Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2013 оны

46 дугаар тогтоолын хавсралт

 

ГУДАМЖ ТӨСӨЛ

 

1. Төслийн үндэслэл /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор нэмэлт орсон/

Хотын төв болон аймгийн төвүүд: Нийслэл болон аймгийн төвүүдийн хот төлөвлөлтийн бодлого сүүлийн 20 гаруй жил алдагдсанаас хотын авто замын сүлжээ ачааллаа дийлэхээ больж, авто машины түгжрэл хотын бүх хэсэгт үүсэх болсноос нийгэм, эдийн засгийн амьдралд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Тухайлбал: Нийгэмд бухимдал газар авсан, /бензин, аваар осол, өвчлөл/-өөс үүдэлтэй илүү зарлага, цаг хугацаа, агаарын бохирдол гэх мэт.

Хурдны зам: Хотын төвлөрлийг сааруулж, авто замын түгжрэлийг цогцоор нь шийдвэрлэх боломж хомс байгаа нь хотын эдийн засгийн үр өгөөжийг бууруулж, цаашдын хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх магадлал өндөр байна. Энэ байдлыг шийдвэрлэхийн тулд хотын хурдны замын сүлжээг бий болгож, хотын төвлөрлийг сааруулах, хурдны зам дагасан хотын дэд төвүүдийг бий болгох шаардлага урган гарч байна.

Гэр хороолол: Сүүлийн жилүүдэд, өвлийн улиралд утаа, зуны улиралд тоосжилт, хөрсний бохирдол гэх мэт олон асуудлууд Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлж байна. Үүнээс улбаалж, иргэдийн өвчлөл, ургийн гажиг, халдварт өвчин газар авч, ая тухтай амьдралын хэвшил алдагдаж байна. Энэ бүхний үндсэн шалтгаан нь Нийслэл хотын иргэдийн 60 гаруй хувь нь гэр хороололд амьдарч байгаа явдал юм. Гэр хорооллыг дэд бүтэцжүүлж, зөв төлөвлөлт бүхий гудамж зам бий болгосон нөхцөлд Улаанбаатар хотын иргэд ая тухтай, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах үндсэн нөхцөл бүрдэх юм.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хуулинд заасан амьд явах эрхийг зөрчсөн дээрх асуудлуудыг цогц байдлаар шийдэхийн тулд хотын төв болон аймгийн төвүүд, гэр хорооллын хөгжил, хурдны замын төслүүдийг хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага урган гарч байна.

2. Төслийн зорилго /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор нэмэлт орсон/

Нийслэлийн болон аймгийн төвүүдийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан зөв зохион байгуулалт бүхий хотын төвийн авто зам, олон улсын жишигт нийцсэн хурдны замын сүлжээг бий болгох, гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжлийг дэмжих, хот төлөвлөлтийн шинэ шийдлүүдийг тусгах үндсэн зорилготой юм.

3. Төслийн зорилт /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

Төслийн хүрээнд дараах гурван дэд төслийг хэрэгжүүлнэ:

I. Хотын төв болон аймгийн төвүүд дэд төсөл
− Улаанбаатар хотын болон аймгийн төвүүдийн авто зам, уулзварыг өргөтгөн, шинэчилж, шинэ шийдэл бүхий авто зам, уулзварууд бий болгох
−  Шинэ гудамж болон авто замын сүлжээг бий болгох

II. Хурдны зам дэд төсөл
− Баянзүрхийн товчооноос  Азийн авто замын сүлжээний АН-3 тэнхлэг хүртэлх хэвтээ тэнхлэгийн  хурдны зам барих
− Маршалын гүүрнээс Хандгайт хүртэлх босоо тэнхлэгийн хурдны зам барих
−  Баянголын хурдны зам (Баянголын ам – Туул гол)
− Баянхошууны хурдны зам (Баянхошуу – Яармаг)
− Бэлхийн хурдны зам (Бэлхийн ам – Сэлбэ гол)
− Улиастайн хурдны зам (Улиасайн ам – Туул гол)

