Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны  166 дугаар зарлигийн хавсралт

 

     ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Шүүхийн мэргэшлийн хороо /цаашид "Мэргэшлийн хороо" гэх/-ны бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг, үйл ажиллагааг энэ дүрмээр зохицуулна.

1.2.Энэ дүрэм нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шүүхийн тухай хууль, Шүүхийн захиргааны тухай хууль, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

1.3. Мэргэшлийн хороо үйл ажиллагаандаа хууль дээдлэх, шударга ёсыг хангах, ил тод, хараат бус байх, тэгш хандах зарчмыг мөрдлөг болгож ажиллана.

Хоёр.Мэргэшлийн хороо, түүний бүрэлдэхүүн

2.1.Мэргэшлийн хороо нь бүх шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчид  /цаашид “шүүгч, Ерөнхий шүүгчид” гэх/ нэр дэвшигч хуульд заасан болзол, шаардлагыг хангасан эсэх талаар үнэлгээ өгөх, шүүгчийн мэргэшлийн үйл ажиллагааны түвшинг тогтоож, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус байгууллага мөн.

2.2.Мэргэшлийн хорооны бүрэлдэхүүнийг Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хүн нэг бүрээр хэлэлцэж, томилно.

2.3.Мэргэшлийн хорооны гишүүнд /цаашид “гишүүн” гэх/ Хуульчдын холбооны санал болгосон нэр дэвшигчийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл томилохоос татгалзвал ажлын 5 өдөрт багтаан Хуульчдын холбоо өөр хүний нэрийг санал болгоно.

2.4.Гишүүдийг томилсноос хойш ажлын 3 өдрийн дотор нийт гишүүдийн олонхын ирцтэйгээр Мэргэшлийн хорооны анхдугаар хуралдааныг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын алба зохион байгуулна.

2.5.Мэргэшлийн хорооны анхдугаар хуралдааныг насаар хамгийн ахмад гишүүн даргална. Анхдугаар хуралдааныг энэ дүрмийн 5 дугаар зүйлд заасан хуралдааны дэгийн дагуу явуулна.

2.6.Анхдугаар хуралдаанаар Мэргэшлийн хорооны даргад гишүүдийн дотроос нэр дэвшүүлж, олонхын санал авсан гишүүнийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд санал болгоно.

2.7.Санал болгосон гишүүнийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Мэргэшлийн хорооны даргаар томилно.

2.8.Мэргэшлийн хорооны даргад санал болгосон гишүүнийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл томилохоос татгалзвал Мэргэшлийн хороо ажлын 3 өдрийн дотор өөр гишүүнийг санал болгоно.

2.9.Гишүүн бүрэн эрхийн хугацаа дуусахаас өмнө албан үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон тохиолдолд энэ тухайгаа Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд бичгээр хүсэлт гаргана. Хүсэлтийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.  

2.10.Гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусахаас өмнө орон гарсан тохиолдолд Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Хуульчдын холбоонд энэ тухай мэдэгдэнэ. Хуульчдын холбоо орон гарсан гишүүний оронд өөр хүний нэрийг ажлын 5 өдрийн дотор санал болгоно.

2.11.Нөхөж томилогдсон гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа нь орон гарсан гишүүний бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаатай адил байна.

Гурав. Мэргэшлийн хорооны чиг үүрэг

3.1.Мэргэшлийн хороо дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

3.1.1.“Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам”-ыг баримтлан Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12.1, Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 23.6.1-т заасны дагуу шүүгч, ерөнхий шүүгчид нэр дэвшигчийн талаар үнэлгээ гаргах;

3.1.2.“Шүүгчийн мэргэшлийн үйл ажиллагааны түвшинг тогтоох журам”-ыг баримтлан Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 23.6.2-т заасны дагуу шүүгчийн мэргэшлийн үйл ажиллагааны түвшинг тогтоож, дүгнэлт гаргах;

