Хэвлэх DOC Татаж авах
       

        Засгийн газрын 2012 оны 101 дүгээр  

        тогтоолын 2 дугаар хавсралт

       
           

“ЦАХИМ ЗАСАГ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

           

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах байгууллага

Хөрөнгө (сая төг)

Хөрөнгийн эх үүсвэр

I. Цахим засгийг хөгжүүлэх бодлого зохицуулалт,  эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох хүрээнд:

1.1

Мэдээллийн болон кибер орчны аюулгүй байдлыг хангах, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх,  цахим үйлчилгээ үзүүлэх болон контент хөгжүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулах хуулийн төсөл боловсруулж, батлуулах

2012-2014

ХЗДХЯ,      МШХХТГ,
Тагнуулын ерөнхий газар

5.0

улсын төсөв

1.2

Иргэний хууль, Эрүүгийн хууль, Харилцаа холбооны тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах

2012-2013

МШХХТГ,
ХЗДХЯ

1.0

улсын төсөв

1.3

Цахим төлбөр тооцоог боловсронгуй болгох эрх зүйн орчинг сайжруулах

2012-2013

МШХХТГ,
Монголбанк, ХЗДХЯ, ХХЗХ

1.0

улсын төсөв

1.4

Төрийн өгөгдөл мэдээллийг төрийн байгууллагууд хамтран ашиглах талаар дүрэм, журам боловсруулах

2012-2013

МШХХТГ, төрийн захиргааны байгууллага

1.0

улсын төсөв

1.5

Өгөгдөл хамтран ашиглах, хамгаалах, мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар журам болон  нэгдсэн код ашиглах талаар зөвлөмж боловсруулах

2012-2013

МШХХТГ,
ҮСХ

1.0

улсын төсөв

1.6

Төрийн байгууллага хоорондын цахим баримт бичиг солилцооны талаар нэгдсэн журам боловсруулах

2012-2013

МШХХТГ,
Архивын ерөнхий газар

1.0

улсын төсөв

1.7

Төрийн удирдах албан тушаалтны тоон гарын үсэг ашиглах талаар журам боловсруулах

2012

МШХХТГ,
төрийн захиргааны байгууллага

1.0

улсын төсөв

1.8

Төрийн мэдээллийн санд хандах, түүнийг  ашиглах талаар журам боловсруулж  төрийн мэдээллийн санг зохион байгуулах зөвлөмж гаргах

2012

МШХХТГ,
Үндэсний дата төв

1.0

улсын төсөв

1.9

Төрийн байгууллагуудад ашиглагдах программ хангамж, мэдээллийн системийн боловсруулалт, хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалт болон нэвтрүүлэх талаархи бодлогын чиглэл боловсруулах

2012-2013

МШХХТГ,
төрийн байгууллага

5.0

улсын төсөв

1.10

Тухайн салбарын болон байгууллагын мэдээллийн  энтерпрайз архитектур боловсруулах

2012-2013

МШХХТГ,
төрийн захиргааны төв байгууллага

   

1.11

Мэдээллийн технологийн аудит, байгууллагуудын мэдээллийн технологийн хөгжлийн үнэлгээ хийх тогтолцоог бий болгоход баримтлах бодлогын чиглэл, холбогдох журмыг боловсруулж, нэвтрүүлэх

2012-2013

МШХХТГ,
ХХЗХ,
Үндэсний аудитын газар,
МХЕГ

1.0

улсын төсөв

1.12

Монгол Улсын Мэдээлэл, харилцаа холбооны талаар төрөөс баримтлах бодлогын хүрээнд  салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах

2012-2013

МШХХТГ,      БСШУЯ

20.0

улсын төсөв, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж

1.13

Төрийн үйлчилгээг хөдөлгөөнт холбооны сүлжээ ашиглан дамжуулах, түүнийг иргэд хялбар ашиглах бололцоог дэмжсэн зохицуулалтын таатай орчинг бий болгох

