Хэвлэх DOC Татаж авах

/ХС-ын 2016-03-03-ны А/53 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын

2011 оны 386 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

 

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ

БАРИМТ БИЧИГТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

Нэг. Ерөнхий зүйл

 

           1.1.  Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт энэхүү шаардлагыг мөрдөнө.

             1.2. Боловсролын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасан баримт бичгийн шаардлагыг нягталж урьдчилсан болон тусгай зөвшөөрөл олгох дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын газар (цаашид “агентлаг” гэх) нь шинжээчийн хэсгийг Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын газар, Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, ажил олгогч, мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл зэрэг төлөөллөөс бүрдүүлж агентлагийн даргын тушаалаар баталгаажуулна.

 

Хоёр. Тусгай зөвшөөрөл авах баримт бичигт тавигдах үндсэн шаардлага

 

2.1.Тусгай зөвшөөрөл хүсэж буй мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын үүсгэн байгуулагч нь Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт, хөтөлбөрийн үндсэн шаардлагыг тус тус хангасан байна.

 

2.2.Шинэ сургууль байгуулах, шинэ мэргэжлээр сургалт явуулахад Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартад заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

 

   2.2.1.Шинэ сургууль байгуулахад энэ тушаалын хавсралтын загвар /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19/ хамаарна.

  2.2.2. Шинэ мэргэжил нээхэд энэ тушаалын хавсралтын загвар /1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19/ хамаарна.

  2.2.3.Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгахад энэ тушаалын хавсралтын  загвар /4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14, 16, 17, 18, 19/ хамаарна.

  2.2.4. Сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага захиалгат сургалт зохион байгуулахад энэ тушаалын хавсралтын загвар /1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19/ хамаарна.

 

2.3.Үүсгэн байгуулагч тухайн мэргэжлийн чиглэлээр сургалт явуулах үндэслэл, эрэлт хэрэгцээ, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандартын шаардлага, сургалтын орчин нөхцөлийн бүрдүүлэлт /өөрийн эзэмшлийн байр, газар/, үүсгэн байгуулагчийн санхүүгийн чадавхи, тооцоо судалгаа нь урьдчилсан зөвшөөрөл олгох үндсэн шаардлагыг хангах үндэслэл болно.

 

2.4.Аж ахуйн үйл ажиллгааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4-д заасан улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт бүрдүүлэхтэй холбогдох асуудлыг Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.5, 22.1.6, 42 дугаар зүйлд заасны дагуу тус тус зохицуулна.

 

Гурав. Өргөдөл хүлээн авах, шийдвэрлэх

 

 1. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага байгуулах үүсгэн байгуулагч нь тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтийг баримт бичгийн хамт сургалтын үйл ажиллагаа эхлэхээс 6-аас доошгүй сарын өмнө агентлагт нэг удаа ирүүлнэ.
 2. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага шинэ мэргэжлээр сургалт явуулах тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтийг тухайн сургалт эхлэхээс таваас доошгүй сарын өмнө агентлагт ирүүлнэ.
 3. Боловсролын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-д заасан баримт бичгийн бүрдэл дутуу, энэхүү шаардлагын 2.2-т заасан хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судалгаа бодитой биш бол урьдчилсан зөвшөөрөл олгохгүй.
 4. Төр засгийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх тохиолдолд шинэ мэргэжил нээх хүсэлтийг хугацаа харгалзахгүй хүлээн авч шийдвэрлэж болно.
 5. Боловсролын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3-д заасны дагуу урьдчилсан зөвшөөрөл авсан үүсгэн байгуулагч тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг бүрэн хангасны дараа холбогдох баримт бичгийг өргөдлийн хамт агентлагт ирүүлнэ.
 6. Боловсролын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.4, 22.1.5, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4-т заасны дагуу агентлагаас томилогдсон магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах ажлыг шинжээчийн хэсэг гүйцэтгэнэ.
 7. Агентлаг магадлан шинжилгээ хийсэн шинжээчийн хэсгийн дүгнэлтийг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.
 8. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрлийг энэхүү шаардлагын 3.6-д заасан шинжээчийн хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн шийдвэрлэнэ.
 9. Тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдох шийдвэрийг үүсгэн байгуулагчид мэдэгдэх, тусгай зөвшөөрөлд бичилт хийх, улсын бүртгэлтэй холбогдох асуудлыг Боловсролын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.6, 22.1.7-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