III. Гэр хороолол дэд төсөл
− Шинэ бичил тѳвүүдийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт хийх, барьж   байгуулах
− Төв болгонд инжeнeрийн шийдэл бүхий дэд станцууд байгуулах
− Байршил болон суурьшлын нягтралаас хамааруулан инженерийн шугам сүлжээнд холбох, дэд бүтцийн бусад ажлууд
− Ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан гэр хорооллуудыг холбох их тойруу гудамжийг бий болгох

4. Санхүүжилт /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

Төслийн санхүүжилт нь Монгол Улсын Хөгжлийн банк болон бусад эх үүсвэрээс бүрдэнэ. Төслийг хэрэгжүүлэхэд эхний ээлжинд шаардагдах 200 сая ам. долларын санхүүжилтийг Монгол Улсын Хөгжлийн Банкнаас “Чингис” бондны эх үүсвэрээр хийнэ. Үүнд:

− Хотын төв, аймгийн төвүүд, хурдны зам, гэр хороолол дэд төслүүд, төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ, төслийн удирдлага зохион байгуулалт, газар чөлөөлөлт, нөхөн олговор болон бусад санхүүжилт 200,000.0 мянган ам.доллар тус тус зарцуулахаар төлөвлөсөн болно.

5. Төслийн бүтэц, зохион байгуулалт /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүн болон Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоог Нийслэлийн Засаг дарга батална. /ЗГ-ын 2015 оны 9-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

Төслийн удирдах байгууллага /ЗГ-ын 2015 оны 9-р тогтоолоор хассан/

-Эдийн засгийн хөгжлийн яам

Төслийн удирдах хороо /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

Хороо нь НЗДТГ-1, СЯ–1, БОНХЯ-1, БХБЯ-1, ЭХЯ-1, ЗТЯ-1, Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газраас -1 Ерөнхий сайдын зөвлөх-1, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс-1 оролцсон нийт 9 бүрэлдэхүүнтэй төслийг бодлого, зохицуулалт, удирдамжаар хангах зорилготойгоор байгуулагдана. Нийслэлд хэрэгжих “Гудамж төсөл”-ийн ТУХ-г Нийслэлийн Засаг даргын зам, тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч, аймгийн төвүүдэд хэрэгжих “Гудамж төсөл”-ийн ТУХ-г Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга тус тус даргалж 3 сар тутамд 1 удаа, шаардлагатай бол хугацаа харгалзахгүй хуралдаж байна. ТУХ нь дараах асуудлыг хариуцан шийдвэрлэж байна. /ЗГ-ын 2015 оны 9-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/ Үүнд:

− Төслийн баримт бичиг (техник, эдийн засгийн судалгаа, үндэслэл болон бэлэн болсон баримт бичиг) батлах;
− Сонгон шалгаруулалтанд оролцсон хуулийн этгээдийг зөвшөөрч, гэрээ байгуулах эрх олгох;
− Гадаад, дотоодын гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгч байгууллагуудтай хийх томоохон гэрээ хэлцлүүдийг хэлэлцэж байгуулах эрхийг Төслийг Удирдах нэгжид олгох;
− Төслийн баримт бичигт зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
− ТХН-ийн ажлын тайланг хэлэлцэх, холбогдох шийдвэр гаргах;
− Цаг үеийн тулгамдсан асуудлаар шийдвэр гаргах;
− ТУХ-ны болон төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн дотоод журам, бусад шаардлагатай дүрэм, журмыг батлах;
− Төслийн хүрээнд үүссэн газар чөлөөлөлт, нөхөн олговрын асуудлыг шийдвэрлэх;

Төслийг хэрэгжүүлэх байгууллага

Төсөл Хэрэгжүүлэх Нэгж (ТХН) нь Төслийн хэрэгжилт, зохицуулалтын ажил нь Монгол Улсын Хөгжлийн банк болон Эдийн Засгийн хөгжлийн яам, Нийслэлийн төр захиргааны удирдах байгууллагууд болон бусад холбогдох байгууллагуудын хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулж, хөрөнгийн урсгал, ажлын гүйцэтгэлд хяналт зохицуулалт хийж  гүйцэтгэгч байгууллагуудыг сонгон ажиллуулна. /ЗГ-ын 2015 оны 9-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

ТХН нь дээрх үйл ажиллагааг захирал, дэд төсөл тус бүрийг хариуцсан захирлаас гадна тусгайлсан чиг үүрэг бүхий албадыг байгуулах замаар хэрэгжүүлнэ. /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

ТХН-ийн захирал нь төслийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь хянах, зохицуулах, бүртгэл тооцоо хийх болон тайлагнах үйл ажиллагааг хариуцна.

