр нэмэгдсэн

 

 

 

 

 

 

 

 

Үнэ цэнийн бууралтын буцаалт

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Хасагдсан:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Данснаас хассан хөрөнгийн хорогдол

 

 

 

 

 

 

 

 

    Дахин үнэлгээгээр  хасагдсан

 

 

 

 

 

 

 

 

Үнэ цэнийн бууралт

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Эцсийн үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ДАНСНЫ ЦЭВЭР ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Эхний үлдэгдэл    (1.1 - 2.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Эцсийн үлдэгдэл (1.4 - 2.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  
 2.  

                                

 

Тэмдэглэл. (Биет бус хөрөнгийн анги бүрийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь, хорогдол тооцох арга, ашиглалтын хугацаа, дахин үнэлсэн  

 

 

                   бол дахин үнэлгээ хүчинтэй болсон хугацаа, хараат бус үнэлгээчин үнэлсэн эсэх, бусад биет бус хөрөнгийн бүрэлдэхүүн болон бусад тайлбар тэмдэглэлийг хийнэ).

 


3. Т15 1. Дуусаагүй барилга

 

Дуусаагүй барилгын

нэр

Эхэлсэн он

Дуусгалтын

Хувь

Нийт төсөвт өртөг

Ашиглалтанд орох эцсийн хугацаа

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

Нийт дүн

 

 

 

 

 


 1. БИОЛОГИЙН ХӨРӨНГӨ

 

Биологийн хөрөнгийн төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

тоо

дансны үнэ

тоо

дансны үнэ

1

 

 

 

 

 

2

Нийт дүн

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл. (Биологийн хөрөнгийн хэмжилтийн суурь болон бусад тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ).

 

 

 

 


 1. УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

  №

Хөрөнгө оруулалтын төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

Хөрөнгө оруулалтын хувь

Хөрөнгө оруулалтын дүн

Хөрөнгө оруулалтын хувь

Хөрөнгө оруулалтын дүн

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

Нийт дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл. ( Урт хугацаат хөрөнгө оруулалттай холбоотой бий болсон олз, гарзын дүн, бүртгэсэн аргыг тодруулна. Охин компани, хамтын хяналттай аж ахуйн нэгж, хараат компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг НББОУС 27 Нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайлан – ийн дагуу тодруулна).

                              

 

 

 

 


 1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ

 

 

Тэмдэглэл. (Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн  хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход ашигласан арга, бодит үнэ цэнийн тохируулгаас үүссэн олз, гарз; хэрэв түрээслэдэг бол түрээсийн орлого, түрээслэсэн хөрөнгөтэй холбоотой гарсан зардлууд. Хэрэв өртгийн загвар ашигладаг бол хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, элэгдэл тооцох арга болон НББОУС 40 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө – д заасны дагуу бусад тодруулгыг хийнэ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                                                                                                                                                                                            


 1. БУСАД ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

 

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

1

 

 

 

2

 

 

 

3

Нийт дүн

 

 

 

Тэмдэглэл. ( Бусад эргэлтийн бус хөрөнгийн төрөл тус бүрээр тайлбар, тэмдэглэлийг хийнэ. Урт хугацаат авлагыг тодруулна).

                              

 

 

 

 

 


 1. ӨР ТӨЛБӨР

16.1 Дансны өглөг

 

Ангилал

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

1

 •  Төлөгдөх хугацаандаа байгаа

 

 

2

 • Хугацаа хэтэрсэн

 

 

3

 

 

 

4

Нийт дүн

 

 

Татварын өрийн төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

1

ААНОАТ өр

 

 

2

НӨАТ-ын өр

 

 

3

ХХОАТ-ын өр

 

 

4

ОАТ-ын өр

 

 

5

Бусад татварын өр

 

 

6

 

 

 

7

Нийт дүн

 

 

16.2  Татварын өр

 

 

Үзүүлэлт

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

төгрөгөөр

валютаар

төгрөгөөр

валютаар

1

 • Төлөгдөх хугацаандаа байгаа

 

 

 

 

2

 • Хугацаа хэтэрсэн

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

Нийт дүн

 

 

 

 

16.3  Богино хугацаат зээл

 

16.4 Богино хугацаат нөөц (өр төлбөр)

 

Нөөцийн төрөл

Эхний үлдэгдэл

Нэмэгдсэн

Хасагдсан (ашигласан нөөц) (-)

 Ашиглаагүй буцаан бичсэн дүн

Эцсийн үлдэгдэл

1

Баталгаат засварын

 

 

 

 

 

2

Нөхөн сэргээлтийн

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Нийт дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат нөөцийн дүнг тодруулна. Нөөцийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

 

 

 

 

16.5 Бусад богино хугацаат өр төлбөр

 

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

1

 

 

 

2

Нийт дүн

 

 

Тэмдэглэл. (Гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн богино хугацаат өр төлбөрийн дүнг тусад нь тодруулна).

 

 

 

 

16.6  Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөр

 

Төрөл

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

төгрөгөөр

валютаар

төгрөгөөр

валютаар

1

Урт хугацаат зээлийн дүн

 

 

 

 

 

Гадаадын байгууллагаас шууд авсан зээл

 

 

 

 

Гадаадын байгууллагаас дамжуулан авсан зээл

 

 

 

 

Дотоодын эх үүсвэрээс авсан зээл

 

 

 

 

2

Бусад урт хугацаат өр төлбөрийн дүн (гадаад, дотоодын зах зээлд гаргасан бонд, өрийн бичиг

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл. (Урт хугацаат зээл болон бусад урт хугацаат өр төлбөрийн төрлөөр тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. ЭЗДИЙН ӨМЧ

 

17.1 Өмч

 

Үзүүлэлт

Эргэлтэнд байгаа бүрэн төлөгдсөн энгийн хувьцаа

Давуу эрхтэй хувьцаа

Өмчийн дүн (төгрөгөөр)

 

 

Тоо

ширхэг

Дүн (төгрөгөөр)

Тоо ширхэг

Дүн (төгрөгөөр)

 

1

Эхний үлдэгдэл

 

 

 

 

 

2

Нэмэгдсэн

 

 

 

 

 

3

Хасагдсан (-)

 

 

 

 

 

4

Эцсийн үлдэгдэл

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   17.2 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

Үзүүлэлт

Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

Биет бус хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

Нийт дүн

1

Эхний үлдэгдэл

 

 

 

2

Нэмэгдсэн дүн

 

 

 

 

Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү

 

 

 

Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзын буцаалт[2]

 

 

 

3

Хасагдсан дүн (-)

 

 

 

 

Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү

 

 

 

Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн

 

 

 

Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз[3]

 

 

 

4

Эцсийн үлдэгдэл

 

 

 

 

 

17.3 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

 

Үзүүлэлт

Эхний үлдэгдэл

Нэмэгдсэн

Хасагдсан (-)

Эцсийн үлдэгдэл

1

Гадаад үйл ажиллагааны хөрвүүлэлтээс үүссэн зөрүү

 

 

 

 

2

Бүртгэлийн валютыг толилуулгын валют руу хөрвүүлснээс үүссэн зөрүү

 

 

 

 

3

Бусад

 

 

 

 

4

Нийт дүн

 

 

 

 

 

 

17.4 Эздийн өмчийн бусад хэсэг

 

Тэмдэглэл. (Эздийн өмчийн бусад хэсгийн бүрэлдэхүүн тус бүрээр тодруулж тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ

Үзүүлэлт

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

1

Борлуулалтын орлого:

 

 

1.1

Бараа, бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого:

 

 

 

 

 

1.2

Ажил, үйлчилгээ борлуулсны орлого:

 

 

 

 

 

1.3

Нийт борлуулалтын орлого

 

 

2

Борлуулалтын буцаалт, хөнгөлөлт, үнийн бууралт (-)

 

 

3

Цэвэр борлуулалт

 

 

4

Борлуулалтын өртөг:

 

 

4.1

Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний өртөг

 

 

 

 

 

4.2

Борлуулсан ажил, үйлчилгээний өртөг

 

 

 

 

 

4.3

Нийт борлуулалтын өртөг

 

 

 

 


 1. БУСАД ОРЛОГО,  ОЛЗ (ГАРЗ), АШИГ (АЛДАГДАЛ)

       19.1 Бусад орлого

 

Орлогын төрөл

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

1

 

 

 

2

 

 

 

3

Нийт дүн

 

 