 

Дөрөв. Бусад

 

 1. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахтай холбоотой асуудлыг Боловсролын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу зохицуулна.
 2. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, Боловсролын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасны дагуу тус тус зохицуулна.
 3. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэр гарснаас хойш 14 хоногт багтаан үүсгэн байгуулагч дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
  1. Сургууль татан буулгасан тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр,
  2. Төгсөгчдөд олгосон диплом, түүний хавсралтын хуулбарыг архив, агентлаг, мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хүлээлгэн өгсөн мэдээлэл,
  3. Татварын алба, нийгмийн даатгалын газар, цагдаагийн байгууллагатай холбогдох тооцоо хийсэн талаарх мэдээлэл,
  4. Үүсгэн байгуулагч сургалтын байгууллагад суралцаж байсан суралцагчдыг ижил чиглэлээр сургалт явуулдаг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад үргэлжүүлэн суралцуулах тухай хүлээн авагч байгууллагын шийдвэр.

 

 

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын

2011 оны 386 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

Загвар 1

 

СУРГАЛТЫН АЖИЛ ЭРХЛЭХ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Огноо……

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын газарт

 

Өргөдөл гаргагчийн нэр:

Албан ёсны хаяг:

Сургалтын байгууллагын нэр:

Сургалтын байгууллагын хэв шинж:

Санал болгож буй нөхцлүүд

Мэргэжлийн нэр

Мэргэжлийн индекс

 

Сургалтын хэлбэр

Суралцагчдын тоо

Сургалтын агуулгын багтаамж (чадамж, багц цаг)

Багшлах бүрэлдэхүүн

Сургалтын орчин (нэрээр бичих)

Төгсөгчдөд олгох боловсролын зэрэг, мэргэшлийн түвшин

Онолын

Дадлагын

Онолын кабинет

Дадлагын газар

Номын сан

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өргөдөлд хавсаргах баримт бичгүүд:

 1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэхнийхуулбар
 2. Сургууль байгуулах тухай шийдвэр, бизнес төлөвлөгөө, 3 жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 3. Үүсгэн байгуулагчдын бүртгэл, төрийн албан хаагчийн 1-р маягтын дагуу
 4. Сургуулийн дүрэм, мөрдөх эрхзүйн бичиг баримтууд[1]
 5. Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр (мэргэжлийн түвшин, чадамжаар), сургалтын төлөвлөгөө(сургалтын хэлбэрээр)[2]
 6. Багшлах боловсон хүчин, хүний нөөц[3]
 7. Сургалтын орчин, эзэмшил газрын зөвшөөрөл, гэрээ хэлцэл
 8. Сургалтын тоног төхөөрөмж
 9. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ном сурах бичиг
 10. Санхүүгийн эх үүсвэр, түүний баталгаа, сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн аудитаар баталгаажсан тайлангийн хуулбар
 11. Үүсгэн байгуулагчаас сургуулийн мэдэлд шилжүүлэх материаллаг болон мөнгөн хөрөнгийн жагсаалт, хэмжээ, баталгаа

 

Өргөдөл гаргасан: …………………………(                                       )


Загвар 2

 

 

 

Сургууль байгуулах тухай шийдвэр, бизнес төлөвлөгөө,

3 жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

Сургууль байгуулах тухай үүсгэн байгуулагчдын анхны хурлын тэмдэглэл

 1. Огноо
 2. Хурал хийсэн газар
 3. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал
 4. Оролцсон хүний нэрс
 5. Биеэр оролцоогүй үүсгэн байгуулагчийн нэрс
 6. Хурлаас гаргасан шийдвэр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хуралд оролцогчдын гарын үсэг:

