Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2014 оны 233 дугаар

            тогтоолын хавсралт

 

 

ИМПОРТЫН БАРААНЫ ЭРСДЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ

ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

1. ЕРӨНХИЙ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

д/д

Ерөнхий шалгуурын үзүүлэлтүүд

Ангилал

1

-Хүн, мал, амьтныг өвчлүүлэх, үхэлд хүргэх

-Монгол Улсад бүртгэгдээгүй ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж,

 хог ургамал дамжин тархах, хөдөө аж ахуйд хохирол учруулах

-Байгаль орчинд нөхөн сэргээгдэхгүйгээр хөнөөл учруулах

их

2

-Хүн, мал, амьтны эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх

-Байгалийн болон таримал ургамлыг гэмтээх, ургацыг бууруулах

-Байгаль орчныг бохирдуулах, сөрөг нөлөө үзүүлэх

дунд

3

-Хүн, мал, амьтан, ургамал, байгаль орчинд сөрөг нөлөө

 үзүүлэхгүй

бага

 

 

2. ТӨЛӨВ ТОГТООХ ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

Нэг. Сөрөг үр дагаврыг тооцох шалгуур (боломжит нийт оноо -100)

 

1. Халдварт өвчин, хорио цээртэй зүйл, биологийн бохирдол

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай

1.1

Олон улсад шуурхай болон тогтмол мэдээлэх малын халдварт өвчинд мэдрэг, өвчин тээгч

40

1.2

Олон улсад шуурхай болон тогтмол мэдээлэх малын халдварт өвчин тээгч

25

1.3

Олон улсад шуурхай болон тогтмол мэдээлэх малын халдварт өвчинд мэдрэг бус, тээгч болдоггүй

1

Ургамал, ургамлын гаралтай

1.1

Гадаад болон дотоод хорио цээртэй зүйлсээр бохирддог, халдвар дамжуулагч

40

1.2

Хорио цээртэй зүйлсээр бохирдохгүй, халдвар дамжуулахгүй

1

Боловсруулсан хүнс

1.1

Биологийн бохирдол (нян)-оор бохирдсон тохиолдолд хүнсний хордлого үүсгэдэг

40

1.2

Биологийн бохирдол (нян)-оор бохирдсон тохиолдолд хүнсний хордлого үүсгэдэггүй

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Төрөл, боловсруулалт

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай

2.1

Амьд мал, амьтан, өндөг, үр, хөврөл үр, эмгэг төрүүлэгч бичил биетэн, өсгөвөр, загас, далайн гаралтай бүтээгдэхүүн

35

2.2

Боловсруулаагүй арьс, шир, ноос, ноолуур, хөлдөөсөн мах

25

2.3

Хагас боловсруулсан арьс, шир, ноос, ноолуур, мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн

15

2.4

Мал, амьтны гаралтай бусад бүтээгдэхүүн

1

Ургамал, ургамлын гаралтай

2.1

Ургамлын үр, суулгац, үржүүлгийн матeриал, шавж, өсгөвөр

35

2.2

Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, үр тариа, цагаан будаа, элсэн чихэр, гурил, тэжээл

25

2.3

Байгалийн болон таримал ургамал

15

2.4

Мод, модон материал, ургамлын гаралтай бусад бүтээгдэхүүн

1

Боловсруулсан хүнс

2.1

Нярай хүүхдийн хоол тэжээл, эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн, цэвэр өсгөвөр (эх хөрөнгө)

35

2.2

Нөөшилсөн хүнс, хүнсний нэмэлт

20

2.3

Бусад боловсруулсан хүнс (чихэр, жигнэмэг, ундаа, шүүс г.м)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тээвэрлэлтийн нөхцөл

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

3.1

Тусгай зориулалтын эсвэл тоноглосон тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх шаардлагатай (тэсэрч, дэлбэрэх аюултай, түргэн гэмтэж муудах бараа, амьд мал, амьтан гэх мэт)

25

3.2

Тээвэрлэлтийн тусгай нөхцөл шаардлагагүй

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоёр. Эрсдэлийн магадлалыг тооцох шалгуур (боломжит нийт оноо -100)

 

1. Гарал үүсэл

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай

1.1

Монгол Улсад бүртгэгдээгүй мал, амьтны гоц халдварт өвчин гарсан улс, бүсээс гаралтай

15

1.2

Монгол Улсад бүртгэгдсэн мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчин гарсан улс, бүсээс гаралтай

10

1.3

Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчин бүртгэгдээгүй, эрүүл улс, бүсээс гаралтай

1

Ургамал, ургамлын гаралтай

1.1

Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, хог ургамал, мэрэгч амьтан тархсан улс, бүсээс гаралтай

15

1.2

Монгол Улсад хязгаарлагдмал тархалттай, дотоод хорио цээртэй, ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, хог ургамал, мэрэгч амьтан тархсан улс, бүсээс гаралтай

10

1.3

Хорио цээртэй ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, хог ургамал, мэрэгч амьтан тархаагүй улс, бүсээс гаралтай

1

Боловсруулсан хүнс

1.1

Олон улсад тархах магадлалтай, нийгмийн эрүүл мэндэд аюул учруулах эмгэг төрүүлэгч өндөр хоруу чанартай нянгаар үүсгэгдсэн халдварт хордлого мэдээлэгдсэн улс, бүсээс гаралтай

15

1.2

Халдварт хордлого бүртгэгдээгүй улс, бүсээс гаралтай

1

 

 

 

2. Цацраг, химийн бохирдол

 

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

2.1

Цацрагийн бохирдол мэдээлэгдсэн улс, бүсээс гаралтай

15

2.2

Химийн бохирдол мэдээлэгдсэн улс, бүсээс гаралтай

10

2.3

Бохирдол мэдээлэгдээгүй улс, бүсээс гаралтай

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Хувиргасан амьд организмаас үүсэлтэй