2012-2013

МШХХТГ,          ХХЗХ

   

1.14

Цахим засгийн үйлчилгээг найдвартай, аюулгүй явуулах программ хангамж, контент хөгжүүлэх асуудлыг дэмжих бодлого зохицуулалтыг бий болгох

2012-2014

МШХХТГ

   

1.15

Төрийн мэдээлэл солилцоо болон өгөгдлийг дундаа хамтран ашиглах, төрийн мэдээллийг удирдах зэрэг зохицуулалтыг бий болгох

2012-2013

МШХХТГ,
Тагнуулын ерөнхий газар, ХЗДХЯ

   

 

Нэгдүгээр зорилтын нийт төсөв

   

38.0

 

II. Мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх  зорилтын хүрээнд:

2.1

Засгийн газрын нэгдсэн энтерпрайз архитектур боловсруулж, нэвтрүүлэх

2013-2014

МШХХТГ,           бүх шатны төрийн байгууллага

1,500.0

улсын төсөв, Засгийн газрын тусгай сан, орон нутгийн төсөв

2.2

Төрийн байгууллагуудыг холбосон өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ байгуулах, өргөтгөх, шинэчлэх, нөөц сүлжээ үүсгэх

2012-2013

Тагнуулын ерөнхий газар, МШХХТГ

9,000.0

улсын төсөв, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж эхэлсэн

2.3

Утасгүй өргөн зурвасын сүлжээг бий болгох, өргөтгөх үйл ажиллагааг дэмжих

2012-2014

МШХХТГ,          ХХЗХ

 

Өндөр хурдны өргөн зурвасын үндэсний мэдээллийн сүлжээ хөтөлбөрийн төсөвт тусгагдсан

2.4

Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг бий болгох

2012-2013

МШХХТГ

500.0

Дэлхийн банкны төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа

2.5

Мэдээллийн нууцлал, хамгаалалтын системийн нэгдсэн төлөвлөлт, дизайн боловсруулж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

2013-2014

МШХХТГ, Тагнуулын ерөнхий газар, бүх шатны төрийн байгууллага

1,000.0

улсын төсөв

2.6

Программ хангамжийг лицензтэй болгох, программ хангамжийн хууль ёсны хэрэглээг бий болгох

2013-2014

МШХХТГ,       төрийн байгууллагууд

8,100.0

улсын төсөв,  олон улсын байгууллагын зээл, тусламж

2.7

Үүлэн тооцооллын технологи нэвтрүүлж эхлэх

2013-2014

МШХХТГ

1,000.0

улсын төсөв

 

Хоёрдугаар зорилтын нийт төсөв

 

 

21,100.0

 

III. Төрийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэдэд ил тод, нээлттэй,

хүртээмжтэй болгох зорилтын хүрээнд:

3.1

Төрийн байгууллагын вэбсайтын контентийн чанарыг сайжруулах, тухай бүр нь баяжилт, шинэчлэлт хийж хэвшүүлэх

2012-2013

МШХХТГ,
бүх шатны төрийн байгууллага

 

 

3.2

Төрийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг илүү хяналттай, өндөр бүтээмжтэй болгох зорилгоор  гүйцэтгэлд тулгуурласан үнэлгээний мэдээллийн систем нэвтрүүлэх

2013-2014

 

МШХХТГ,
бүх шатны төрийн байгууллага

3,500.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсөв

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ:

3.3

Эрүүл мэндийн алсын зайн оношилгоо, эмчилгээ, зөвлөгөө нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

2012-2016

ЭМЯ,
МШХХТГ

 

Цахим эрүүл мэнд төслийн хүрээнд хэрэгжиж байна

3.4

Эмнэлэгүүдийг өндөр хурдны сүлжээнд холбох, мэдээлэл (өвчний түүх) солилцох боломжоор хангах