 

Анхны хурлын шийдвэрт заавал туссан байх зүйл:

 1. Сургууль байгуулахад үүсгэн байгуулагч бүрийн анкет, хүлээх үүрэг хариуцлага
 2. Сургууль байгуулах бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааны тойм

 

 

Загвар 3

 

 

 

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГИШҮҮДИЙН БҮРТГЭЛ

 

 

д/д

Овог, нэр

Иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар

Одоо хийж буй ажил

Боловсролын байгууллагад ажилласан байдал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар:

 

 1. БСШУ-ы сайдын 2002 оны 283 дугаар тушаал үз
 2. Удирдах зөвлөлийн гишүүн тус бүхийн анкетыг 1 дүгээр маягтаар гаргаж хавсаргана.

 

 

 

 

Үүсгэн байгуулагчдын ахлагч …………………….. (                         )

 

 

 

………..он…….сар……өдөр

 

Загвар 4

 

 

 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ГАЗАР

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАДАМЖИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

 

Аж үйлдвэрийн салбар:

Мэргэжлийн нэр:

Мэргэжлийн индекс:

Түвшин:...........

 

 

УЛААНБААТАР ХОТ

20...... ОН

 

Тайлбар: МБСГ-н даргын 2010 оны 12 сарын 27 ны ….тоот тушаалаар баталсан Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын стандарт загвар доторх чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн загварын дагуу боловсруулж ирүүлнэ.

 

Жич: Урьдчилсан зөвшөөрөл авах үед шаардлагагүй.

 

 


Загвар 5

Батлав: …………………….МБСГ-ын дарга                         

201___ он ____сар ____ өдөр         

                                                   

Зөвшөөрсөн:……………..САЗХ-ийн дарга

201___ он ____сар ____ өдөр

 

     

 

                 

Сургалтын төлөвлөгөө /мэргэжлийн сургалт/

 

 

 

 

 

             

Мэргэжил:

   

Индекс:

 

Түвшин:

   

Суралцах хугацаа:

 

Чадамжийн нэгжийн тоо: ЕСЧ-..., МСЧ-..., МЧ-....

   

Элсэгчид:

 

                 

Өмнөх холбоо:

             
 

 

 
 
 

 

 
     

 

     

 

 
 

 

 

........................................................

 
 

.....................................................................

 

 

 
 

 

Чадамжийн нэгжийн нэр

Чадамжийн нэгжийн код

Өмнөх холбоо

Нийт цаг (5+6+7)

Онол

Дадлага 

Үнэлгээ

Сургууль дээрх

Үйлдвэрлэл дээрх

0

1

2

3

4

5

6

7

8

À. Ерөнхий суурь чадамжийн хүрээ

 

 

0

0

0

0

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

Á. Мэргэжлийн суурь чадамжийн хүрээ

 

 

0

0

0

0

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Мэргэшүүлэх чадамжийн хүрээ

 

 

0

0

0

0

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

 

 

 

 

 

 

 

Мэргэжлийн суурь, мэргэшүүлэх чадамжийн хүрээний онол, дадлагын харьцаа, %

 

 

 

 

 

 

Онол, дадлагын харьцаа, %

 

 

 

 

 

 

                 

Тайлбар: Үнэлгээний удирдамжийн дагуу чадамжийн элемент, чадамжийн нэгж, чадамжийн багцаар үнэлнэ.

 

Ажил олгогчийн оролцоотойгоор онолын мэдлэг, дадлага ажлын гүйцэтгэлээр төгсөлтийн үнэлгээг хийнэ.