Дээрх ажлын хүрээнд:

− Дэд төслүүдийг хөрөнгө оруулалтын циклийн дагуу зөв зохистой удирдан тэдгээрийг санаачлах, судалгаа хийлгэх, боловсруулах, хянах, батлуулах, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх, үнэлгээ өгөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

− Дэд төслүүд нь Засгийн газрын бодлого, Монголын Хөгжлийн банкны шалгуурыг хангасан байх асуудлыг ТХН хариуцан гүйцэтгэж санхүүжүүлэгч байгууллагад илгээнэ.

− Төслийн үйл ажиллагааны явцын тухай улирал тутмын явцын тайланг гаргаж ЭЗХЯ, Төслийн удирдах хороонд танилцуулж шаардлагатай асуудлаар холбогдох шийдвэрийг гаргуулж хэрэгжүүлнэ. /ЗГ-ын 2015 оны 9-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/ Энэхүү тайланд дэд төслүүдийн явц, санхүүжилт, төлөвлөгдсөн ажлын биелэлтээс гадна тухайн улиралд ТХН-ийн үйл ажиллагаанд тохиолдсон хүндрэл бэрхшээлүүд тэдгээрийг даван туулах арга зам, үйл ажиллагааны талаар тусгахын зэрэгцээ Засгийн газрын байгууллагаас шаардлагатай тусламж дэмжлэг, шийдвэрлүүлэх асуудлыг тусгаж дараа улиралд хийх ажлыг хамруулсан байна. 


6. Төслийн хэрэгжилт /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор нэмэлт орсон/

“Хотын төв болон аймгийн төвүүд” дэд төсөл

Энэхүү дэд төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дор дурдсан асуудлууд биелэгдсэн байна:

1. Хотын төвийн замын уулзваруудыг тогтоож батлах
2. Шинээр гудамж гаргах хэсгүүдийг тогтоох
3. Санхүүжилтийн журам, нөхцлүүдийг тодорхой болгох
4. Дэд төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан байх

“Гэр хороолол” дэд төсөл

Энэхүү дэд төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дор дурдсан асуудлууд биелэгдсэн байна:

1. Нийслэлийн гэр хороолд шинээр байгуулах гудамж замын байршлыг тодорхой болгох
2. Шинээр гудамж зам байгуулах аргачлалыг гаргасан байх
3. Санхүүжүүлэх нөхцөл шалгуур, журмыг гаргасан байх.
4. Гэр хорооллын дэд төвийг бий болгох
5. Дэд төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан байх.

“Хурдны зам” дэд төсөл

Энэхүү дэд төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дор дурдсан асуудлууд биелэгдсэн байна:

1. Хурдны зам тавих чиглэлийг тодорхой болгож баталсан байх;
2. Гадаад, дотоодын замын компанийг сонгон шалгаруулсан байх;
3. Санхүүжүүлэх нөхцөл болзол, журмыг гаргасан байх;
4. Дэд төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан байх.

Төслийн үр ашиг

Гудамж төслийг хэрэгжүүлснээр нийгэмд дараах үр дүн гарна. Үүнд:

− Түгжрэл 30-40%  хүртэл буурсан байна
− Агаарын бохирдлыг зохих хэмжээгээр буурсан байна
− Авто болон явган замын нэвтрэх чадвар сайжирсан байна
− Ажлын байр нэмэгдсэн байна;
− Газар ашиглалтыг сайжирсан байна;
− Газрын үнэлэмж дээшилсэн байна;
− Үйлчилгээний хүртээмж ихэссэн байна;
− Инжeнeрийн дэд бүтэцтэй болсон байна;
− Иргэдийн амьдрах орчныг сайжирсан байна;
− Хотын үйлчилгээг нэмэгдсэн байна;
− Бизнeсийн шинэ орчинг бий болсон байна.

I. Хотын төв хэсэг

1952 онд боловсруулсан хотын анхны ерөнхий төлөвлөгөөгөөр барилгажсан байдал. (Тухайн үед Улаанбаатар хотыг 500 000 хүн амтай байхаар төлөвлөжээ)

Зураг 1. 1950-1959 оны барилгажилт.

1961 онд боловсруулсан Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу үргэлжлүүлэн барилгажуулсан байдал. (Тухайн үед Улаанбаатар хотыг 10-н жилээр хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж тухайн төлөвлөгөөний дагуу явуулсан байна)

Зураг 2. 1960-аад оны барилгажилт.

1971 онд хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу барилгажсан байдал.
Зураг 3. 1970-аад оны Улаанбаатар хотын барилгажилтын байдал.

1986 онд ерөнхий төлөвлөгөөг дахин боловсруулсан. (Энэ үед Улаанбаатар хотын хүн ам анх 1952 онд төлөвлөж байсан 500 000-д хүрсэн ба мөн оны төлөвлөлтөөр тавигдсан хотын авто замын сүлжээ 1980-аад он хүртэл барилгажсан барилгын нягтралын харьцаа тэнцсэн)
Зураг 4. 1980-аад оны барилгажилт.

1998 онд одоогоор хийгдээд байгаа Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийн сүүлчийнх болох Улаанбаатар хотын 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан. Энэ үеэс манай улсад барилгын салбар эрчимтэй хөгжиж эхэлсэн ба төлөвлөлгүй, замбараагүй барилгажилт давхар явагдаж эхэлсэн.

Зураг 5. 1990-ээд оны барилгажилт

1980 оны барилгажилтыг 2000 оноос хойшхи барилгажилттай харьцуулахад 2 дахин нэмэгдсэн байгаа боловч авто замын талбайн хэмжээ 1950-1960 оны үеийнхээр байна.

Зураг 6. 2000 оноос хойшхи барилгажилт

Судалгаанд хамрагдсан талбайд

Барилгын талбайн нийт хэмжээ 40 жилийн хугацаанд ойролцоогоор 9 дахин нэмэгдсэн.
Зам талбайн нийт хэмжээ энэ хугацаанд ойролцоогоор 0.4 дахин нэмэгдсэн.

ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ:

• Даац хэтэрсэн авто замын сүлжээ, цөөхөн гудамж
• Гудамж, зам талбай, ногоон байгууламжгүй барилгажилт

Хотын төвийн хэсэг 800мХ800м
Зураг 7. ХОТЖИЛТ ХӨГЖСӨН ОРНУУДТАЙ ХАРЬЦУУЛАЛТ ХИЙСЭН СУДАЛГАА

Зураг 8. Финланд улс. Хелсинк хот
Зураг 9. Монгол улс, Улаанбаатар хот
Зураг 10. Япон улс, Саппоро хот
Зураг 11. Монгол улс, Улаанбаатар хот
Зураг 12. Швед улс. Стокгольм хот
Зураг 13. Монгол улс, Улаанбаатар хот
Зураг 14. АНУ. Вашингтон хот
Зураг 15. Монгол улс, Улаанбаатар хот

Судалгаанд хамрагдсан хотуудын 800мХ800м нэгж талбайд эзлэх
замын талбайн хэмжээ:

Хелсинк 30%
Саппоро 35%
Стокгольм 31%
Вашингтон 29%
УЛААНБААТАР 9%

ГУДАМЖНЫ ТОО

Хелсинк 22
Саппоро 19
Стокгольм 16
Вашингтон 14
УЛААНБААТАР 6%

Иймд бидэнд гудамж хэрэгтэй.

Бидэнд Мега-хотуудын өндөр, өргөн зам бус олон зам хэрэгтэй.
Зураг 16. Хэт их нягтралтай шинэ залуу Азийн хот
Зураг 17. Хүн амын нягтрал бага, уламжлалт хот

Гудамж гэж юу вэ:
1. Авто зам, уулзвар
2. Явган хүний зам
3. Гэрэлтүүлэг
4. Гэрлэн дохио
5. Газар дээрхи болон доорхи дэд бүтэц /цэвэр усны шугам, цахилгаан, холбоо, үерийн усны шугам, бохир болон дулааны төв магистраль шугам, авто зогсоол/ (ЗГ-ын 2014 оны 96-р тогтоолоор нэмэлт орсон)
6. Ногоон байгууламж
7. Гудамжны дизайн шийдэл
8. Гудамжны нэр
9. Унадаг дугуйн зам /ЗГ-ын 2014 оны 96-р тогтоолоор нэмэлт орсон/

Хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим:

• Гудамжны торон сүлжээг зохих шатанд баталгаажуулах
• Цахилгаан, цэвэр усны шугам төвлөрсөн шийдэлтэй байх
• Дулаан болон бохирын шугам бие даасан буюу хэсэгчилсэн байх
• Дэд бүтэц болон техникийн шийдлээ гаргасан блокуудын хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх
• Гудамжны бүтээн байгуулалтад оролцсон этгээдэд гудамжны нэр өгөх эрхийг эдлүүлэх

Зураг 18. Хотын төвийн гудамж
Зураг 19. “Т"-хэлбэрийн уулзварууд
Зураг 20. Улаанбаатар хотын төвийн авто замын сүлжээний одоогийн байдал
Зураг 21. Төвийн хэсгийн авто замын сүлжээг шинэчлэн өөрчлөх боломж /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

• Түгжрэлтэй, зам тээврийн осол их гардаг
• Босоо тэнхлэгийн дагуу хөдөлгөөн удаашралтай

Зураг 22 (1-4). Зуун айлын уулзвар

• Түгжрэлтэй, зам тээврийн осол их гардаг
• Босоо тэнхлэгийн дагуу хөдөлгөөн удаашралтай
Зураг 23. (1-3). Өргөөгийн уулзвар

• Түгжрэлтэй
• Аваар их гардаг
• Босоо тэнхлэгийн дагуу хөдөлгөөн удаашралтай
Зураг 24. (1-5). Гранд плазагийн уулзвар

• Түгжрэлтэй, зам тээврийн осол их гардаг
• Босоо тэнхлэгийн дагуу хөдөлгөөн удаашралтай
Зураг 25. (1-5). Кёкүшютауэрийн уулзвар

ХОТЫН ТӨВИЙН УУЛЗВАР

Гудамжны хэвийн бус уулзвар, цөөхөн гудамжнаас үүдэн:

• Цаг хугацааны хэмнэлт
• Түгжрэлийн сул зогсолтоос үүсэх шатахуун зарцуулалтыг хэмнэх
• Илүү давхилтын шатахуун зарцуулалтыг хэмнэх

ХОТЫН ТӨВИЙН УУЛЗВАР

Улаанбаатар хотод 1 автомашин замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дунджаар өдөрт 1.2 км зам илүү хэрэгцээгүй туулж байна.
• Суудлын авто машин 160775 ширхэг, шатахуун зарцуулалт 100 км-т 14 литр
• Ачааны машин 47637 ширхэг, шатхуун зарцуулалт 100 км-т 22 литр
• Нийтийн тээврийн автобус 12569 ширхэг, шатахуун зарцуулалт 100 км-т 35 литр
• Тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл 7971 ширхэг, шатахуун зарцуулалт 100 км-т 18 литр

НИЙТ 228,952 АВТОМАШИН

Шатахууны дундаж зарцуулалт, 100 км-т 17 литр
Шатахууны дундаж үнэ 1 литр нь 1650₮
1 машин 100 км-т 28,050₮
1 машин 1 км-т 280₮
Улаанбаатар хотын нийт тээврийн хэрэгсэл өдөрт 1.2 км жилдээ 396 км илүү зам туулахад
жилд нийтдээ 30,772,148,800₮-ийг илүү зарцуулж байна.

Зураг 26. Дөрвөн замын уулзвар болгон өөрчлөх шаардлагатай уулзвар /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

II Гэр хороолол /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/


Шинээр байгуулах бичил төв

− Шинэ бичил тѳвүүдийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт хийх, барьж   байгуулах  
− Төв болгонд инженерийн шийдэл бүхий дэд станцууд байгуулах
− Байршил болон суурьшлын нягтралаас хамааруулан инженерийн шугам сүлжээнд холбох, дэд бүтцийн бусад ажлууд

Зураг 27. Шинээр байгуулах бичил төвүүдийн байршил
Зураг 28. Одоо байгаа гудамж замын авто сүлжээ
Зураг 29. Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө
Зураг 30. Одоо байгаа гэр хорооллын эзэлж байгаа талбай
Зураг 31. Гэр хороололд шинээр байгуулах шаардлагатай гудамж, авто замын сүлжээ

Хэрэгжүүлэх арга:

• Гэр хорооллын мастер төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах
• Гэр хорооллын газрын шинэ менежмент бий болгох
• Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний компани байгуулах
• Судалгааны ажил хийх
• Нийслэлийн хороо, дүүрэг болгон зураг төслийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Гудамжны стандартыг шинээр боловсруулах
Автомашины өргөн зам гэхээс илүү явган хүний өргөн зам
Зураг 32. Гэр хорооллын орхигдсон мастер төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах, хийгдэх ажил

Зураг 33. Шинээр тавигдах автозамын доогуур инженерийн шугам сүлжээг тавьж өгнө.
Зураг 34. Гэр хорооллын төлөвлөлтгүй замбараагүй гудамжууд

Төв гудам гаргах, шинээр болон хуучин гудамуудыг холбох
Зураг 35. Гэр хорооллын төлөвлөлтгүй замбараагүй гудамжууд

Төв гудам гаргах, шинээр болон хуучин гудамуудыг холбох
Зураг 36. Гэр хороололд төлөвлөх гол гудамж

Гудамж гаргах трасс татсан айлуудтай зөвшилцөж сонгогдсон гудамжыг түрүүлж эхлүүлэх
Зураг 37. Гэр хороололд төлөвлөх гол гудамж

Гудамж гаргах трасс татаж гаргах
Зураг 38. Гэр хороололд төлөвлөх гол гудамжуудыг холбох

Гудамж гаргах трасс татсан айлуудтай зөвшилцөж сонгогдсон гудамжыг түрүүлж эхлүүлэх
Зураг 39. Гэр хороололд төлөвлөх гол гудамжуудыг холбох

Зураг 40. Гэр хороололд төлөвлөх гол гудамжуудыг холбох

Зураг 41 (1-2). Гудамж төлөвлөсөн гэр хороолол

III Хурдны зам /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/


Шинээр тавигдах босоо болон хэвтээ тэнхлэгийн
замууд (2013-2016)

2013 онд
Хэвтээ тэнхлэгийн
1. Туулын хурдны зам (Баянзүрхийн товчоо-Азийн авто замын сүлжээний АН-3 тэнхлэг)
Босоо тэнхлэгийн
2.Сэлбэ голын хурдны зам (Хандгайт-Яармаг)
2013-2016 онд
Босоо тэнхлэгийн
3. Баянголын хурдны зам (Баянголын ам- Туул гол)
4. Баянхошууны хурдны зам (Баянхошуу- Яармаг)
5. Бэлхийн хурдны зам (Бэлхийн ам –Сэлбэ гол)
6. Улиастайн хурдны зам (Улиастайн ам- Туул гол)


Зураг 42 (1-12). 


Шинээр тавигдах хурдны замууд /ЗГ-ын 2014 оны 244-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

1.Туулын хурдны зам

2.Баянголын  хурдны зам

3.Баянхошууны хурдны зам

4.Сэлбэ голын хурдны зам

5. Бэлхийн хурдны зам

6.Улиастайн хурдны зам

Зураг 43 Туулын хурдны зам төсөөлөл

Зураг 44 (1-3). Өндөр зам, энгийн хурдны зам

---оОо---