Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2014 оны 143 дугаар
            тогтоолын 1 дүгээр хавсралт


МОНГОЛ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  1.1. Энэхүү дүрмээр Монгол судлалын үндэсний зөвлөл (цаашид “Үндэсний зөвлөл”  гэх)-ийн үйл ажиллагааг зохицуулна.

  1.2. Үндэсний зөвлөл нь  монгол судлалыг хөгжүүлэх бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах ерөнхий чиг үүрэг бүхий орон тооны бус байгууллага мөн.

  1.3. Үндэсний зөвлөл нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шинжлэх ухаан, технологийн хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын Тусгай сангийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж  болон энэхүү дүрмийг удирдлага болгоно.

  1.4. Үндэсний зөвлөл нь ажлаа 2 жилд 1 удаа Засгийн газарт  тайлагнана.

  1.5. Үндэсний зөвлөл нь зохих журмын дагуу хийсэн албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэгтэй байна.

  1.6. Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардал болон нарийн бичгийн даргын цалинг  Монгол судлалыг дэмжих сангийн  төсөвт тусган санхүүжүүлнэ.

 

Хоёр. Үндэсний зөвлөлийн зохион байгуулалт

 

2.1. Үндэсний зөвлөл нь Засгийн газар, Шинжлэх ухааны академи, их сургууль, хувийн хэвшлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагын төлөөлөл бүхий 13 хүртэлх тооны  бүрэлдэхүүнтэйгээр Монгол Улсын Ерөнхий сайдын дэргэд ажиллана. 

2.2. Үндэсний зөвлөлийн дарга нь Монгол Улсын Ерөнхий сайд байна.

2.3.  Үндэсний зөвлөл нь орон тооны нарийн бичгийн даргатай байна. Нарийн бичгийн даргыг Үндэсний зөвлөлийн дарга  томилж, ажиллах нөхцөлөөр хангах чиглэл өгнө.

2.4. Нарийн бичгийн дарга нь Үндэсний зөвлөл, шинжлэх ухааны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага, Монгол судлалыг дэмжих сан, холбогдох бусад байгууллагын уялдаа холбоог хангаж, зөвлөлийн өдөр тутмын ажлыг хэрэгжүүлнэ.

2.5. Нарийн бичгийн дарга нь дараах чиг үүрэгтэй байна:

     2.5.1. Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны тухайн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах, түүний хэрэгжилтийг хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;

     2.5.2. Монгол Улсаас гадаад оронд суугаа элчин сайдын яамд, консулын газрууд, холбогдох яамдын шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлтэй хамтран ажиллаж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг зохицуулах арга хэмжээ авах;

     2.5.3. Үндэсний зөвлөлийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангаж, хурлыг зохион байгуулах, хурлын тэмдэглэл, хурлаас гарсан шийдвэрийг албажуулах;

   2.5.4. Үндэсний зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьж, дүн, явцыг Үндэсний зөвлөлд тайлагнах;

      2.5.5. Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны тухайн жилийн тайланг гаргаж зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх. 


Гурав.  Үндэсний зөвлөлийн бүрэн эрх

 

3.1. Үндэсний зөвлөл нь Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 6.4-т заасны дагуу дор дурдсан асуудлыг хэлэлцэж зөвлөмж гаргана:

      3.1.1. үндэсний хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн болон боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны талаар төрөөс баримталж байгаа бодлоготой нягт уялдуулан зохицуулах;

     3.1.2. монгол судлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургалт, судалгааны байгууллагын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэн өргөжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх;

     3.1.3. үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, санхүүжилтийн төслийг хэлэлцэн Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэх талаар шийдвэр гаргах;

     3.1.4. хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зардлыг Монгол судлалыг дэмжих санд төвлөрүүлж, арга хэмжээнд зарцуулах санхүүжилтийг нээлттэй, зохистой хуваарилан хэрэгжилтийн чанар, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

       3.1.5.  монгол судлалын байгууллага, нэгжийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх;

    3.1.6. үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт өгч,  тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхээр дараагийн хөтөлбөр, үйл ажиллагааг эхлүүлэх, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах.

3.2. Үндэсний зөвлөл нь хуулиар олгосон эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дараах бүрэн эрхийг эдэлнэ: 

      3.2.1. монгол судлалын асуудлаар их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага болон холбогдох газруудаас шаардлагатай мэдээллийг гаргуулан авах;   


       3.2.2. гадаад, дотоодод Монгол судлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй сургалт, судалгааны байгууллагын удирдлагын илтгэл, сонсголыг хэлэлцэх,  дүгнэлт гаргах;

        3.2.3. монгол судлалын чиглэлээрх төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн гүйцэтгэлд дүгнэлт өгөх ажлын хэсэг байгуулан ажиллах, тайланг хэлэлцэх.

 

Дөрөв. Үндэсний зөвлөлийн ажиллах журам

 

4.1. Үндэсний зөвлөлийн ажиллах үндсэн хэлбэр нь хурал байна.

4.2. Үндэсний зөвлөлийн ээлжит хурлыг жилд 3 удаа хуралдуулна. Зөвлөлийн ээлжит бус хурлыг зөвлөлийн даргын шийдвэрээр зарлан хуралдуулж болно.

4.3. Хуралдаанд Үндэсний зөвлөлийн гишүүдийн 75-аас доошгүй хувь ирснээр хүчинтэйд тооцогдож, хүндэтгэх шалтгаанаар хуралд оролцох боломжгүй гишүүн саналаа бичгээр өгсөн  бол түүнийг хуралд оролцсонд тооцно.

4.4. Үндэсний зөвлөлийн хурлыг зөвлөлийн дарга, түүний эзгүйд нарийн бичгийн дарга даргална.

4.5. Үндэсний зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд хурал даргалагч болон нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурна. 

4.6. Үндэсний зөвлөлийн хурлын материалыг ажлын 3-аас доошгүй өдрийн өмнө гишүүдэд тараасан байна.

4.7. Үндэсний зөвлөлийн хурлын шийдвэр нь хуралд оролцогчдын олонхийн саналд үндэслэнэ. Санал тэнцсэн тохиолдолд хурал даргалагчийн саналаар шийдвэр гаргана.

4.8. Санхүүжилттэй холбоотой асуудлаар гаргасан шийдвэр нь шинжлэх ухааны  асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний тушаалаар баталгаажна. 

Энэхүү дүрэм  нь батлагдсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

 

 

---oOo---