 

МБСГ

 

                   

 

                                                                                                                              Загвар 6

 

Батлав: МБСГ-ын дарга .........................../...................../

Зөвшөөрөв:САЗХ-ийн дарга................./.............../

 

          

                 

 

Мэргэжил:

   

 Мэргэжлийн индекс:

 

Түвшин:

   

Суралцах хугацаа:

 

          

     

Элсэгчийн боловсрол: 

 

                   

 

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  /техникийн боловсрол/

 

                   

 

Чадамжийн нэгж,

хичээлийн нэр

Код

Өмнөх холбоо

Сургалтын багц цаг
(5+6+7+8)

Багц цаг

Улирал

 

Онол

Дадлага

 

Лекц

Сем

Сургууль дээрх

Ажлын байран дахь

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

А. Ерөнхий суурь хэсэг

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Мэргэжлийн суурь хэсэг

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Мэргэшүүлэх хэсэг

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Сонгон судлах хэсэг

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьцаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   
                                                     
 

           

Загвар 6

/арын нүүр/

Сургалтын явцын төлөвлөгөө /долоо хоногоор/

Анги

Улирал

Сургууль дээрх сургалт

Шалгалт

Дадлагын төрөл

Амралт

Бүгд

Танилцах

Үйлдвэрлэлийн

Төгсөлтийн

I

I

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

Бүгд

 

 

 

 

 

 

 

II

III

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

Бүгд

 

 

 

 

 

 

 

III

V

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

Бүгд

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

 

 

 

 

 

 

 

                 

Дадлага /долоо хоногоор/

Анги

Улирал

Дадлагын
 зорилго

Дадлагын хугацаа

Бүгд

Танилцах

Үйлдвэрлэлийн

Төгсөлтийн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

 

 

 

 

 

                 

Анги дэвших төгсөлтийн шалгалт /долоо хоногоор/

Анги

Улирал

Шалгалт авах хичээл, чадамжийн нэр

Шалгалт авах улирал, үргэлжлэх хугацаа

Бүгд

Улирал

Хугацаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

 

 

 

 

Загвар 7

 

 

БАГШ НАРЫН СУДАЛГАА

 

 

Багшийн овог нэр

Мэргэжил, боловсролын түвшин

Албан тушаалын зэрэглэл

Заах хичээл /чадамжийн нэгж(кодыг бичих)

Заах цаг /Багц цаг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жич: Багшийн анкетыг ТАХ-н 1 дүгээр маягтаар гаргаж Загвар 7-д бичсэн дарааллаар бүрдүүлнэ. Анкетад нэмэлтээр тухайн багшийн ажил байдлын тодорхойлолтыг хавсаргана.

Урьдчилсан зөвшөөрөл авах үед шаардлагагүй.

 

Загвар 8

 

БАГШИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

(Багш бүрээр гаргана)

Багшийн нэр:

Ажлын байрны нэр:

 

 1. Багшид тавигдах ерөнхий шаардлага:
 • Харилцааны чадвар эзэмшсэн
 • Техникийн сургалтад математик, шинжлэх ухааны зарчмуудыг ашигладаг
 • Байгаль орчинд ээлтэй технологийг судалж, хэрэгжүүлдэг
 • Мэдээллийн технологийн өндөр мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах ур чадвартай
 • Багшийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахидаг, ажлын үр дүн, чанарыг эрхэмлэдэг
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, мастер төлөвлөгөөг судалсан, хэрэгжүүлдэг
 • Сургах, сурах үйлийг төгс эзэмшсэн
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримталдаг
 • Өөрийгөө хөгжүүлдэг, мэргэжлийн ур чадвараа тогтмол дээшлүүлдэг
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийг ойлгодог,  дүн шинжилгээ хийдэг
 • Бусдыг хүлээн зөвшөөрдөг, тэднээс суралцдаг
 • Шаардлагатай тохиолдолд илүү цагаар ажилдаг, ачаалал даах чадвартай

 

Багш, зөвлөх

Сургагч багш

Мастер багш

Судлаач багш

Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх

МБСБ-н  оролцогч талуудын хооронд зохион байгуулалт хийх

Сургалт-үйлдвэрлэлийн уялдаа холбоог хангах, харилцаг бэхжүүлэх, дэмжиж ажиллах

Судалгаа шинжилгээ хийх аргуудад суралцсан

Сургалтын хугацаанд суралцагчдад мэдлэг бүтээхэд туслах, сэдэлжүүлэх,

Сургалтын бодлого, дүрэм журмыг боловсруулах, хянаж үзэхэд дэмжлэг үзүүлэх

Судалгааны үр дүнд шинжилгээ хийж, асуудал дэвшүүлэх

Чанарын үнэлгээг хийх

ЧСС-н хөтөлбөр боловсруулах, заах аргазүйн чиглэлээр бусад багш нартаа сургалт зохион байгуулах

Сургалтын өртөг зардлыг бууруулах санал санаачлага гаргах

Судалгаа, шинжилгээ хийхэд багш нар болон удирдах ажилтнуудад туслалцаа үзүүлэх

Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэх, ашиглах

Хичээлийн сурах бичиг, сургалтын материал боловсруулах

Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэх, сургалтад ашиглах

Сургалт болон шалгалтад мониторинг хийх, үнэлгээ өгөх

Салбарын ажилтны мэргэжил, мэдлэгийг дээшлүүлэх арга барилыг эзэмшсэн байх

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргазүйд суралцсан байх

 

Насанд хүрэгчдийн сургалтын аргазүйг мэддэг байх

Сургалтын өртөг зардлыг тооцох

Тайлбар: Хичээл заах багш бүрээр энэ тодорхойлолтыг гаргана. Ангиллын хувьд аль тохирохыг сонгож тодорхойлно.

 

Загвар 9

 

 

СУРГАЛТЫН ОРЧИНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

Сургалт зохион байгуулах анги, танхим:

 

ЧСС-н хөтөлбөрийн дагуу ерөнхий шаардлагатай харьцуулна.

 

 

Зүйл

Тодорхойлолт

Норм/Үзүүлэлт

Шаардлагууд

Дугаар/Нэр

 

 

Зориулалт

Онол/дадлагын газар/лаборатори/бусад

 

Хэмжээ

Талбай/эзлэхүүн

 

Суудлын тоо

 

 

Багтаамж

 

 

Чадамж/Мэргэжил

 

 

 

 

Бусад чухал шаардлагууд

Агааржуулалт

 

 

Шалны төрөл

 

 

Гэрэлтүүлэг

 

 

Цахилгааны угсралт

 

 

Гал унтраах/ Хамгаалах хэрэгсэл

 

 

Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх хэрэгсэл

 

 

Бусад

 

 

 

 

 

Тодорхойлолт гаргасан:                                           (Захирал)

Огноо:

 

Загвар 10

 

СУРГАЛТЫН ОРЧИНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

Сургалтын болон хичээлийн байр:

 

ЧСС-н хөтөлбөрийн дагуу тавигдах ерөнхий шаардлагатай харьцуулна.

 

Зүйл

Тодорхойлолт

Норм/Үзүүлэлт

Шаардлагууд

Дугаар/Нэр

 

 

Зориулалт

 

 

Хэмжээ

Талбай/эзлэхүүн

 

Суудлын тоо

 

 

Багтаамж

 

 

Чадамж/Мэргэжил

 

 

 

 

Бусад чухал шаардлагууд

Барилгын зураг

 

 

Гадна талбай

 

 

Спортын талбай

 

 

Урлаг, соёлын төв

 

 

Хоолны заал

 

 

Агааржуулалт

 

 

Цахилгаан хангамж

 

 

Цахилгааны угсралт

 

 

Барилга байгууламж барих зөвшөөрөлтэй байх

 

 

Цэвэр, бохир ус

 

 

Халаалтын систем

 

 

Гал унтраах/ Хамгаалах хэрэгсэл

 

 

Бие засах газар

 

 

Бусад

 

 

 

 

 

Тодорхойлолт гаргасан:                                           (Захирал)

Огноо:

 

Загвар 11

 

СУРГАЛТЫН ОРЧИНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

 

ЧСС-н хөтөлбөрийн дагуу дотуур байранд тавигдах

ерөнхийшаардлагатай харьцуулна.

 

Зүйл

Тодорхойлолт

Норм/Үзүүлэлт

Шаардлагууд

Дугаар/Нэр

 

 

Ашиглалтад орсон он

 

 

Талбайн хэмжээ /м.кв/

 

 

Хүчин чадал /орны тоо/

 

 

 

 

Бусад чухал шаардлагууд

Агааржуулалт

 

 

Гэрэлтүүлэг

 

 

Амрах өрөө

 

 

Уншлагын өрөө

 

 

Хоолны өрөө

 

 

Угаалгын өрөө

 

 

Бие засах газар

 

 

Усанд орох газар

 

 

Бусад

 

 

 

Тодорхойлолт гаргасан:                                           (Захирал)

Огноо:

 

 

Загвар 12

 

 

СУРГАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 

Мэргэжил/Чадамж:

Чадамжийн нэгж:

Кабинет, дадлагын газрын дугаар/нэр:

 

 

 

Тодорхойлолт

Тоо, ширхэг

Хэмжих нэгж

Нэг бүрийн үнэ

Нийт үнэ

Техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт

 

Гагнуурын аппарат

1

ш

25 сая

25 сая

Нэр үйлдвэрийн нэр, хүчдэл, гүйдэл, хувьсах гүйдлийн, электродны марк, ашиглалтын хугацаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

Тодорхойлолт гаргасан:                                           (Захирал)

Огноо:

 

 

Тайлбар: ЧСС-н хөтөлбөрийн дагуу чадамжийн нэгж бүрт харгалзах тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг гаргаж баталгаажуулна.

 

 

Загвар 13

 

СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙ ЖАГСААЛТ

 

Мэргэжил/Чадамж:

Чадамжийн нэгж:

Кабинет, дадлагын газрын дугаар/нэр:

 

 

 

Тодорхойлолт

Тоо, ширхэг

Хэмжих нэгж

Нэг бүрийн үнэ

Нийт үнэ

Тайлбар

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн

 

Самбар

 

 

 

 

 

 

Ширээ

 

 

 

 

 

 

Сандал

 

 

 

 

 

 

Ном сурах бичиг

 

 

 

 

 

 

Үзүүлэн тараах материал

 

 

 

 

 

 

Прожектор

 

 

 

 

 

Сургалтын загвар(биет үзүүлэн)

 

Төмөр хашлаганы хийц

 

 

 

 

 

 

Симулятор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гар багаж хэрэгслүүдийн жагсаалт

 

Хүрз

 

 

 

 

 

 

Бахь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

Тодорхойлолт гаргасан:                                           (Захирал)

Огноо:

 

 

Тайлбар: ЧСС-н хөтөлбөрийн дагуу чадамжийн нэгж бүрт харгалзах сургалтын хэрэглэгдэхүүний жагсаалтыг гаргаж баталгаажуулна.

 

 

Загвар 14

 

 

СУРАХ БИЧГИЙН ХАНГАМЖИЙН СУДАЛГАА

 

 

Мэргэжил/Чадамж:

 

д/д

Чадамжийн нэгж

Код

Номын нэр/багц/ модуль

Номын код

Зохиогчийн нэр

Хэвлэлийн газар, он

Номын тоо

Нэг бүрийн үнэ

Нийт үнэ

Ашиглах оюутны тоо

Ерөнхий суурь чадамж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэргэжлийн суурь чадамж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэргэшүүлэх чадамж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сонгох чадамж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жич: Нэг багцад орж байгаа сурах бичгүүдийн хэсэг бүрийн кодыг бичиж оруулна.


 

Загвар 15

 

СУРГУУЛИЙГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧААС БЭЛТГЭХ ЭРГЭЛТИЙН БОЛОН

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ

 

д/д

Нэр марк

Ашиглалтад орсон он, сар

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Нэг бүрийн үнэ

Үүнээс

Бүгд үнэ

Ашиглах хугаца

Ямар зориулалтаар ашиглах

Ашиглалтын талаарх тайлбар

Анхны

Элэгдэл хорогдлын хувь

Үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үүнээс гадна заавал бүрдүүлэх материал

 

 1. Үүсгэн байгуулагчийн санхүүгийн чадавхийг харуулах харуулсан нотлох

баримт;

 1. Үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийн өмчлөгч болохыг нотлох гэрчилгээ. Хэрэв

аж ахуйн нэгж байгууллага сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх бол тухайн сургалтын байгууллагын бие даасан хуулийн этгээд болохыг санхүүгийн хувьд тодорхойлох эхлэлтийн баланс;

 1. Үүсгэн байгуулагч нэг буюу түүнээс дээш тохиолдолд сургалтын байгууллагын мэдэлд шилжүүлэх хөрөнгийн баталгааг үүсгэн байгуулагчийн хурлын тэмдэглэлээр баталгаажуулсан байна. Хэрэв нэг гишүүнтэй этгээд үүсгэн байгуулагч бол шилжүүлэх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг баталгаажуулсан байна;
 2. Эдийн засаг, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан маягтын дагуу сургалтын байгууллагын мэдэлд шилжүүлсэн үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийн задаргааг жагсаалтаар гаргасан байна;

Жич: Гадаад валютаар үнэлэгдсэн зүйлсийг Монгол банкны 20…оны…..сарын…өдрийн ханшаар 1$-ыг…..төгрөгөөр……тооцож бүгд дүнг гаргав.

 

Хянасан:……………….(                                             )

Судалгаа гаргасан:…………….(                               )

Огноо:……………………..


Загвар 16

Эдийн засаг санхүүгийн тооцоо

 

АСУУЛТ

Эхний хичээлийн жил

(20…-20…)

Хоёр дахь хичээлийн жил

(20…-20…)

Гурав дахь хичээлийн жил

(20…-20…)

Дөрөв дэх хичээлийн жил

(20…-20…)

Тав дахь хичээлийн жил

(20…-20…)

ОРЛОГО

Орлогын нийт дүн

 

 

 

 

 

Үүнээс

Улсын төсөв

 

 

 

 

 

Үүсгэн байгуулагаас оруулсан хөрөнгө

 

 

 

 

 

Сургалтын төлбөр

 

 

 

 

 

Хандив

 

 

 

 

 

Зээл тусламж

 

 

 

 

 

Эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэлтээс орох орлого

 

 

 

 

 

Өөрийн үйл ажиллагаанаас орох орлого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад

 

 

 

 

 

ЗАРЛАГА

Зарлагын нийт дүн

 

 

 

 

 

Үүнээс

Үндсэн болон нэмэгдэл цалин

 

 

 

 

 

Нийгмийн даатгал, шимтгэл

 

 

 

 

 

Ус, дулаан, цахилгааны зардал

 

 

 

 

 

Шуудан холбооны зардал

 

 

 

 

 

Ном хэвлэлийн зардал

 

 

 

 

 

Хичээл практикийн зардал

 

 

 

 

 

Сургалтын лаб, тоног төхөөрөмж худалдан авах

 

 

 

 

 

Эрдэм шинжилгээний зардал

 

 

 

 

 

Шинээр барилга, байгууламж барих, худалдан авах

 

 

 

 

 

Оюутанд тэтгэлэг болгон зарцуулах зардал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад

 

 

 

 

 

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

Үндсэн хөрөнгийн нийт дүн

 

 

 

 

 

Үүнээс

Барилга байгууламж

 

 

 

 

 

Сургалтын тоног төхөөрөмж

 

 

 

 

 

Ном хэвлэлийн зардал

 

 

 

 

 

Тавилга

 

 

 

 

 

Тээврийн хэрэгсэл

 

 

 

 

 

Бусад

 

 

 

 

 

 

Хянасан:……………………….(                                              )

Судалгаа гаргасан:…………  (                                  )

 

Огноо

 

Загвар 17

 

 

 

НЭГ СУРАЛЦАГЧИД НООГДОХ ЗАРДАЛ,

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ТООЦОО

 

Он

Зардал

Төлбөр

Бүх орлогын дүн

Бүх орлогод суралцагчийн төлбөрийн эзлэх хувь

Нэг суралцагчид ноогдох зардал

Бүх суралцагчийн тоо

Нийт зардал

Нэг кредитийн үнэ

Сургалтын төлбөрийн дундаж хэмжээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Хэрэв ялгаатай бол мэргэжил тус бүрээр гаргана.

 

 

 

 

Хянасан:…………………………..(                              )

Судалгаа гаргасан:………………(                            )

 

Огноо

 

 

Загвар 18

 

ШИНЭ МЭРГЭЖИЛ НЭЭХ  ӨРГӨДӨЛ

Огноо………

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын газарт

 

Өргөдөл гаргагчийн нэр:

Албан ёсны хаяг:

Сургалтын байгууллагын нэр:

Сургалтын байгууллагын хэв шинж:

Санал болгож буй нөхцлүүд

Мэргэжлийн нэр

Мэргэжлийн индекс

 

Сургалтын хэлбэр

Суралцагчдын тоо

Сургалтын агуулгын багтаамж (чадамж, багц цаг)

Багшлах бүрэлдэхүүн

Сургалтын орчин (нэрээр бичих)

Төгсөгчдөд олгох боловсролын зэрэг, мэргэшлийн түвшин

Онолын

Дадлагын

Онолын кабинет

Дадлагын газар

Номын сан

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өргөдөлд хавсаргах баримт бичгүүд:

 

 1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, түүний хавсралт
 2. Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага, хяналтын үзүүлэлтийг өнгөрсөн хугацаанд хэрхэн хангаж, ямар үр дүнд хүрсэн тухайгаа БСШУ сайдын “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх” тухай 321 дүгээр тушаалын дагуу өөрийн үнэлгээний тайлан;
 3. Магадлан итгэмжлэл, аттестатчиллын гэрчилгээний хуулбар;
 4. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 5. Өргөдөл гаргасан: …………………………(                    

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загвар19

 

 
   

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судалгааны маягт

         
                                 
 

Сургуулийн нэр:

                         
                                 

Мэргэжлийн индекс, нэр

Тухайн бүс орон нутгийн хүн амын тоо

Хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо

Хөдөлмөрийн насны ажилгүй иргэдийн тоо

Аж ахуйн нэгжийн тоо /тухайн мэргэжлээр/

Харъяалагдаж буй бүс орон нутагт тухайн мэргэжлээр сургалт явуулж буй сургалтын байгууллагын тоо            

Хамран сурах боломжтой аймаг, сум

Элсүүлэх суралцагчдын тоо

Жил бүр төлөвлөж буй суралцагчийн тоо

Түншлэн ажиллах байгууллага

 

МСҮТ

Түр сургалт

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиалгаар

ЕБС төгсөгчдөөс

Бусад

Хүсэлт гаргаж буй он

2 дахь жил /... Оны хичээлийн жил/

3 дахь жил /...оны хичээлийн жил

Гэрээтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо

Байгууллагын нэр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   
                                   

 

Судалгаа гаргасан: …………………………(                                     )

 

Огноо…
[1]Урьдчилсан зөвшөөрөл олгох үед шаардлагагүй

[2] Урьдчилсан зөвшөөрөл олгох үед шаардлагагүй

[3] Урьдчилсан зөвшөөрөл олгох үед шаардлагагүй