2012-2016

ЭМЯ,
МШХХТГ

2,000.0

Цахим эрүүл мэнд төслийн хүрээнд хэрэгжиж байна

3.5

Өвчлөлтийн тандалт, статистик мэдээллийн сан, мэдээллийн систем бий болгох

2013-2015

ЭМЯ,
МШХХТГ

5,000.0

улсын төсөв, олон улсын зээл, тусламж

3.6

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хяналтын системийг хөгжүүлэх

2013-2015

ЭМЯ,
МШХХТГ

1,000.0

улсын төсөв

3.7

Хүнсний болон эмийн бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын хяналтын  систем нэвтрүүлэх

2012-2014

МШХХТГ,
ЭМЯ

200.0

улсын төсөв

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ:

3.8

Цахим номын сан байгуулах

2013-2016

МШХХТГ,
БСШУЯ

3,300.0

олон улсын зээл, тусламж

3.9

Сургууль, цэцэрлэгийн багш нарт мэргэжлийн “Тэргүүлэх” зэрэг олгох бүртгэлийн систем бий болгох

2013

БСШУЯ,         МШХХТГ

50.0

улсын төсөв

3.10

Боловсролын үнэмлэх, гэрчилгээг олгох, нөхөн олгох мэдээллийн систем боловсруулж, нэвтрүүлэх

2013

БСШУЯ,         МШХХТГ

100.0

улсын төсөв

3.11

Ногоон бүсийн хүүхдийн зуслангийн бүртгэлийн мэдээллийн систем боловсруулж, нэвтрүүлэх

2013

БСШУЯ,        МШХХТГ

50.0

улсын төсөв,
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт

3.12

Соёл, урлагийн үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээ олгох мэдээллийн систем бий болгох

2012-2013

БСШУЯ,         МШХХТГ

100.0

улсын төсөв,
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт

3.13

Бүх шатны сургуулиудын бүртгэл, хайлтын систем болон элсэлтийн шалгалтын онлайн систем бий болгох

2012-2016

МШХХТГ,
БСШУЯ

600.0

улсын төсөв

3.14

Сургуулийн удирдлагын систем нэвтрүүлэх

2012-2016

МШХХТГ,
БСШУЯ

6,760.0

улсын төсөв,
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, олон улсын зээл, тусламж

3.15

Боловсролын салбарын удирдлагын мэдээллийн систем нэвтрүүлэх

2012-2016

МШХХТГ,
БСШУЯ

8,760.0

улсын төсөв,хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, олон улсын зээл, тусламж

3.16

Үндэсний цахим сургалтын удирдлагын цогц систем (МОНСУС, МОНКУС) болон онлайн сургалтыг нэвтрүүлэх

2012-2016

МШХХТГ,
БСШУЯ

13,630.0

улсын төсөв,
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, олон улсын зээл, тусламж

3.17

“Шинэ зууны боловсрол” төслийг хэрэгжүүлэх

2012-2015

БСШУЯ,         МШХХТГ

58,000.0

олон улсын зээл, тусламж

УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ:

3.18

Уул, уурхайн олборлолт, ашиглалт явуулсан талбайн нөхөн сэргээлтийн талаархи мэдээллийн систем бий болгох

2013-2014

ЭБЭХЯ,      МШХХТГ,
  БОАЖЯ,
 ЦУОШГ

3,000.0

улсын төсөв, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж

3.19

Экологийн хохирлын болон нөхөн төлбөр, хураамжийг тооцох, хариуцуулах, төлүүлэх, хянах мэдээллийн систем нэвтрүүлэх

2013

МШХХТГ,
  БОАЖЯ

200.0

улсын төсөв,
гадаадын хөрөнгө оруулалт

3.20

Улсын болон хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн эрдэс баялгийн бүх төрлийн геологийн судалгааны ажлын үр дүнг нэгтгэн боловсруулж, үндэсний геомэдээллийн сан бий болгох

