Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2012 оны 216 дугаар

                                                                                    тогтоолын хавсралт

 

 

“САЙНШАНД” АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ЦОГЦОЛБОР ТӨСЛИЙН

МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮРДЭЛ

 

  1. Хураангуй

 

  2. Үйлдвэрүүд

 

  З. Цогцолбор дахь дэд бүтцийн барилга, байгууламжууд

 

  4. Бараа, материалын зохицуулалт болон тээвэрлэлтийн бүтэц, зохион

      байгуулалт

 

  5. Төсөл хэрэгжих талбайн бэлтгэл

 

  6. Байршлын харьцуулсан судалгаа

 

  7. Олон нийтийн барилга, байгууламж

 

  8. Тогтвортой хөгжлийн асуудлууд

 

 9. Төсөл хэрэгжих хуваарь

 

10. Хөрөнгийн зардлын урьдчилсан тооцоо

 

11. Үйлдвэрүүдийн эдийн засгийн тооцоо

 

12. Санхүүжилтийн болон арилжааны бүтэц

 

13. Нэмэлт судалгаа

 

 

Хавсралт 13-а: Төслийн хураангуй илтгэл

Хавсралт 13-б: Бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа

 

 

 

 

------оОо------