19.2 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз, гарз

 

Төрөл

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

1

Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлд хийсэн ханшийн тэгшитгэлийн ханшийн зөрүү

 

 

2

Эргэлтийн авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү

 

 

3

Эргэлтийн бус авлага, өр төлбөртэй холбоотой үүссэн ханшийн зөрүү

 

 

4

Валютын арилжаанаас үүссэн олз/гарз

 

 

5

Нийт дүн

 

 

19.3 Бусад ашиг (алдагдал)

 

Ашиг (алдагдал)

Өмнөх оны дүн

Тайлант   оны дүн

1

Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз

 

 

2

ХОЗҮХХ[4]-ийн  бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн олз, гарз

 

 

3

ХОЗҮХХ данснаас хассаны олз, гарз

 

 

4

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний олз, гарз

 

 

5

Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз (гарзын буцаалт)

 

 

6

 

 

 

7

Нийт дүн

 

 

 


 1. ЗАРДАЛ

 

20.1 Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардлууд

Зардлын төрөл

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

БорМар

ЕрУд

БорМар

ЕрУд

1

Ажиллагчдын цалингийн зардал

 

 

 

 

2

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн НДШ-ийн зардал

 

 

 

 

3

Албан татвар, төлбөр, хураамжийн зардал

 

 

 

 

4

Томилолтын зардал

 

 

 

 

5

Бичиг хэргийн зардал

 

 

 

 

6

Шуудан холбооны зардал

 

 

 

 

7

Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал

 

 

 

 

8

Сургалтын  зардал

 

 

 

 

9

Сонин сэтгүүл захиалгын  зардал

 

 

 

 

10

Даатгалын зардал

 

 

 

 

11

Ашиглалтын зардал

 

 

 

 

12

Засварын зардал

 

 

 

 

13

Элэгдэл, хорогдлын зардал

 

 

 

 

14

Түрээсийн зардал

 

 

 

 

15

Харуул хамгааллын зардал

 

 

 

 

16

Цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал

 

 

 

 

17

Тээврийн зардал

 

 

 

 

18

Шатахууны зардал

 

 

 

 

19

Хүлээн авалтын зардал

 

 

 

 

20

Зар сурталчилгааны зардал

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

Нийт дүн

 

 

 

 

 

20.2 Бусад зардал

 

Зардлын төрөл

Өмнөх оны        дүн

Тайлант оны дүн

1

Алданги, торгуулийн зардал

 

 

2

Хандивийн зардал

 

 

3

Найдваргүй авлагын зардал

 

 

4

 

 

 

5

Нийт дүн

 

 

 

20.3 Цалингийн зардал

 

Ангилал

Ажиллагчдын дундаж тоо

Цалингийн зардлын дүн

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний

 

 

 

 

 

 

 

Борлуулалт маркетингийн

 

 

 

 

 

 

 

Ерөнхий ба удирдлагын

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

 


 1. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

Үзүүлэлт

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

1

Тайлант үеийн орлогын татварын зардал

 

 

2

Хойшлогдсон татварын зардал (орлого)

 

 

3

Орлогын татварын зардал (орлого) – ын нийт дүн

 

 

Тэмдэглэл. (Орлогын татварын зардал (орлого) - ын бүрэлдэхүүн тус бүрээр  тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУУД


 

 


 1. ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ТОДРУУЛГА

 

22.1 Толгой компани, хамгийн дээд хяналт тавигч компани, хувь хүний талаарх мэдээлэл[5]

 

Үзүүлэлт

Толгой компани

Хамгийн дээд хяналт тавигч толгой компани

Хамгийн дээд хяналт тавигч хувь хүн

Тайлбар

Нэр

 

 

 

 

Бүртгэгдсэн (оршин суугаа) улс

 

 

 

 

Эзэмшлийн хувь

 

 

 

 

 

22.2 Тэргүүлэх удирдлагын бүрэлдэхүүнд олгосон нөхөн олговрын тухай мэдээлэл

Тэргүүлэх удирдлага гэдэгт .................................................................................. бүрэлдэхүүнийг хамруулав.[6]

Нөхөн олговрын нэр

Өмнөх оны дүн

Тайлант оны дүн

1

Богино болон урт хугацааны тэтгэмж

 

 