3.1.3.шүүгчдийн мэргэшлийг дээшлүүлэх бодлого боловсруулах, энэ талаар судалгаа шинжилгээ хийж, зөвлөмж боловсруулан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд хүргүүлэх;

3.1.4.шүүгч, нэр дэвшигчийг үнэлж, дүгнэх аргачлалыг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулж, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд хүргүүлэх;

3.1.5.Мэргэшлийн хорооны дүрмийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр дүрмийг боловсронгуй болгох саналаа Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд уламжлах;

3.1.6.иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж хариу өгөх;

3.1.7.шүүгч, нэр дэвшигчийн мэдлэг чадвар, мэргэжлийн ёс зүй, зан төлөвийг шалгах сорилын санг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

Дөрөв.Мэргэшлийн хорооны дарга, гишүүдийн эрх, үүрэг

4.1.Мэргэшлийн хорооны гишүүн дараах эрх эдэлж,  үүрэг хүлээнэ:

4.1.1.Мэргэшлийн хорооны хуралдаанаар асуудал хэлэлцүүлэх санал оруулах, холбогдох дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох талаар санал гаргах;

4.1.2.Мэргэшлийн хорооны даргаас хуваарилсан өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн дагуу холбогдох ажиллагаа хийх, шалгах, хариу өгөх;

4.1.3.чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад өөрийн олж мэдсэн хувь хүний нууц, шалгалтын материал, Мэргэшлийн хорооны хуралдаан, бусад гишүүдийн саналын талаар холбогдох мэдээллийн нууцлалыг хадгалах;

4.1.4.хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хөндлөнгийн нөлөөнд авталгүй, бие даан, хараат бусаар үнэлж дүгнэх.

4.2.Мэргэшлийн хорооны дарга  энэ дүрмийн 4.1-т зааснаас гадна дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

4.2.1.Мэргэшлийн хорооны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хуралдааныг даргалах;

4.2.2.Мэргэшлийн хороог төлөөлөх, бүрэн эрхдээ хамаарах асуудлаар холбогдох бусад байгууллага, албан тушаалтантай харилцах;

4.2.3.Мэргэшлийн хорооны ажлын тайланг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд танилцуулах;

4.2.4.өөрийн түр эзгүйд хуралдаан даргалагчийг томилох.

Тав. Мэргэшлийн хорооны хуралдаан

5.1.Мэргэшлийн хорооны үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна.

5.2.Хуралдааны бэлтгэл ажил болон хуралдаан хэвийн явагдах нөхцлийг Мэргэшлийн хорооны ажлын алба хариуцна. Шүүгчид нэр дэвшигчийн эрх зүйн мэдлэг болон шүүгчийн мэргэшлийн түвшин, ажил хэргийн чадварыг шалгаж үнэлгээ, дүгнэлт гаргахад шаардлагатай материалыг бүрдүүлэх, шалгалт авах байраар хангах, нэр дэвшигчдийг товлосон цагт бэлэн  байлгах зэрэг Мэргэшлийн хороонд туслахад чиглэсэн зохион байгуулалтын ажлыг Мэргэшлийн хорооны ажлын алба  хариуцна.

5.3.Мэргэшлийн хорооны гишүүдийн дийлэнх олонх хүрэлцэн ирснээр хуралдааныг хүчинтэйд тооцно.

5.4.Хуралдааныг Мэргэшлийн хорооны дарга удирдана.

5.5.Хуралдааны тэмдэглэлийг Мэргэшлийн хорооны ажлын албаны ажилтан хөтөлнө. Тэмдэглэлийг дуу, дүрсээр баталгаажуулан баримтжуулж болно. Тэмдэглэлийг хуралдаан дууссанаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор тэмдэглэл хөтөлсөн ажилтан болон хуралдаан даргалагч гарын үсэг зурж, тэмдэг дарснаар баталгаажуулна.

