Хэвлэх DOC Татаж авах

/ХЗС, АҮС-ын 2015-11-09-ний А/253, 180 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Үйлдвэр, худалдааны сайдын

хамтарсан 2002 оны 180/75 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

 

Сонгон шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүн

 

Комиссын дарга:

Ж.Бумнанжид

Цагдаагийн ерөнхий газрын хэв журмын албаны дарга

Гишүүд:

Т.Доржбал

Үйлдвэр, худалдааны сайдын зөвлөх

Д.Бадам

Батлан хамгаалах яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Ц.Дамдин

Байгаль орчны яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Д.Ганбат

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Шалган зааварлах хэлтсийн дарга

 

С.Энхтайван

Тагнуулын ерөнхий газрын ажилтан

Комиссын нарийн бичгийн дарга:

Б.Ганбаатар

Үйлдвэр, худалдааны яамны Худалдааны бодлого, хамтын ажиллагааны газрын мэргэжилтэн