Хэвлэх DOC Татаж авах
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн  2003 оны
10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 549 тоот тушаалын
1 дүгээр Хавсралт
 
ДАНСНЫ КОД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100000
ХӨРӨНГӨ
 
Мөнгөн хөрөнгө /110000-140000/
110000
Бэлэн мөнгө
 
111000
Касс дахь бэлэн төгрөг
 
111100
 
Цаасан мөнгөн тэмдэгт
 
111200
 
Зоосон мөнгөн тэмдэгт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112000
Касс дахь бэлэн гадаад валют
 
112100
 
/Бүх гадаад валютыг оруулна./
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113000
Чек
 
113100
 
Дотоод
 
113200
 
Гадаад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114000
Бусад
 
114100
 
Замд яваа мөнгө
 
114200
 
Тоолж шалгаагүй мөнгө
 
114300
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120000
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгө
 
120100
 
Харилцах
 
120110
 
 
төгрөгийн
 
120120
 
 
гадаад валютын
 
120200
 
Хадгаламж
 
120210
 
 
төгрөгийн
 
120220
 
 
гадаад валютын
 
120300
 
Бусад
 
120310
 
 
төгрөгийн
 
120320
 
 
гадаад валютын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130000
Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
 
131000
ЭЗХАХБ-ын гишүүн орны банкин дахь харилцах, хадгаламж
 
131100
 
Харилцах
 
131200
 
Хадгаламж
 
 
 
131210
 
     1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
131220
 
     1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132000
ЭЗХАХБ-ын гишүүн орны санхүүгийн байгууллага дахь
 
132100
 
Харилцах
 
132200
 
Хадгаламж
 
 
 
132210
 
     1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
132220
 
     1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133000
Дотоодын банкин дахь
 
133100
 
Харилцах
 
133110
 
 
төгрөгийн
 
133120
 
 
гадаад валютын
 
133200
 
Хадгаламж
 
133210
 
 
төгрөгийн
 
 
 
133211
 
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
133212
 
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
133220
 
 
гадаад валютын
 
 
 
133221
 
     1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
133222
 
     1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134000
Дотоодын санхүүгийн байгууллага дахь 
 
134100
 
Харилцах
 
134110
 
 
төгрөгийн
 
134120
 
 
гадаад валютын
 
134200
 
Хадгаламж
 
134210
 
 
төгрөгийн
 
 
 
134211
 
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
134212
 
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
134220
 
 
гадаад валютын
 
 
 
134221
 
    
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
134222
 
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135000
Бусад гадаадын банк, санхүүгийн байгууллага дахь
 
135100
 
Харилцах
 
135200
 
Хадгаламж
 
 
 
135210
 
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
135220
 
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140000
Үнэт металл
 
141000
Цэвэршүүлсэн алт
 
141100
 
Харилцах
 
141200
 
Хадгаламж
 
 
 
141210
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
141220
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142000
Цэвэршүүлсэн мөнгө
 
142100
 
Харилцах
 
142200
 
Хадгаламж
 
 
 
142210
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
142220
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143000
Цэвэршүүлээгүй /бохир/ үнэт металл
 
143100
 
Алт
 
143200
 
Мөнгө
 
143300
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144000
/Үнэт металлын хасагдуулга /эрсдлийн сан//
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150000
Үнэт цаас
 
151000
Арилжааны үнэт цаас
 
151100
 
 
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
151110
 
Засгийн газрын үнэт цаас
 
 
 
151120
 
Төв банкны үнэт цаас
 
 
 
151130
 
Хувьцаа
 
 
 
151140
 
Өрийн бичиг
 
 
 
151150
 
Вексель
 
 
 
151160
 
Гадаадын үнэт цаас
 
 
 
151170
 
Репо нөхцөлтэй үнэт цаас
 
 
 
151180
 
Бусад
 
151200
 
 
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
 
 
151210
 
Засгийн газрын үнэт цаас
 
 
 
151220
 
Төв банкны үнэт цаас
 
 
 
151230
 
Хувьцаа
 
 
 
151240
 
Өрийн бичиг
 
 
 
151250
 
Вексель
 
 
 
151260
 
Гадаадын үнэт цаас
 
 
 
151270
 
Репо нөхцөлтэй үнэт цаас
 
 
 
151280
 
Бусад
 
152000
 
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас
 
152100
 
 
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
152110
 
Засгийн газрын үнэт цаас
 
 
 