5.6.Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг гишүүдийн нууц санал хураалтын үндсэн дээр шийдвэрлэнэ. Гишүүн нь зөвхөн зөвшөөрсөн, татгалзсан гэсэн 2 саналын аль нэгийг гаргана.

5.7.Мэргэшлийн хорооны хуралдаанд ирсэн гишүүдийн олонхийн саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ.

5.8.Мэргэшлийн хороо нь хэвлэмэл хуудастай байна. Мэргэшлийн хорооны үнэлгээ, дүгнэлтэд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тэмдэг хэрэглэнэ.

5.9.Мэргэшлийн хороо хэлэлцсэн асуудлаараа тогтоол гаргаж холбогдох байгууллага, этгээдэд танилцуулна. Тогтоолд Мэргэшлийн хорооны дарга, хуралдаанд оролцсон гишүүд гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулна.

5.10.Хуралдааны материалыг ажлын алба хадгалж, дараа оны 1 дүгээр сард багтаан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн архивт шилжүүлнэ.

5.11.Мэргэшлийн хорооны дарга, гишүүдэд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс тогтоосон урамшууллыг  олгоно.

5.12.Мэргэшлийн хорооны даргын эзгүйд хорооны хамгийн ахмад настай гишүүн, эсхүл Мэргэшлийн хорооны даргын томилсон гишүүн түүнийг орлоно.

5.13.Мэргэшлийн хорооны гаргасан үнэлгээ, дүгнэлт, холбогдох биет болон цахим баримт бичиг, шалгалтын сорилын сангийн нууцлалыг Мэргэшлийн хорооны ажлын албаны дарга хариуцна.

5.14.Нууцад хамаарах материалтай зөвхөн Мэргэшлийн хорооны даргын зөвшөөрлөөр хорооны гишүүд танилцаж болно.

Зургаа.Гомдол шийдвэрлэх журам

6.1.Нэр дэвшигч, шүүгч үнэлгээ, дүгнэлтийн талаар Мэргэшлийн хороонд гомдол гаргах, шаардлагатай гэж үзвэл шалгалтын материалтай танилцах эрхтэй.  

6.2.Мэргэшлийн хорооны үнэлгээ, дүгнэлтийг зөвшөөрөөгүй бол нэр дэвшигч, шүүгч нь тухайн өдөрт багтаан Мэргэшлийн хороонд гомдлоо бичгээр гаргана.

6.3.Гомдлыг Мэргэшлийн хороо нэн даруй хэлэлцэж шийдвэрлэх ба энэ нь эцсийн шийдвэр байна.

6.4.Гомдлыг үндэслэлтэй гэж үзвэл Мэргэшлийн хороо үнэлгээ, дүгнэлтийг хүчингүй болгож, шинээр үнэлгээ, дүгнэлт гаргах ба энэ талаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд танилцуулна.

6.5.Мэргэшлийн хорооны үнэлгээ, дүгнэлт гаргах ажиллагаа нь холбогдох хууль, журам зөрчсөн гэж үзвэл нэр дэвшигч, шүүгч нь гомдлоо Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд гаргана.

6.6.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл гомдлыг хүлээн аваад хуулиар олгогдсон Мэргэшлийн хорооны бүрэн эрхэд халдахгүйгээр, гомдолд дурьдсан зөрчил үндэслэлтэй эсэхийг шалгана. Ийнхүү шалгах ажиллагааг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын томилсон аль нэг гишүүн хариуцан явуулах бөгөөд шалгалтын дүнг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд танилцуулна.

6.7.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл гомдлыг үндэслэлтэй гэж үзвэл Мэргэшлийн хорооны холбогдох үнэлгээ, дүгнэлтийг дахин хянуулахаар Мэргэшлийн хороонд шилжүүлнэ.

6.8.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл гомдлыг үндэслэлгүй гэж үзвэл гомдол гаргагчид бичгээр хариуг өгөх бөгөөд энэ нь эцсийн шийдвэр байна.

 

 

 

-оОо-