Хэвлэх DOC Татаж авах

   
Засгийн газрын 2013 оны 212
дугаар тогтоолын хавсралт 

 

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГ АШИГЛАХ ЖУРАМ

/ЗГ-ын 2017 оны 159-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

Нэг. Нийтлэг зүйл

 

1.1. Төрийн байгууллагын цахим мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагааг хангах, цахим мэдээлэл солилцох, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээтэй холбогдсон мэдээллийг шуурхай, нэг цэгээс үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагуудад байршиж байгаа цахим бүртгэл, мэдээллийн санг “Үндэсний Дата төв” УТҮГ болон Тагнуулын ерөнхий газрын дэд бүтэцтэй холбон байршуулж, төрийн байгууллагуудын болон салбар хоорондын цахим мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, мэдээлэл солилцох системийг бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.

1.2. Цахим мэдээлэл солилцох систем нь төрийн болон орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудад бүрдсэн цахим бүртгэл, мэдээллийн сан, нэгдсэн сан тэдгээрийг ашиглан мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх, технологи, шийдэл, мэргэжлийн ажилтнуудаас бүрдсэн төрийн мэдээлэл, холбооны системд хамаарах мэдээллийн цахим үйлчилгээ, сүлжээний дэд систем байна.

1.3. Цахим мэдээлэл солилцох системийг дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ашиглана:

          1.3.1. цахим мэдээлэл солилцох системд холбогдсон байгууллагууд хоорондын мэдээллийн солилцоог нэгдсэн зохицуулалтаар хангах;

          1.3.2. цахим мэдээлэл солилцох системээс иргэн, албан байгууллага зохих журмын дагуу мэдээлэл авах, ашиглах боломжийг бүрдүүлж Засгийн газрын үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод болгоход дэмжлэг үзүүлэх;

          1.3.3. цахим мэдээллийн санг байршуулах, хадгалах, нийтэд хүртээмжтэй болгох үйл ажиллагаанд Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомжийг баримтлан ажиллах.

1.4. Цахим мэдээлэл солилцох системийг байгуулахдаа дараахь шаардлагыг хангасан байна:

                1.4.1. иргэн, албан байгууллагын цахим мэдээлэл солилцох системээр дамжуулан авч байгаа мэдээлэл нь үнэн зөв, бодит мэдээлэл байх;

               1.4.2. цахим мэдээлэл солилцох системд холбогдсон мэдээллийн системүүд нь холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн журмын дагуух техникийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх;

                 1.4.3. цахим мэдээлэл солилцох систем цахим халдлага, мэдээлэл алдагдахаас хамгаалагдсан байх;

 

                 1.4.4. цахим мэдээлэл солилцооны үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаар цахим бүртгэл хөтлөх;

        1.4.5. төрийн цахим мэдээллийн сангийн төрийн нууцад хамаарах  цахим бүртгэл, мэдээллийн сангуудыг ашиглах, хадгалахтай холбогдсон үйл ажиллагааны үе шат бүрт мэдээллийн нууцлалыг хангах, халдлагаас хамгаалах, техник, программ хангамжийн арга хэмжээг цогцоор авч хэрэгжүүлэх.

 

Хоёр. Төрийн цахим мэдээллийн сангийн ашиглалт үйлчилгээ

 

2.1. Төрийн байгууллагууд хоорондоо цахим мэдээлэл солилцохдоо “Үндэсний дата төв” УТҮГ болон Тагнуулын ерөнхий газарт байрших цахим мэдээлэл солилцох системийг ашиглана. Цахим мэдээлэл солилцох систем нь төвлөрсөн мэдээллийн санг ашиглана.

2.2. “Үндэсний дата төв” УТҮГ нь төвлөрсөн цахим мэдээллийн санг ашиглах тухай тухайн байгууллагуудын хооронд гэрээ байгуулан мэдээлэл солилцох системтэй холбож, холбогдох техникийн нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллана.

2.3. Цахим мэдээллийн санг баяжуулах, мэдээлэл солилцооны системд холбогдоход тавигдах техникийн нөхцөл, шаардлагыг “Үндэсний дата төв” УТҮГ боловсруулан баталгаажуулж, үйл ажиллагаа, техникийн шийдэлд Тагнуулын ерөнхий газар хяналт тавина.

