Хэвлэх DOC Татаж авах

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын

2008 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 70/369 дүгээр

хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

 

ГАДААДЫН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД

СУРАЛЦАГЧДАД БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ

/Загвар/