152120
 
Төв банкны үнэт цаас
 
 
 
152130
 
Хувьцаа
 
 
 
152140
 
Өрийн бичиг
 
 
 
152150
 
Вексель
 
 
 
152160
 
Гадаадын үнэт цаас
 
 
 
152170
 
Репо нөхцөлтэй үнэт цаас
 
 
 
152180
 
Бусад
 
152200
 
 
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
 
 
152210
 
Засгийн газрын үнэт цаас
 
 
 
152220
 
Төв банкны үнэт цаас
 
 
 
152230
 
Хувьцаа
 
 
 
152240
 
Өрийн бичиг
 
 
 
152250
 
Вексель
 
 
 
152260
 
Гадаадын үнэт цаас
 
 
 
152270
 
Репо нөхцөлтэй үнэт цаас
 
 
 
152280
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156000
 
/Үнэт цаасны хасагдуулга /эрсдлийн сан//
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
157000
 
Үнэт цаасны хорогдуулаагүй нэмэгдүүлэлт, хямдруулалт
 
157100
 
 
Үнэт цаасны хорогдуулаагүй нэмэгдүүлэлт
 
157200
 
 
Үнэт цаасны хорогдуулаагүй хямдруулалт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160000
Зээл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161000
 
Хугацаандаа байгаа зээл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161100
Банк хоорондын захаар олгосон зээл
 
161110
 
Дотоодын банкинд олгосон зээл
 
161111
 
 
  төгрөгөөр
 
161112
 
 
  гадаад валютаар
 
161120
 
Гадаадын банкинд олгосон зээл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161200
Улсын байгууллагад олгосон зээл
 
161210
 
 
  төгрөгөөр
 
161220
 
 
  гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161300
Санхүүгийн байгууллагуудад олгосон зээл
 
161310
 
Даатгалын компани
 
 
 
161311
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
161312
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161313
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
161314
Хувийн секторын гадаад валютын
 
161320
 
Үнэт цаасны компани
 
 
 
161321
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
161322
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161323
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
161324
Хувийн секторын гадаад валютын
 
161330
 
Банк бус санхүүгийн байгууллага
 
 
 
161331
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
161332
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161333
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
161334
Хувийн секторын гадаад валютын
 
161340
 
Хадгаламж зээлийн хоршоо
 
 
 
161341
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
161342
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161343
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
161344
Хувийн секторын гадаад валютын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161400
Хувийн секторт олгосон зээл
 
161410
 
 
 
төгрөгөөр
 
 
 
161411
 
Хувьцаат компани
 
 
 
161412
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 
 
 
161413
 
Хоршоо
 
 
 
161414
 
Нөхөрлөл
 
 
 
161416
 
Бусад
 
161420
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
161421
 
Хувьцаат компани
 
 
 
161422
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 
 
 
161423
 
Хоршоо
 
 
 
161424
 
Нөхөрлөл
 
 
 
161426
 
Бусад
 
161500
Гадаадын оршин суугч, оршин суугч бусд олгосон зээл
 
161510
 
төгрөгөөр
 
 
 
161511
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
161512
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161513
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
161514
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
161520
 
гадаад валютаар
 
 
 
161521
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
161522
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161523
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
161524
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161600
 
Иргэдэд олгосон зээл
 
161610
 
 
 
төгрөгөөр
 
161620
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161700
 
Бусад байгууллагад олгосон зээл
 
161710
 
 
 
төгрөгөөр
 
161720
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161800
 
Санхүүгийн түрээсийн авлага
 
161810
 
 
 
төгрөгөөр
 
161820
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161900
 
Картын зээл
 
161910
 
 
 
төгрөгөөр
 
161920
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162000
 
Хугацаа хэтэрсэн зээл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162100
Банк хоорондын захаар олгосон зээл
 
162110
 
Дотоодын банкинд олгосон зээл
 
162111
 
 
 
төгрөгөөр
 
162112
 
 
 
гадаад валютаар
 
162120
 
Гадаадын банкинд олгосон зээл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162200
Улсын байгууллагад олгосон зээл
 
162210
 
 
 
төгрөгөөр
 
162220
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162300
Санхүүгийн байгууллагуудад олгосон зээл
 
162310
 
Даатгалын компани
 
 
 
162311
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
162312
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162313
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
162314
Хувийн секторын гадаад валютын
 
162320
 
Үнэт цаасны компани
 
 
 
162321
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
162322
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162323
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
162324
Хувийн секторын гадаад валютын
 
