Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2014 оны 71 дүгээр

тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

 

ТЭРГҮҮЛЭХ АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

(Засгийн газрын 2020 оны 70 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

 

Сурах чиглэл

 

Хөтөлбөрийн нэр

Хөтөлбөрийн түвшин1

Байгаль орчин, ногоон хөгжил

1

Байгалийн нөхөн сэргээлт

 

MSc

 

2

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, менежмент

BSc

MSc

 

3

Уур амьсгалын өөрчлөлт

 

MSc

PhD

4

Усны нөөцийн үнэлгээ, менежмент

BSc

MSc

PhD

 

Боловсрол

5

Тусгай хэрэгцээт боловсрол

 

MSc

PhD

6

Хүүхдийн хөгжил судлал

BSc

MSc

PhD

7

Сургалтын технологи

 

MSc

PhD

8

Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын сургалтын арга зүй     

BSc

MSc

PhD

Соёл

9

Соёлын өвийн сэргээн засварлагч

 

MEng

 

10

Сонгодог урлаг

 

 

 

Эрүүл мэнд

11

Мэс засал

BSc

MSc

PhD

12

Хүүхдийн анагаах

 

MSc

PhD

13

Нийгмийн эрүүл мэнд

 

MSc

PhD

14

Био анагаах

 

MSc

PhD

15

Сувилахуй

 

MSc

PhD

Уул уурхай

16

Геологи уул уурхай, маркшейдер

BEng

MEng

 

17

Уул уурхайн ашиглалт, техник технологи

BEng

MEng

 

18

Ашигт малтмалын баяжуулалт

BEng

MEng

 

19

Газрын тосны хайгуул, боловсруулалт

BEng

MEng

 

 

Хөдөө аж ахуй

20

Мал эмнэлзүй

 

MSc

PhD

21

Тэжээл бэлчээр судлал

BSc

MSc

PhD

22

Зоо инженер технологи

 

MEng

 

23

Газар тариалан

 

MSc

 

Эрчим хүч, дэд бүтэц

24

Ус, дулааны хангамж, чанарын үнэлгээ

BEng

MEng

 

25

Сэргээгдэх эрчим хүч (салхи, ус, нар)

BEng

MEng

 

26

Цөмийн технологи

BEng

MEng

PhD

Зам тээвэр 

 

27

Хүнд машин механизм

BEng

MEng

 

28

Зам гүүрийн барилга, байгууламж

BEng

MEng

 

29

Иргэний нисэх

BEng

MEng

 

Барилга хот байгуулалт

 

 

 

30

Барилгын материалын үйлдвэрлэл

BEng

MEng

 

31

Барилгын технологи, инженер

BEng

MEng

 

32

Хог хаягдлын боловсруулалт, менежмент

 

MEng

 

33

Архитектур, хот, бүс нутгийн төлөвлөлт

 

MEng

PhD

Мэдээллийн технологи 

34

Мэдээллийн технологи, аюулгүй байдал

BEng

MEng

PhD

35

Сансрын технологи, ашиглалт

 

MEng

PhD

Суурь шинжлэх ухаан, тэргүүлэх технологи 

36

Байгалийн ухаан

BSc

MSc

PhD

37

Биологи, биотехнологи

BSc

MSc

PhD

38

Нанотехнологи

BSc

MSc

PhD

39

Материал судлал

BSc

MSc

 

40

Химийн инженерчлэл

BSc

MSc

PhD

Мэргэжлийн чиглэлийн тоо

24

39

20

 

1 BSc-Бакалавр, BEng-Инженер бакалавр, MSc-Магистр, MEng-Инженер магистр, PhD-Доктор