2012-2016

МШХХТГ,
ЭБЭХЯ

5,000.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт

3.21

Уул уурхайн кадастрын бүртгэлийн системийг бүрэн автоматжуулах

2012-2016

МШХХТГ,
ЭБЭХЯ

2,000.0

улсын төсөв, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа

3.22

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн тээврийн хяналтын систем нэвтрүүлэх

2013-2016

МШХХТГ,
ЭБЭХЯ

3,000.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ:

3.23

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, хадгалалтийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг бүрдүүлэх

2013-2015

ХХААХҮЯ,      МШХХТГ

2,000.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсөв

3.24

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн цогц шийдэл бүхий программ хангамж, сүлжээг бий болгох

2012-2014

ХХААХҮЯ,     МШХХТГ

3,000.0

улсын төсөв

3.25

Биржийн мэдээллийн технологийн шаардлагад нийцсэн мэргэжилтнийг орон нутагт бэлтгэх, онлайн сургалтыг нэвтрүүлэх

2012-2013

МШХХТГ,
ХХААХҮЯ

500.0

улсын төсөв

3.26

Малын бүртгэл, хөдөлгөөнийг хянахтай холбоотой цогц системийг хөгжүүлэх

2012-2014

МШХХТГ,
ХХААХҮЯ

2,500.0

улсын төсөв

3.27

Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчний голомт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг бүртгэж, онлайн зөвлөгөө өгөх

2012-2013

ХХААХҮЯ,      МШХХТГ

350.0

улсын төсөв

3.28

Хүнсний аюулгүй байдлын мэдээллийн нэгдсэн систем үүсгэх

2013-2014

МШХХТГ,
ХХААХҮЯ

2,700.0

улсын төсөв

3.29

Худалдааны бүртгэл, мэдээллийн систем бий болгох

2013-2014

МШХХТГ,
ХХААХҮЯ

300.0

улсын төсөв

3.30

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт мэдээллийн системийг бий болгох

2013-2014

ХХААХҮЯ,      МШХХТГ

200.0

улсын төсөв

ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА:

3.31

Ашиглалтад орсон болон шинээр баригдах барилга байгууламж, гэр хороолол, тэдгээрийг дулаан, цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх

2013-2014

МШХХТГ,
ЗТБХБЯ

300.0

улсын төсөв

3.32

Хотын авто замын дагуух бүх төрлийн инженерийн шугам сүлжээ, орц, гарц, зогсоолын ажлын төлөвлөлт, трасс сонголт, эдэлбэр газарт барилга барих, зам сэтлэх, зогсоол барих барилгын ажлын зөвшөөрөл олгох зэрэг үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх

2012-2014

МШХХТГ,
ЗТБХБЯ

200.0

улсын төсөв

3.33

“Цахим газар” төсөл хэрэгжүүлэх

2012-2015

МШХХТГ,
ГХБГЗЗГ

15,000.0

улсын төсөв

3.34

Хотын гадна дүүрэгт оршин суух иргэдийн тээврийн хэрэгсэл нийслэл рүү нэвтрэх үнэмлэхийг онлайнаар олгох мэдээллийн систем боловсруулж, нэвтрүүлэх

2013-2014

МШХХТГ,
ЗТБХБЯ

200.0

улсын төсөв

3.35

Авто зам, замын байгууламжтай холбоотой өргөдөл, хүсэлт, санал, гомдлыг хүлээн авах, барагдуулах мэдээллийн систем боловсруулж, нэвтрүүлэх

2012-2014

МШХХТГ,
ЗТБХБЯ

100.0

улсын төсөв

3.36

Тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд шинээр бүртгэх, гэрчилгээг нөхөн олгох, улсын дугаар солих, нөхөн олгох, шилжүүлэх, улсын үзлэг тооллогод оруулах, гадаад оронд байнга буюу удаан хугацаагаар ашиглах тээврийн хэрэгсэлд явуулын дугаар, түр гэрчилгээ олгох  зэрэг үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх

2012-2014

МШХХТГ,
ЗТБХБЯ

1,000.0

улсын төсөв

3.37

Хаяж үрэгдүүлсэн жолооны үнэмлэх нөхөн олгох, автомашин жолоодох эрх сэргээх мэдээллийн систем бий болгох

2012-2013

МШХХТГ,
ЗТБХБЯ

100.0

улсын төсөв

3.38

Нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих эрхийн үнэмлэх олгох мэдээллийн систем бий болгох

2013

МШХХТГ,
ЗТБХБЯ

100.0

улсын төсөв

3.39

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох мэдээллийн систем бий болгох

2013

МШХХТГ,
ЗТБХБЯ

100.0

улсын төсөв

3.40

Зорчигч тээврийн хэрэгслийн тасалбар борлуулах үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх мэдээллийн систем бий болгох

2013

МШХХТГ,
ЗТБХБЯ

1,000.0

улсын төсөв

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЛАВЛАГАА ОЛГОХ:

3.41

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу олгож байгаа зарим тусгай зөвшөөрлийг цахим үйлчилгээнд бүрэн шилжүүлэх

2013-2014

МШХХТГ,
тусгай зөвшөөрөл олгодог байгууллага

2,000.0

улсын төсөв, Засгийн газрын тусгай сан

3.42

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, шинээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох мэдээллийн систем бий болгох

2013-2014

МШХХТГ,
аймаг, нийслэлийн ЗДТГ

200.0

улсын төсөв

3.43

Реклам болон мэдээллийн байгууламж байршуулах зөвшөөрөл олгох мэдээллийн систем бий болгох

2013-2014

МШХХТГ,
аймаг, нийслэлийн ЗДТГ

100.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсөв

3.44

Архивын лавлагаа олгох үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх

2013-2015

МШХХТГ,
яам, ЗГ-ын агентлаг

8,000.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсөв

3.45

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ шинээр олгох, шилжүүлэх үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх

2013-2015

 

МШХХТГ,
УБЕГ

1,000.0

улсын төсөв

БАНК, САНХҮҮГИЙН САЛБАРТ:

3.46

Санхүүгийн үйл ажиллагааг дэмжих мэдээллийн системийг хөгжүүлэх

2013-2014

МШХХТГ, СЯ, Монголбанк, СЗХ

5,000.0

улсын төсөв

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН САЛБАРТ:

3.47

Нийгмийн халамжийн бүх төрлийн үйлчилгээний цогц цахим системийг хөгжүүлэх

2013-2015

МШХХТГ,
НХХЯ

3,000.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсөв

3.48

Хөдөлмөрийн биржийн цогц шийдэл бүхий онлайн системд орон нутгийг хамруулан өргөтгөж, хөгжүүлэх

2012-2013

МШХХТГ,
НХХЯ

500.0

улсын төсөв,
Засгийн газрын тусгай сан

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

3.49

Төрийн албаны хүний нөөцийн үндэсний хэмжээний мэдээллийн систем бий болгох

2013-2014

МШХХТГ,
ТАЗ

2,000.0

улсын төсөв

3.50

Төрийн албаны бодлогын мэдээлэл, дүн шинжилгээ, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэдээллийн систем нэвтрүүлэх

2013-2014

ТАЗ,          МШХХТГ

500.0

улсын төсөв

БАГ, ХОРООНООС ИРГЭДЭД ХҮРГЭДЭГ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦАХИМЖУУЛАХ:

3.51

Цэргийн үүрэгтний бүртгэлийн мэдээллийн системийг бий болгох

2012-2013

МШХХТГ,
дүүрэг,  баг, хорооны Засаг дарга

800.0

улсын төсөв

3.52

Иргэний бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой цогц системийг хөгжүүлэх

2012-2013

МШХХТГ, УБЕГ,  бүх шатны Засаг дарга

3,000.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсөв

3.53

Төрөөс засаг захиргааны анхан шатны нэгжээр дамжуулан иргэдэд төрийн үйлчилгээ, мэдээ мэдээллийг хүргэхэд цахим шуудангийн хайрцаг болон мэдрэгч бүхий технологийг нэвтрүүлж эхлэх