162330
 
Банк бус санхүүгийн байгууллага
 
 
 
162331
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
162332
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162333
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
162334
Хувийн секторын гадаад валютын
 
162340
 
Хадгаламж зээлийн хоршоо
 
 
 
162341
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
162342
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162343
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
162344
Хувийн секторын гадаад валютын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162400
Хувийн секторт олгосон зээл
 
162410
 
 
 
төгрөгөөр
 
 
 
162411
 
Хувьцаат компани
 
 
 
162412
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 
 
 
162413
 
Хоршоо
 
 
 
162414
 
Нөхөрлөл
 
 
 
162416
 
Бусад
 
162420
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
162421
 
Хувьцаат компани
 
 
 
162422
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 
 
 
162423
 
Хоршоо
 
 
 
162424
 
Нөхөрлөл
 
 
 
162426
 
Бусад
 
162500
Гадаадын оршин суугч, оршин суугч бусд олгосон зээл
 
162510
 
төгрөгөөр
 
 
 
162511
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
162512
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162513
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
162514
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
162520
 
гадаад валютаар
 
 
 
162521
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
162522
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162523
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
162524
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162600
 
Иргэдэд олгосон зээл
 
162610
 
 
 
төгрөгөөр
 
162620
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162700
 
Бусад байгууллагад олгосон зээл
 
162710
 
 
 
төгрөгөөр
 
162720
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162800
 
Санхүүгийн түрээсийн авлага
 
162810
 
 
 
төгрөгөөр
 
162820
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162900
 
Картын зээл
 
162910
 
 
 
төгрөгөөр
 
162920
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163000
 
Хэвийн бус зээл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163100
Банк хоорондын захаар олгосон зээл
 
163110
 
Дотоодын банкинд олгосон зээл
 
163111
 
 
 
төгрөгөөр
 
163112
 
 
 
гадаад валютаар
 
163120
 
Гадаадын банкинд олгосон зээл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163200
Улсын байгууллагад олгосон зээл
 
163210
 
 
 
төгрөгөөр
 
163220
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163300
Санхүүгийн байгууллагуудад олгосон зээл
 
163310
 
Даатгалын компани
 
 
 
163311
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
163312
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163313
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
163314
Хувийн секторын гадаад валютын
 
163320
 
Үнэт цаасны компани
 
 
 
163321
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
163322
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163323
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
163324
Хувийн секторын гадаад валютын
 
163330
 
Банк бус санхүүгийн байгууллага
 
 
 
163331
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
163332
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163333
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
163334
Хувийн секторын гадаад валютын
 
163340
 
Хадгаламж зээлийн хоршоо
 
 
 
163341
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
163342
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163343
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
163344
Хувийн секторын гадаад валютын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163400
Хувийн секторт олгосон зээл
 
163410
 
 
 
төгрөгөөр
 
 
 
163411
 
Хувьцаат компани
 
 
 
163412
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 
 
 
163413
 
Хоршоо
 
 
 
163414
 
Нөхөрлөл
 
 
 
163416
 
Бусад
 
163420
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
163421
 
Хувьцаат компани
 
 
 
163422
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 
 
 
163423
 
Хоршоо
 
 
 
163424
 
Нөхөрлөл
 
 
 
163426
 
Бусад
 
163500
Гадаадын оршин суугч, оршин суугч бусд олгосон зээл
 
163510
 
төгрөгөөр
 
 
 
163511
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
163512
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163513
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
163514
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
163520
 
гадаад валютаар
 
 
 
163521
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
163522
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163523
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
163524
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163600
 
Иргэдэд олгосон зээл
 
163610
 
 
 
төгрөгөөр
 
163620
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163700
 
Бусад байгууллагад олгосон зээл
 
163710
 
 
 
төгрөгөөр
 
163720
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163800
 
Санхүүгийн түрээсийн авлага
 
163810
 
 
 
төгрөгөөр
 
163820
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163900
 
Картын зээл
 
163910
 
 
 
төгрөгөөр
 
163920
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164000
 
Эргэлзээтэй зээл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164100
Банк хоорондын захаар олгосон зээл
 
164110
 
Дотоодын банкинд олгосон зээл
 
164111
 
 
 
төгрөгөөр
 
164112
 
 
 
гадаад валютаар
 
164120
 
Гадаадын банкинд олгосон зээл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164200
Улсын байгууллагад олгосон зээл
 
164210
 
 
 
