Хэвлэх DOC Татаж авах

/СБ аймгийн ЗД-ын 2017 оны А/18 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон/

Аймгийн Засаг даргын 2008 оны 

85 дугаар захирамжийн хавсралт