2013-2016

МШХХТГ,
УБЕГ,

бүх шатны Засаг дарга

50.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсөв

БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

3.54

Үндэсний дата төв рүү байгууллагын мэдээллийн системийг шилжүүлэн төвлөрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх

2013

МШХХТГ

7,200.0

улсын төсөв, олон улсын зээл, тусламж

3.55

Иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн  үйлчилгээнд   “Ухаалаг дараалал систем”-ийг нэвтрүүлэх

2013-2014

МШХХТГ,
УБЕГ

500.0

улсын төсөв, олон улсын зээл, тусламж

3.56

Үндэсний дата төвийн нөөц төвийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

2013-2014

МШХХТГ

12,000.0

улсын төсөв, олон улсын зээл, тусламж

3.57

Бүх төрлийн даатгалын үйлчилгээнд иргэний цахим үнэмлэхийг хэрэглэх боломжийг бүрдүүлэх

2012-2013

МШХХТГ        

5,000.0

улсын төсөв

3.58

Цахим засгийн үндэсний портал систем, платформыг бий болгох

2012-2013

МШХХТГ

800.0

Дэлхийн банкны төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа

3.59

Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтэц, цахим гарын үсгийн хэрэглээг иргэний цахим үнэмлэхтэй холбон өгч банкны үйлчилгээ, бусад аюулгүй байдлын өндөр түвшин шаардсан хэрэглээг бий болгох

2013-2014

МШХХТГ

1,500.0

улсын төсөв

3.60

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас зөвлөсөн “Цахим гадаад паспорт”-ыг Монгол Улсын хэрэглээнд нэвтрүүлэх

2013-2015

МШХХТГ

12,000.0

улсын төсөв

3.61

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байгаа явцыг хянах нэгдсэн мэдээллийн систем бий болгох

2012-2014

МШХХТГ

2,000.0

улсын төсөв

ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ УНШИГЧ, ХОЛБОГДОХ БУСАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ НИЙЛҮҮЛЭХ:

3.62

Эрүүл мэндийн салбарт

2012

МШХХТГ,
ЭМЯ

2,279.1

улсын төсөв,
гадаадын хөрөнгө оруулалт

3.63

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын салбарын үйлчилгээнд

2012

МШХХТГ,
ЗТБХБЯ

1,635.7

улсын төсөв

3.64

Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээнд

2012-2013

МШХХТГ, УБЕГ,            дүүрэг, хороо, сум, баг

1,089.1

улсын төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт

3.65

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээнд

2012

МШХХТГ,         УБЕГ

852.7

улсын төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт

3.66

Хуулийн этгээдийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээнд

2012

МШХХТГ,          УБЕГ

994.5

улсын төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт

3.67

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд

2012

МШХХТГ,
НХХЯ

1,256.2

улсын төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт

3.68

Нийгмийн даатгалд

2012

МШХХТГ,         НДЕГ

1,050.0

улсын төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт

3.69

Цагдаагийн үйлчилгээнд

2012

МШХХТГ,
ХЗДХЯ

2,826.2

улсын төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт

3.70

Татварын үйлчилгээнд

2012

МШХХТГ,
Татварын ерөнхий газар

951.5

улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламж

3.71

Гаалийн үйлчилгээнд

2012

МШХХТГ,
ГЕГ

937.0

улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламж

3.72

Дипломат төлөөлөгчийн газрын үйлчилгээнд

2012

МШХХТГ,
ГХЯ

1,364.2

улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламж

ХӨДӨЛГӨӨНТ ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БИЙ БОЛГОХ:

3.73

Гэмт халдлага, байгалийн гамшиг, малын онц халдварт өвчнийг мэдээлэх

2013-2014

МШХХТГ,       ОБЕГ

100.0

улсын төсөв

3.74

Шуурхай удирдлагын төвийг мессежтэй болгох

2013

МШХХТГ,       НЗДТГ

100.0

улсын төсөв

3.75

Номын сангийн үйлчилгээний мэдээллийг хүргэх

2013-2014

МШХХТГ,      БСШУЯ

200.0

улсын төсөв, Засгийн газрын тусгай сан

3.76

Хөдөлмөрийн биржид бүртгүүлсэн иргэдэд мэдээ хүргэх

2013

МШХХТГ,         НХХЯ

200.0

улсын төсөв, Засгийн газрын тусгай сан

3.77

Замын хөдөлгөөний мэдээллийг хүргэх

2013

МШХХТГ,       ЗЦГ

200.0

улсын төсөв, хандивлагч орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж

3.78

Ор сураггүй болсон хүн, гэмт хэрэгтнийг эрэн сурвалжлах мэдээллийг такси, автобусны жолооч нарт илгээх

2013-2014

МШХХТГ,           ЦЕГ

300.0

улсын төсөв

3.79

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнг мессежээр илгээх

2013

МШХХТГ,      БСШУЯ

200.0

улсын төсөв, Засгийн газрын тусгай сан

3.80

Жуулчдад зориулсан үйлчилгээний мэдээлэл хүргэх

2013-2014

МШХХТГ,     БОАЖЯ,         НЗДТГ

300.0

улсын төсөв, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт

3.81

Эмнэлгийн үзлэгийн бүртгэлийн цагийг мэдээлэх

2012-2014

МШХХТГ,          ЭМЯ

200.0

улсын төсөв, хандивлагч орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж

3.82

Тээврийн хэрэгслийн торгууль, орон сууцны төлбөрийн тухай мэдээллийг хүргэх

2014-2015

МШХХТГ,           ЗЦГ,          ОСНААГ

200.0

улсын төсөв, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт

3.83

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний мэдээллийг хүргэх

2013-2014

МШХХТГ,         НХХЯ

200.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсөв

3.84

Малчдад түүхий эдийн үнэ, ханш илгээх

2012-2013

МШХХТГ,   ХХААХҮЯ

300.0

улсын төсөв

3.85

Тендерийн мэдээлэл, лавлагаа

2013

МШХХТГ,             СЯ

200.0

улсын төсөв

3.86

Татварын лавлагаа

2012-2014

МШХХТГ,          Татварын ерөнхий газар

300.0

улсын төсөв

3.87

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авах хугацаа дуусах тухай мэдээлэх, зөвлөгөө өгөх

2013

МШХХТГ,            АТГ

150.0

улсын төсөв

3.88

Төрийн албан хаагчдын шалгалтын зар, шалгалтын дүнг мэдээлэх

2013-2014

МШХХТГ,           ТАЗ

150.0

улсын төсөв

3.89

Замын цагдаагийн мэдээлэл түгээх

2014-2015

МШХХТГ,           ЗЦГ

300.0

улсын төсөв

3.90

Банкны үйлчилгээний төлбөр тооцоо, дансны мэдээлэл хүргэх

2014-2016

МШХХТГ,      Монголбанк

1,500.0

улсын төсөв, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт

3.91

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээлэл, лавлагааны систем

2012

МШХХТГ,         УБЕГ

500.0

улсын төсөв

3.92

Мэргэжлийн хяналтын шалгалтын мэдээлэл, лавлагааны систем

2012-2013

МШХХТГ,         МХЕГ

500.0

улсын төсөв

3.93

Иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний газрын байршил, цагийн хуваарийн мэдээлэл хүргэх

