Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2014 оны 99 дүгээр

                                                                               тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

 

 

ЦАГДААГИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦОЛНЫ

НЭМЭГДЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ

 

 

Цагдаагийн албан тушаалын цолны ангилал

Цагдаагийн цол

Сар бүр олгох нэмэгдлийн хувь хэмжээ (үндсэн цалингийн хувиар)

Бага цол

Цагдаагийн дэд ахлагч

25

/ЗГ-ын 2014 оны 126-р тогтоолоор өөрчилсөн/

Цагдаагийн ахлагч

Цагдаагийн ахлах ахлагч

Дунд цол

Цагдаагийн дэслэгч

30

Цагдаагийн ахлах дэслэгч

Цагдаагийн ахмад

Ахлах цол

Цагдаагийн хошууч

Цагдаагийн дэд хурандаа

Цагдаагийн хурандаа

Дээд цол

Туслах комиссар

Дэд комиссар

Тэргүүн дэд комиссар

Тэргүүн комиссар