Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2014 оны 99 дүгээр

                                                                               тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

 

 

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДАД МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН

 НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

 

1. Цагдаагийн алба хаагч, ажилтанд цагдаагийн албаны ур чадварын нэмэгдэл олгоход энэ журмыг мөрдөнө.

 

2. Цагдаагийн албаны ур чадварын нэмэгдэл олгохдоо ажлын туршлага, мэргэшлийн түвшинг харгалзан тухайн алба хаагчийн албан тушаалын сарын үндсэн цалингаас дор дурдсан хувиар тооцож олгоно:

 

                        Нэмэгдлийн хувь

Шалгуур

 

 

 

5

 

 

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

Ажлын туршлага

(жилээр)

 

3

 

5

 

10

 

15

 

20

 

3. Энэ журмын 2 дугаарт заасан хугацааг хангасан алба хаагч, ажилтан нь тухайн түвшний мэдлэг чадвар олгох сургалтад суралцаж амжилттай төгссөн байна.

 

 

 

 

 

 

 

----оОо----