төгрөгөөр
 
164220
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164300
Санхүүгийн байгууллагуудад олгосон зээл
 
164310
 
Даатгалын компани
 
 
 
164311
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
164312
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164313
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
164314
Хувийн секторын гадаад валютын
 
164320
 
Үнэт цаасны компани
 
 
 
164321
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
164322
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164323
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
164324
Хувийн секторын гадаад валютын
 
164330
 
Банк бус санхүүгийн байгууллага
 
 
 
164331
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
164332
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164333
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
164334
Хувийн секторын гадаад валютын
 
164340
 
Хадгаламж зээлийн хоршоо
 
 
 
164341
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
164342
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164343
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
164344
Хувийн секторын гадаад валютын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164400
Хувийн секторт олгосон зээл
 
164410
 
 
 
төгрөгөөр
 
 
 
164411
 
Хувьцаат компани
 
 
 
164412
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 
 
 
164413
 
Хоршоо
 
 
 
164414
 
Нөхөрлөл
 
 
 
164416
 
Бусад
 
164420
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
164421
 
Хувьцаат компани
 
 
 
164422
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 
 
 
164423
 
Хоршоо
 
 
 
164424
 
Нөхөрлөл
 
 
 
164426
 
Бусад
 
164500
Гадаадын оршин суугч, оршин суугч бусд олгосон зээл
 
164510
 
төгрөгөөр
 
 
 
164511
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
164512
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164513
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
164514
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
164520
 
гадаад валютаар
 
 
 
164521
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
164522
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164523
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
164524
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164600
 
Иргэдэд олгосон зээл
 
164610
 
 
 
төгрөгөөр
 
164620
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164700
 
Бусад байгууллагад олгосон зээл
 
164710
 
 
 
төгрөгөөр
 
164720
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164800
 
Санхүүгийн түрээсийн авлага
 
164810
 
 
 
төгрөгөөр
 
164820
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164900
 
Картын зээл
 
164910
 
 
 
төгрөгөөр
 
164920
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165000
 
Муу зээл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165100
Банк хоорондын захаар олгосон зээл
 
165110
 
Дотоодын банкинд олгосон зээл
 
165111
 
 
 
төгрөгөөр
 
165112
 
 
 
гадаад валютаар
 
165120
 
Гадаадын банкинд олгосон зээл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165200
Улсын байгууллагад олгосон зээл
 
165210
 
 
 
төгрөгөөр
 
165220
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165300
Санхүүгийн байгууллагуудын
 
165310
 
Даатгалын компани
 
 
 
165311
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
165312
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165313
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
165314
Хувийн секторын гадаад валютын
 
165320
 
Үнэт цаасны компани
 
 
 
165321
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
165322
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165323
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
165324
Хувийн секторын гадаад валютын
 
165330
 
Банк бус санхүүгийн байгууллага
 
 
 
165331
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
165332
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165333
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
165334
Хувийн секторын гадаад валютын
 
165340
 
Хадгаламж зээлийн хоршоо
 
 
 
165341
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
165342
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165343
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
165344
Хувийн секторын гадаад валютын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165400
Хувийн секторт олгосон зээл
 
165410
 
 
 
төгрөгөөр
 
 
 
165411
 
Хувьцаат компани
 
 
 
165412
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 
 
 
165413
 
Хоршоо
 
 
 
165414
 
Нөхөрлөл
 
 
 
165416
 
Бусад
 
165420
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
165421
 
Хувьцаат компани
 
 
 
165422
 
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 
 
 
165423
 
Хоршоо
 
 
 
165424
 
Нөхөрлөл
 
 
 
165426
 
Бусад
 
165500
Гадаадын оршин суугч, оршин суугч бусд олгосон зээл
 
165510
 
төгрөгөөр
 
 
 
165511
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
165512
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165513
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
165514
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
165520
 
гадаад валютаар
 
 
 
165521
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
165522
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165523
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
165524
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165600
 
Иргэдэд олгосон зээл
 
165610
 
 
 
төгрөгөөр
 
165620
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165700
 
Бусад байгууллагад олгосон зээл
 
165710
 
 
 
төгрөгөөр
 
165720
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165800
 
Санхүүгийн түрээсийн авлага
 
165810
 
 
 
төгрөгөөр
 
165820
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165900
 
Картын зээл
 
165910
 
 
 
төгрөгөөр
 
165920
 
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166000
/Зээлийн эрсдлийн сан /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170000
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
171000
 