2013-2014

МШХХТГ,           аймаг, нийслэлийн ЗДТГ

500.0

улсын төсөв, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт

3.94

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын тухай мэдээлэл хүргэх

2014

МШХХТГ,    НЗДТГ

300.0

улсын төсөв

3.95

Тээврийн хяналтын систем

2014-2016

МШХХТГ,     ЗТБХБЯ

300.0

улсын төсөв, , хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт

3.96

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх

2013

МШХХТГ,      Монголбанк

500.0

улсын төсөв

3.97

Хөдөлгөөнт холбооны технологид суурилсан төрийн үйлчилгээг бий болгох чиглэлийн судалгаа шинжилгээний ажлыг дэмжих

2012-2014

МШХХТГ,
БСШУЯ

500.0

улсын төсөв,
Засгийн газрын тусгай сан

3.98

Төрийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргахад иргэд санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, иргэдийн оролцоог хангах

2012-2016

МШХХТГ,
бүх шатны төрийн байгууллагууд

500.0

улсын төсөв

3.99

Мэдээллийн технологийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдийг байгуулж, түүгээр дамжуулан цахим засгийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх

2012-2016

МШХХТГ,          аймаг, нийслэлийн ЗДТГ

60,000.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсөв

 

Гуравдугаар зорилтын нийт төсөв

 

 

296,985.9

 

IҮ. Төрийн албан хаагчдын мэдээллийн технологийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, иргэдэд

төрийн цахим үйлчилгээг ашиглах мэдлэг олгох зорилтын  хүрээнд:

4.1

Төрийн албан хаагчдад зориулсан мэдээллийн технологийн сургалтын төвийг байгуулах, төрийн албан хаагчдын мэдээллийн технологийн ур чадварын түвшинг тогтоох тогтолцоог бий болгох

2013-2014

МШХХТГ,

төрийн байгууллагууд

7,200.0

улсын төсөв, Засгийн газрын тусгай сан

4.2

Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн, мэргэжлийн багш нарын мэдлэг, ур чадварыг олон улсын түвшинд хүргэх, хөдөө орон нутагт мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах

2013-2016

БСШУЯ,
МШХХТГ

20,000.0

улсын төсөв, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж

4.3

Төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг сайжруулах, тогтвортой ажиллуулах урамшууллын механизмыг бий болгох

2013-2016

МШХХТГ,
ТАЗ

5.0

улсын төсөв

4.4

Мэдээллийн технологийн нарийн мэргэжлийн мэргэжилтэн бэлтгэх, мэргэшүүлэх

2013-2016

БСШУЯ,
МШХХТГ

10,000.0

улсын төсөв, хандивлагч орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт

4.5

Цахим засгийг хөгжүүлэх зорилготой судалгаа шинжилгээний төвийг байгуулах

2013-2014

 МШХХТГ,
ЗГХЭГ,
ХХЗХ

10,000.0

улсын төсөв,
Засгийн газрын тусгай сан

4.6

Иргэд болон төрийн албан хаагчдад зориулсан цахим сургалт, сургалтын агуулгад аудио, видео дүрс ашигласан контент бүхий цахим сургалтыг түлхүү дэмжих, хэвлэл мэдээллийн бүх сувгийг (интернэт, радио, телевиз гэх мэт) ашиглах

2012-2016

МШХХТГ,
хувийн хэвшил,
төрийн бус байгууллага,   их, дээд сургуулиуд

900.0

улсын төсөв, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт

4.7

Ерөнхий боловсролын сургууль, их, дээд сургуулиудын хичээлийн хөтөлбөрт мэдээллийн технологийн сургалтын агуулгыг нэмэгдүүлэх

2012-2016

МШХХТГ,
БСШУЯ

5.0

улсын төсөв

4.8

Гэрийн ажилтай эмэгтэйчүүд, өндөр настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хандсан цахим болон явуулын сургалтыг зохион байгуулна

2013-2016

МШХХТГ,          аймаг, нийслэлийн ЗДТГ

500.0

улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, хандивлагч орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж

 

Дөрөвдүгээр зорилтын нийт төсөв

 

 

48,610.0

 

НИЙТ ТӨСӨВ

 

 

366,733.9