Хэвлэх DOC Татаж авах

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын 2014 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалын хавсралт

 

 

 

 

2014 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ИМПОРТЛОХ СҮҮНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ, АНГИЛЛЫН КОД

 

 

Стратегийн хүнсний нэр

Төрөл

БТКУС-ын код

Тоо хэмжээ

1

Сүү

Жингийн 1%-иас ихгүй хэсэгт тослог агуулсан шингэн сүү

0401.10.10

250,4 тонн

/хоёр зуун тавин тонн дөрвөн зуун килограмм/

2

Жингийн 1%-иас ихгүй боловч 6%-иас ихгүй хэсэгт тослог агуулсан шингэн сүү

0401.20.10

3

Жингийн 6%-иас их боловч 100%-иас ихгүй хэсэгт тослог агуулсан шингэн сүү

0401.40.10

4

Хуурай сүү

0402.21.10

2395,4 тонн

/хоёр мянга гурван зуун ерэн таван тонн дөрвөн зуун килограмм/

 

 

 

 

 

 

 

...оОо...