Хэвлэх DOC Татаж авах

“Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг татан авах, устгах, дахин боловсруулах журам”-ын хавсралт

 

ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ТАТАН АВАХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БҮРТГЭХ, МЭДЭЭЛЭХ МАЯГТ

 

Татан авсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний тухай мэдэгдэл

 (Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч энэ маягтыг үнэн зөв бөглөнө)

 

1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэр:

Татан авалт хийх шийдвэр гаргасан эрх бүхий байгууллагын нэр:

Мэдээллийг илгээх эрх бүхий байгууллага:

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хяналтын байгууллага

     он   сар     өдөр                                              И-мэйл хаяг:

Нэгдсэн хяналтын байгууллага                         И-мэйл хаяг:

     он   сар     өдөр                             

 

2. ТАТАН АВАЛТ ХИЙСЭН ХҮНСНИЙ ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ЭРХЛЭГЧИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ, ТАТАН АВАЛТ ХИЙСЭН ШАЛТГААН

 

                 Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн талаархи мэдээлэл

 

Үйлдвэрлэгч:

Үйлдвэрлэгчийн нэр:

И-мэйл хаяг:

Хаяг:

Улсын бүртгэлийн дугаар:

Холбоо барих албан тушаалтан, татан авалт хариуцсан ажилтан:

Нэр:

Албан тушаал:

И-мэйл

Импортлогч:

Компанийн нэр:

Утас:

Хаяг:

И-мэйл хаяг:

Холбоо барих албан тушаалтан, татан авалт хариуцсан ажилтан:

Нэр:

Албан тушаал:

И-мэйл хаяг:                                  Утас:

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг худалдаж байгаа хүнсний сүлжээ, худалдааны газар, дэлгүүрийн  нэр:

Компанийн нэр:

Утас:

Хаяг:

И-мэйл

Татан авсан шалтгаан (татан авалт хийх болсон шалтгааныг тодорхой бичих):

 

 

 

 

Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотойгоор бүртгэгдсэн өвчлөлийн тохиолдлын тоо:

 

 

 

 

 

 

 

3. ТАТАН АВСАН ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД,

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ

 

А. Үйлдвэрлэсэн тухай мэдээлэл:

 

1

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэр:

 

2

Үйлдвэрлэсэн улс:

 

3

Үйлдвэрийн нэр:

 

4

Савлалтын хэлбэр:

 

5

Савлагааны жин хэмжээ:

 

6

Татан авалт хийсэн түүхий эд, бүтээгдэхүүний нийт тоо хэмжээ:

 

7

Цуврал, ээлжийн дугаар:

 

8

Үйлдвэрлэсэн огноо:

 

9

Хадгалах болон хэрэглэж дуусах  хугацаа:

 

10

Хадгалсан нөхцөл (хадгалалтын зохих хэмд хадгалсан эсэх):

 

11

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний гэрэл зураг хавсралтаар:

 

Б. Импортолсон тухай мэдээлэл:

12

Экспортолсон улсын нэр:

 

13

Үйлдвэрлэсэн улс:

 

14

Үйлдвэрийн нэр:

 

15

Импортолсон он сар өдөр:

 

16

Импортолсон бүтээгдэхүүний нийт хэмжээ:

 

17

Савлалтын хэлбэр:

 

18

Савлагааны жин хэмжээ:

 

19

Татан авалт хийсэн түүхий эд, бүтээгдэхүүний нийт тоо хэмжээ:

 

20

Цуврал, ээлжийн дугаар:

 

21

Үйлдвэрлэсэн огноо:

 

22

Хадгалах болон хэрэглэж дуусах  хугацаа:

 

23

Хадгалсан нөхцөл (хадгалалтын зохих хэмд хадгалсан эсэх):

 

24

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний гэрэл зураг хавсралтаар:

 

 В. Экспортолсон тухай мэдээлэл (тухайн татан авсан бүтээгдэхүүнийг экспортолсон бол дараахь хүснэгтийг бөглөнө):

25

Импортолсон улсын нэр:

 

26

Экспорт хийсэн он сар өдөр:

 

27

Экспортолсон бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ:

 

 

Г.  Татан авалтаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ:

28

Бүтээгдэхүүнд хийгдсэн шинжилгээний нэр төрөл:

 

 

 

1.

2.

3.

4.

...

29

Шинжилгээний дүн:

 

 

 

1.

2.

3.

4.

...

30

Татан авалтаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ (дахин боловсруулсан эсхүл устгасан):

 

31

Хэрэглэгчдэд өгсөн мэдээлэл:

 

 

 

 

 

32

Хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх утасны дугаар:

 

33

Бусад: