Хэвлэх DOC Татаж авах

/ХС-ын 2016-03-03-ны А/53 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын

2011 оны 386 дугаар тушаалын 3-р хавсралт

 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ

 

 

СУРГАЛТЫН АЖИЛ ЭРХЛЭХ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

 

 

Дугаар…………

 

 

ЭНЭХҮҮ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ

 

(Сургуулийн нэр)   нэр бүхий

 

(Албан ёсны хаяг)- хаягт байрлах

 

(Хэв шинж, ангилал ) ангилалтай (үүсгэн байгуулагчид)

 

ХАВСРАЛТАД ЗААСАН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ

ХАНГАН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХИЙГ ЗӨВШӨӨРЧ ОЛГОВ.

 

 

 

 

 

 

 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ

                                        САЙД                               (                                 )

 

 

 

 

 

20......оны ....... сарын ...... өдөр

 

 

 


………………….дугаартай тусгай зөвшөөрлийн хавсралт

 

/сургалтын байгууллагын нэр/

 

      ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА

 

     БСШУЯ-МБСГ

 

Индекс

Мэргэжил/Чадамж

Сургалтын төрөл

Сургалтын хэлбэр

Сургалтын хугацаа

Суралцагчдын тоо

Багш

Сургалтын агуулгын багтаамж (багц цаг, чадамж, цаг)

Сургалтын анги, кабинетын тоо

Нэг ээлжинд хичээллэх суудлын тоо

Төгсөгчдөд олгох боловсролын зэрэг

Мэргэшлийн түвшин

ТУсгай зөвшөөрөл олгосон шйидвэр

Тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй байх хугацаа

Үндсэн багшийн тоо

Гэрээт багш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ                           ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН                                           МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫНГ

ДАРГА                     (              )                                                               ДАРГА                    (                                    )

 

 

20......оны ....... сарын ...... өдөр