2

Ажил эрхлэлтийн дараах, ажлаас халагдсаны тэтгэмж

 

 

3

Хувьцаанд суурилсан төлбөр

 

 

6

Нийт дүн

 

 

 

22.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

Холбоотой талын нэр

Ажил гүйлгээний утга

Дүн

Тайлбар

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 


 1. БОЛЗОШГҮЙ ХӨРӨНГӨ БА ӨР ТӨЛБӨР

                                                                                                                                                                                      Тэмдэглэл. (Болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөрийн мөн чанар, хэрэв практик боломжтой бол тэдгээрийн санхүүгийн нөлөөний тооцооллыг тодруулна).

 

 

 

 

 

 

 


 1. ТАЙЛАГНАЛЫН ҮЕИЙН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

 

   Тэмдэглэл. (Тайлагналын өдрийн дараах үл залруулагдах үйл явдлын материаллаг ангилал тус бүрийн хувьд  мөн чанар, санхүүгийн нөлөөллийн тооцоолол зэргийг тодруулж бусад тайлбар, тэмдэглэл хийнэ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Л

 1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Л

                            

 

Үзүүлэлт

Эхний үлдэгдэл

Тайлант хугацаанд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт (төгрөгөөр)

Эцсийн үлдэгдэл

Аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгөөр

Улсын  төсвийн хөрөнгөөр

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр

Банкны зээл

Гадаадын  шууд хөрөнгө оруулалт

Гадаадын зээл

Гадаадын буцалтгүй тусламж

Төсөл, хөтөлбөр, хандив

Бусад эх үүсвэр

Дүн

1

Биет хөрөнгө:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Газрын сайжруулалт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Барилга, байгууламж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Үүнээс: Орон сууцны        барилга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

               Авто зам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Машин тоног, төхөөрөмж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Тээврийн хэрэгсэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Тавилга эд хогшил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Компьютер, бусад хэрэгсэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Биологийн хөрөнгө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Бусад биет хөрөнгө:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Үүнээс:        ХОЗҮХХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

Биет хөрөнгийн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Биет бус хөрөнгө:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Зохиогчийн эрх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Компьютерийн программ хангамж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

Үүнээс:  Программ хангамж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

                 Мэдээллийн сан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Патент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Барааны тэмдэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Тусгай зөвшөөрөл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Газар эзэмших эрх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Бусад биет бус хөрөнгө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1

Үүнээс:  Зураг төсвийн ажил, ТЭЗҮ боловсруулах, туршилт судалгаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Биет бус хөрөнгийн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Хайгуул үнэлгээний хөрөнгө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Үүнээс:    Биет хөрөнгө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 Биет бус    хөрөнгө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Нийт дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОЗҮХХ – Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө


Сангийн сайдын 2012 оны

... дугаар тушаалын

3 дугаар хавсралт

 

 

 

 
 
 

Регистрийн дугаар:

 

Хаяг : _____________________________________________________________________

 

Шуудангийн хаяг : __________________________________________________________

 

Утас :                    ____________                                       Факс :                     ____________             

           

Өмчийн хэлбэр :         Төрийн . . . . . хувь                                         хувийн . . . . . . хувь.

 

 

 

     

 

 Б

 

 

 


.......................................................-ИЙН

…………… ОНЫ ..... - Р УЛИРЛЫН

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хянаж хүлээн авсан

байгууллагын нэр

Сар, өдөр

Гарын үсэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................-ийн

............. оны ..... –р улирлын санхүүгийн тайлангийн

бодит байдлын тухай мэдэгдэл

 

 

........... оны ..... сарын .... өдөр

 

 

 

Захирал _______________________________, ерөнхий нягтлан бодогч _________________________________.бид манай аж ахуйн нэгжийн ……… оны …….сарын …..-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 17.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

 1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан
 2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн
 3. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
 4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
 5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
 6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

 

 

 

Захирал                                     ________________  /..................................../

 

Ерөнхий нягтлан бодогч         ________________  /..................................../


САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 

______________________________                                                      20.... оны .... сарын ..... өдөр

  ( Аж ахуйн нэгжийн нэр )                                                                                                                              /төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар

Үзүүлэлт

 

Үлдэгдэл

   ..-р сарын ..

...-р сарын ...