2.4. Төрийн мэдээллийн сангийн ашиглалт үйлчилгээний талаархи гэрээнд цахим мэдээллийн сангийн баяжуулалт, шинэчлэлт хийх хугацааны давтамж, ашиглах мэдээллийн жагсаалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тусгана.

2.5. Цахим мэдээллийн санг ашиглуулах гэрээний дагуу хийсэн боловсруулалт, ашиглалтад тавих хяналтыг уг асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.

 

Гурав. Цахим мэдээллийн сангийн үйл
          ажиллагааг зохицуулах

 

3.1. Төрийн цахим мэдээлэл солилцох системд ашиглагдах сүлжээ, программ хангамжийн техникийн нөхцөлийг “Үндэсний дата төв” УТҮГ боловсруулан хөгжүүлэх бөгөөд тус системд холбогдон ажиллах системийн шийдэлд дараахь төрлийн зөвшөөрлийг “Үндэсний дата төв” УТҮГ зохих журмын дагуу олгоно. Үүнд:

           3.1.1. цахим мэдээллийн санг дамжуулахад ашиглах сүлжээ, холбогдох программ хангамжийн шийдлийг ашиглах;

           3.1.2. төрийн цахим мэдээлэл солилцох системтэй ажиллах программ хангамжийг ашиглах, суурилуулах, хөгжүүлэх зөвшөөрөл.

3.2. Төрийн цахим мэдээлэл солилцох системд хэрэглэгдэх нууцлал, хамгаалалтын техникийн нөхцөлийг боловсруулан ашиглах дараахь төрлийн зөвшөөрлийг Тагнуулын ерөнхий газраас олгоно. Үүнд:

          3.2.1. цахим мэдээллийн санг ашиглахад хэрэглэгдэх нууцлал, шифрлэлтийн талаар шийдэлд олгох зөвшөөрөл;

          3.2.2. цахим мэдээллийн санг ашиглах эрхийн зөвшөөрөл.

3.3. Төрийн цахим мэдээллийн нэгдсэн сангийн болон цахим мэдээлэл солилцооны  холбогдох сервер, тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээний талаархи бусад асуудлууд “Үндэсний Дата төв” УТҮГ болон тухайн байгууллага хооронд байгуулсан үйлчилгээний гэрээгээр зохицуулагдана.

 

Дөрөв. Талуудын хүлээх үүрэг хариуцлага

 

4.1. Тагнуулын ерөнхий газар, “Үндэсний Дата төв” УТҮГ нь Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа цахим мэдээллийг хамгаалах талаархи холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн цахим мэдээллийн системийг нэгдсэн зохицуулалтаар хангаж ажиллана.

4.2. “Үндэсний Дата төв” УТҮГ нь төрийн цахим мэдээллийн системийн дэд бүтцийн хэвийн, найдвартай, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллана.

4.3. Төрийн цахим мэдээллийн сангийн үйлчилгээнд ашиглагдах мэдээллийг шифрлэх, нууцлах арга хэрэгслийг Улсын шифрийн төв алба боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

4.4. Мэдээлэл солилцох системд холбогдсон байгууллагуудын системийн ашиглалт, мэдээлэл солилцох системийн үйл ажиллагаанд Тагнуулын ерөнхий  газар хяналт тавина.

4.5. “Үндэсний Дата төв” УТҮГ нь төрийн цахим мэдээллийн системд тухайн байгууллагуудыг холбох, үйлчилгээнд бэлтгэх, үйлчилгээг нээх, шинэчлэх, хөгжүүлэх, зогсоох, хаах зорилгоор холбогдох үйл ажиллагааг төлөвлөж ажиллана.

4.6. Төрийн цахим мэдээллийн санг байршуулж байгаа байгууллага нь холбогдох гэрээний дагуу ашиглах мэдээллийн сан, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хариуцна.

4.7. Цахим мэдээллийн санг ашиглах явцад мэдээлэл алдагдах, устах зэрэг нөхцөл байдал үүсэхэд буруутай тал нь хариуцлага хүлээнэ.

4.8. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

 

 


------оОо------