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172000
 
/Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн хасагдуулга /эрсдлийн сан//
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180000
Бусад хөрөнгө
 
181000
Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
 
181100
 
Үнэт металл
 
181200
 
Үнэт цаас
 
181300
 
Зээл
 
181400
 
Монголбанк
 
181500
 
Бусад банк, санхүүгийн байгууллага
 
181600
 
Санхүүгийн түрээс
 
181700
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182000
Бусдаас авах авлага
 
182100
 
Авлага
 
182200
 
/Авлагын эрсдлийн сан/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
183000
Банк, салбар хоорондын тооцооны авлага
 
183100
 
Клирингийн тооцоо
 
183300
 
Салбар хоорондын тооцоо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
184000
Бусад тооцоо
 
184100
 
Урьдчилж төлсөн тооцоо
 
184200
 
Дараа тайлангийн тооцоо
 
184300
 
Урьдчилж төлсөн татвар
 
184400
 
Материал
 
184500
 
Хойшлогдсон татварын тооцоо
 
184600
 
Гадаад валют хөрвүүлэх
 
184700
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
185000
Арилжаа
 
185100
Гадаад валют, цэвэршүүлсэн үнэт металлын арилжаа
 
185110
 
Опшин арилжаа
 
185120
 
Форвард арилжаа
 
185130
 
Своп арилжаа
 
185140
 
Фьючерс арилжаа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
185200
Үнэт цаасны арилжаа
 
185210
 
Опшин арилжаа
 
185220
 
Форвард арилжаа
 
185230
 
Своп арилжаа
 
185240
 
Фьючерс арилжаа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
186000
 
Бусад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190000
Үндсэн /биет/ ба биет бус хөрөнгө
 
191000
Үндсэн хөрөнгө /Биет хөрөнгө/
 
191100
 
Газар болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө
 
 
 
191110
 
Хуримтлагдсан элэгдэл
 
191200
 
Барилга байгууламж
 
 
 
191210
 
Хуримтлагдсан элэгдэл
 
191300
 
Компьютер тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл
 
 
 
191310
 
Хуримтлагдсан элэгдэл
 
191400
 
Эд хогшил
 
 
 
191410
 
Хуримтлагдсан элэгдэл
 
191500
 
Дуусаагүй барилга /Үндсэн хөрөнгийн санхүүжилт/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
192000
Биет бус хөрөнгө
 
192100
Биет бус хөрөнгө
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200000
ӨР ТӨЛБӨР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210000
Харилцах
 
211000
Улсын байгууллагын
 
211100
 
 
төгрөгөөр
 
211200
 
 
гадаад валютаар
 
212000
Хувийн секторын
 
212100
 
 
төгрөгөөр
 
212200
 
 
гадаад валютаар
 
213000
Гадаадын оршин суугч, оршин суугч бусын
 
213100
 
 
төгрөгөөр
 
 
 
213110
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
213120
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
213130
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
213140
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
213200
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
213210
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
213220
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
213230
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
213240
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
214000
Санхүүгийн байгууллагуудын
 
214100
 
Даатгалын компани
 
 
 
214110
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
214120
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
214130
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
214140
Хувийн секторын гадаад валютын
 
214200
 
Үнэт цаасны компани
 
 
 
214210
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
214220
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
214230
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
214240
Хувийн секторын гадаад валютын
 
214300
 
Банк бус санхүүгийн байгууллага
 
 
 
214310
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
214320
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
214330
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
214340
Хувийн секторын гадаад валютын
 
214400
 
Хадгаламж зээлийн хоршоо
 
 
 
214410
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
214420
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
214430
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
214440
Хувийн секторын гадаад валютын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
215000
 
Иргэдийн
 
215100
 
 
төгрөгөөр
 
215200
 
 
гадаад валютаар
 
216000
 
Төрийн сангийн болон орон нутгийн төсөт байгууллагын
 
216100
 
 
төгрөгөөр
 
216110
 
 
 
Орлогын шилжүүлгийн
 
216120
 
 
 
Улсын төсвийн тусгай дансны
 
216130
 
 
 
Орон нутгийн төсвийн тусгай дансны
 
216140
 
 
 
Нийгмийн даатгалын
 
216200
 
 
гадаад валютаар
 
216210
 
 
 
Орлогын шилжүүлгийн
 
216220
 
 
 
Улсын төсвийн тусгай дансны
 
216230
 
 
 
Орон нутгийн төсвийн тусгай дансны
 
216240
 
 
 
Нийгмийн даатгалын
 
217000
 
Бусад байгууллагуудын
 
217100
 
 
төгрөгөөр
 
217200
 
 
гадаад валютаар
220000
Хадгаламж
 
221000
Хугацаатай
 
221100
Улсын байгууллагын
 
221110
 
 
төгрөгөөр
 
221111
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
221112
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
221120
 
 
гадаад валютаар
 
221121
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
221122
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221200
Хувийн секторын
 
221210
 
 
төгрөгөөр
 
221211
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
221212
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
221220
 
 
гадаад валютаар
 
221221
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
221222
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
221300
Гадаадын оршин суугч, оршин суугч бусын
 
221310
 
 
төгрөгөөр
 
 
 
221311
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
221312
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221313
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
221314
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
221320
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
221321
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
221322
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221323
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
221324
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221400
Санхүүгийн байгууллагуудын
 
221410
 
Даатгалын компани
 
 
 
221411
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
221412
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221413
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
221414
Хувийн секторын гадаад валютын
 
221420
 
Үнэт цаасны компани
 
 
 
221421
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
221422
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221423
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
221424
Хувийн секторын гадаад валютын
 
221430
 
Банк бус санхүүгийн байгууллага
 
 
 
221431
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
221432
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221433
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
221434
Хувийн секторын гадаад валютын
 
221440
 
Хадгаламж зээлийн хоршоо
 
 
 
221441
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
221442
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221443
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
221444
Хувийн секторын гадаад валютын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221600
 
Иргэдийн
 
221610
 
 
төгрөгөөр
 
 
 
221611
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
221612
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
221620
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
221621
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
221622
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
221700
 
Төрийн сангийн болон орон нутгийн төсөвт байгууллагын
 
221710
 
 
төгрөгөөр
 
 
 
221711
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
221712
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
221720
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
221721
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
221722
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
221800
 
Бусад байгууллагуудын
 
221810
 
 
төгрөгөөр
 
 
 
221811
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
221812
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
221820
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
221821
 
1 жил хүртэл хугацаатай
 
 
 
221822
 
1-ээс дээш жилийн хугацаатай
 
222000
 
Хугацаагүй
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222100
Улсын байгууллагын
 
222110
 
 
төгрөгөөр
 
222120
 
 
гадаад валютаар
 
222200
Хувийн секторын
 
222210
 
 
төгрөгөөр
 
222220
 
 
гадаад валютаар
 
222300
Гадаадын оршин суугч, оршин суугч бусын
 
222310
 
 
төгрөгөөр
 
 
 
222311
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
222312
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222313
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
222314
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
222320
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
222321
 
Оршин суугч улсын байгууллагын
 
 
 
222322
 
Оршин суугч хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222323
 
Оршин суугч бус улсын байгууллагын
 
 
 
222324
 
Оршин суугч бус хувийн секторын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222400
Санхүүгийн байгууллагуудын
 
222410
 
Даатгалын компани
 
 
 
222411
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
222412
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222413
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
222414
Хувийн секторын гадаад валютын
 
222420
 
Үнэт цаасны компани
 
 
 
222421
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
222422
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222423
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
222424
Хувийн секторын гадаад валютын
 
222430
 
Банк бус санхүүгийн байгууллага
 
 
 
222431
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
222432
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222433
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
222434
Хувийн секторын гадаад валютын
 
222440
 
Хадгаламж зээлийн хоршоо
 
 
 
222441
Улсын байгууллагын төгрөгийн
 
 
 
222442
Хувийн секторын төгрөгийн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222443
Улсын байгууллагын гадаад валютын
 
 
 
222444
Хувийн секторын гадаад валютын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222460
 
Иргэдийн
 
222461
 
 
төгрөгөөр
 
222462
 
 
гадаад валютаар
 
222470
 
Төрийн сангийн болон орон нутгийн төсөвт байгууллагын
 
222471
 
 
төгрөгөөр
 
222472
 
 
гадаад валютаар
 
222480
 
Бусад байгууллагуудын
 
222481
 
 
төгрөгөөр
 
222482
 
 
гадаад валютаар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
223000
 
Бусад төрлийн харилцах, хадгаламж
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
223100
Цэвэршүүлсэн алт
 
223110
 
Харилцах
 
223120
 
Хадгаламж
 
 
 
223121
 
1 жил хүртэл хугацаатай