1

 ХӨРӨНГӨ

 

 

1.1

Эргэлтийн хөрөнгө

 

 

1.1.1

Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө

 

 

1.1.2

Дансны авлага

 

 

1.1.3

Татвар, НДШ – ийн авлага

 

 

1.1.4

Бусад авлага

 

 

1.1.5

Бусад санхүүгийн хөрөнгө

 

 

1.1.6

Бараа материал

 

 

1.1.7

Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо

 

 

1.1.8

Бусад эргэлтийн хөрөнгө

 

 

1.1.9

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)

 

 

1.1.10

 

 

 

1.1.11

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн

 

 

1.2

Эргэлтийн бус хөрөнгө

 

 

1.2.1

Үндсэн хөрөнгө

 

 

1.2.2

Биет бус хөрөнгө

 

 

1.2.3

Биологийн хөрөнгө

 

 

1.2.4

Урт хугацаат  хөрөнгө оруулалт

 

 

1.2.5

Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө

 

 

1.2.6

Хойшлогдсон татварын хөрөнгө

 

 

1.2.7

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

 

 

1.2.8

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

 

 

1.2.9

 

 

 

1.2.10

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн

 

 

1.3

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

 

 

2

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ

 

 

2.1

Өр төлбөр

 

 

2.1.1

Богино хугацаат өр төлбөр

 

 

2.1.1.1

Дансны өглөг

 

 

2.1.1.2

Цалингийн  өглөг

 

 

2.1.1.3

Татварын өр

 

 

2.1.1.4

НДШ - ийн  өглөг

 

 

2.1.1.5

Богино хугацаат зээл

 

 

2.1.1.6

Хүүний  өглөг

 

 

2.1.1.7

Ногдол ашгийн  өглөг

 

 

2.1.1.8

Урьдчилж орсон орлого

 

 

2.1.1.9

Нөөц  /өр төлбөр/

 

 

2.1.1.10

Бусад богино хугацаат өр төлбөр

 

 

2.1.1.11

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр

 

 

2.1.1.12

 

 

 

2.1.1.13

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (үргэлжлэл)

 

 

Мөрийн дугаар

Үзүүлэлт

 

Үлдэгдэл

..-р сарын ..

...-р сарын ...

2.1.2

Урт хугацаат өр төлбөр

 

 

2.1.2.1

Урт хугацаат зээл

 

 

2.1.2.2

Нөөц /өр төлбөр/

 

 

2.1.2.3

Хойшлогдсон татварын өр

 

 

2.1.2.4

Бусад урт хугацаат өр төлбөр

 

 

2.1.2.5

 

 

 

2.1.2.6

Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн

 

 

2.2

Өр төлбөрийн нийт дүн

 

 

2.3

 Эздийн өмч

 

 

2.3.1

Өмч:                         -     төрийн

 

 

2.3.2

 • хувийн

 

 

2.3.3

 • хувьцаат

 

 

2.3.4

Халаасны хувьцаа

 

 

2.3.5

Нэмж төлөгдсөн капитал

 

 

2.3.6

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

 

 

2.3.7

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

 

 

2.3.8

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

 

 

2.3.9

Хуримтлагдсан ашиг

 

 

2.3.10

 

 

 

2.3.11

Эздийн өмчийн дүн

 

 

2.4

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН

 

 

 

 

 

 

                            Захирал                                         ___________________ (...............................)

 

                            Ерөнхий нягтлан бодогч       ____________________ (..............................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

 

______________________________                                                               20.... оны .... сарын ..... өдөр

  ( Аж ахуйн нэгжийн нэр )

Мөрийн дугаар

Үзүүлэлт

Тайлант үеийн

дүн

1

Борлуулалтын орлого (цэвэр)

 

2

Борлуулалтын өртөг

 

3

Нийт ашиг ( алдагдал)

 

4

Түрээсийн орлого

 

5

Хүүний орлого

 

6

Ногдол ашгийн орлого

 

7

Эрхийн шимтгэлийн орлого

 

8

Бусад орлого

 

9

Борлуулалт, маркетингийн зардал

 

10

Ерөнхий ба удирдлагын зардал

 

11

Санхүүгийн зардал

 

12

Бусад зардал

 

13

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний  олз (гарз)

 

14

Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)

 

15

Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)

 

16

Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн  олз (гарз)

 

17

Бусад ашиг ( алдагдал)

 

18

Татвар төлөхийн өмнөх  ашиг ( алдагдал)

 

19

Орлогын татварын зардал

 

20

Татварын дараах ашиг (алдагдал)

 

21

Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)

 

22

Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)

 

23

Бусад дэлгэрэнгүй орлого

 

 

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү

 

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү

 

Бусад  олз (гарз)

 

24

Орлогын нийт дүн

 

25

Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)

 

 

            

                                                              

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Захирал                                           __________________  (…...........................)

 

                          Ерөнхий нягтлан бодогч                 ___________________ (…...........................)

 

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

_____________________                                                                                                                                                                                            20.... оны .... сарын ..... өдөр

 ( Аж ахуйн нэгжийн нэр )

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Өмч

Халаасны хувьцаа

Нэмж төлөгдсөн капитал

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

Эздийн өмчийн бусад хэсэг

Хуримтлагдсан ашиг

Нийт

дүн

1

20.... оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Залруулсан  үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Тайлант үеийн цэвэр ашиг         (алдагдал)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Бусад дэлгэрэнгүй орлого

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Өмчид гарсан өөрчлөлт

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Зарласан ногдол ашиг

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

9

20.... оны .... -р сарын .... -ний үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Захирал                                            ______________ (..........................)

 

                                                                               Ерөнхий нягтлан бодогч                ______________ (..........................)


МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

______________________________                                                                                           20... оны .... сарын ..... өдөр

  ( Аж ахуйн нэгжийн нэр )                                                                                                                                                                                /төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар

                   ҮЗҮҮЛЭЛТ

Тайлант үеийн дүн

1

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

 

1.1

Мөнгөн орлогын дүн (+)

 

 

                Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого

 

        Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого

 

    Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө

 

        Буцаан авсан албан татвар

 

                Татаас, санхүүжилтийн орлого

 

                Бусад мөнгөн орлого

 

1.2

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

 

 

    Ажиллагчдад төлсөн

 

    Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн

 

            Бараа материал худалдан авахад төлсөн

 

    Ашиглалтын зардалд төлсөн

 

    Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн

 

    Хүүний төлбөрт төлсөн

 

    Татварын байгууллагад төлсөн

 

    Даатгалын төлбөрт төлсөн

 

    Бусад мөнгөн зарлага

 

1.3

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

 

2

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

 

2.1

Мөнгөн орлогын дүн (+)

 

 

    Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого

 

    Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого

 

    Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого

 

    Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого

 

    Бусдад олгосон зээл, мөнгөн   урьдчилгааны буцаан төлөлт

 

            Хүлээн авсан хүүний орлого

 

            Хүлээн авсан ногдол ашиг

 

 

 

2.2

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

 

 

    Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн

 

        Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн

 

        Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн

 

        Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн      

 

        Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа

 

 

 

2.3

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

 

3

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

 

3.1

Мөнгөн орлогын дүн (+)

 

 

    Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан

 

    Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан

 

     өрөл бүрийн хандив

 

 

 

3.2

Мөнгөн зарлагын дүн (-)

 

 

     Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө

 

    Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн  

 

  Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн

 

    Төлсөн ногдол ашиг

 

 

 

3.3

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн

 

4

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ

 

5

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

 

6

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

 

                                        

                                               Захирал                            __________________  (…..........................)

                                               Ерөнхий нягтлан бодогч         ___________________ (..............................)

 [1] Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө.

[2] Дахин үнэлсэн хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрсөн үнэ цэнийн бууралтын гарзын дүнгээс хэтэрсэн дүн.

[3] Дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарз нь тухайн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн дүнгээс хэтрэхгүй хэмжээ хүртэл байхаар дахин үнэлсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг бусад дэлгэрэнгүй орлогод хүлээн зөвшөөрнө. Үлдсэн дүнг ашиг, алдагдлаар хүлээн зөвшөөрнө.

[4] Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө.

[5] НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга-д заасны дагуу тодруулна.

[6] Тэргүүлэх удирдлагад ямар бүрэлдэхүүнийг хамруулснаа тодруулна. Тухайлбал, захирлуудын зөвлөл,  удирдах зөвлөлийн гишүүд гэх мэт.