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

3.1

Олон улсад бүртгэгдээгүй, эрсдэлийн үнэлгээ хийгдээгүй, худалдааны бар код аваагүй хувиргасан амьд организмаас гарган авсан

10

3.2

Олон улсад бүртгэгдсэн, эрсдэлийн үнэлгээ хийгдсэн, худалдааны бар код бүхий хувиргасан амьд организмаас гарган авсан

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Зөрчлийн түүх

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

4.1

Тухайн улсын нийт бараа нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хорио цээр, аюулгүйн үзүүлэлт, хууль тогтоомжийн шаардлага хангаагүй үндэслэлээр 2 болон түүнээс дээш удаа Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлээгүй (буцаасан, устгасан)

10

4.2

Тухайн улсын нийт бараа нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хорио цээр, аюулгүйн үзүүлэлт, хууль тогтоомжийн шаардлага хангаагүй үндэслэлээр 1 удаа Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлээгүй (буцаасан, устгасан)

7

4.3

Тухайн улсын нийт бараа нь аюулгүйн үзүүлэлт, хорио цээр, хууль тогтоомжийн шаардлага хангасан, зөрчилгүй

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Үйлдвэрлэгчээс хамаарч устгасан, буцаасан тохиолдол

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

5.1

Тухайн үйлдвэрлэгчийн бараа нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хорио цээр, аюулгүйн үзүүлэлт, хууль тогтоомжийн шаардлага хангаагүй үндэслэлээр 2 болон түүнээс дээш удаа Монгол Улсад нэвтрүүлээгүй (буцаасан, устгасан)

10

5.2

Тухайн үйлдвэрлэгчийн бараа нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хорио цээр, аюулгүйн үзүүлэлт, хууль тогтоомжийн шаардлага хангаагүй үндэслэлээр 1 удаа Монгол Улсад нэвтрүүлээгүй (буцаасан, устгасан)

7

5.3

Тухайн үйлдвэрлэгчийн бараа нь хорио цээр, аюулгүйн үзүүлэлт, хууль тогтоомжийн шаардлага хангасан, зөрчил илрээгүй

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Хаяг, шошго

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

6.1

Тухайн үйлдвэрлэгчийн барааны хаяг, шошго 2 болон түүнээс дээш удаа зөрчилтэй

5

6.2

Тухайн үйлдвэрлэгчийн барааны хаяг, шошго 1 удаа зөрчилтэй

3

6.3

Тухайн үйлдвэрлэгчийн бараа нь хаяг шошгын зөрчилгүй

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сав, баглаа боодол

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

7.1

Тухайн үйлдвэрлэгчийн барааны сав, баглаа боодол нь 2 болон түүнээс дээш удаа шаардлага хангаагүй

5

7.2

Тухайн үйлдвэрлэгчийн барааны сав, баглаа боодол нь 1 удаа шаардлага хангаагүй

3

7.3

Тухайн үйлдвэрлэгчийн барааны сав, баглаа боодол нь зөрчилгүй

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Импортлогчоос хамаарч устгасан, буцаасан тохиолдол

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

8.1

Тухайн импортлогчийн бараа нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хорио цээр, аюулгүйн үзүүлэлт, хууль тогтоомжийн шаардлага хангаагүй үндэслэлээр 2 болон түүнээс дээш удаа Монгол Улсад нэвтрүүлээгүй (буцаасан, устгасан)

10

8.2

Тухайн импортлогчийн бараа нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хорио цээр, аюулгүйн үзүүлэлт, хууль тогтоомжийн шаардлага хангаагүй үндэслэлээр 1 удаа Монгол Улсад нэвтрүүлээгүй (буцаасан, устгасан)

7

8.3

Тухайн импортлогчийн бараа нь хорио цээр, аюулгүйн үзүүлэлт, хууль тогтоомжийн шаардлага хангасан, зөрчил илрээгүй

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Тээвэрлэлт

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

9.1

Импортлогч нь барааг сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 2 болон түүнээс дээш удаа шаардлага хангаагүй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэсэн

10

9.2

Импортлогч барааг сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 1 удаа шаардлага хангаагүй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэсэн

7

9.3

Импортлогч тээвэрлэлтийн зөрчил гаргаж байгаагүй

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Баталгаажилтын баримт бичиг

 

д/д

Үзүүлэлт

Оноо

10.1

Тухайн импортлогчийн бараа нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 2 болон түүнээс дээш удаа баталгаажилтын баримт бичиггүй, зөрчилтэй баримт бичигтэй байсан

10

10.2

Тухайн импортлогчийн бараа нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 1 удаа баталгаажилтын баримт бичиггүй, зөрчилтэй баримт бичигтэй байсан

7

10.3

Тухайн импортлогчийн бараа нь баримт бичгийн зөрчилгүй

1

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэхүү тогтоолоор батлагдах ерөнхий шалгуур болон БТКУС (Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт)-ийн 8 орны түвшинд кодлогдсон нийт 5744 барааг үнэлэхэд их болон дунд эрсдэлтэй гарсан 2194 барааг хилийн мэргэжлийн хяналтад хамруулах ба эрсдэл бага үнэлэгдсэн 3550 барааг хяналтад хамруулахгүй байх боломжтой.

 

 

Их болон дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 2194 барааг төлөв байдлын шалгуураар ангилан нийтэд ил тод болгон мэдээлснээр импортлогч өөрийн импортолж байгаа бараа нь аль ангилалд хамаарагдаж, ямар хяналт, шалгалтаар дамжин өнгөрөх нь тодорхой болж, бүх барааг лабораторийн шинжилгээнд хамруулахыг шаардах зэрэг субъектив нөлөөлөл арилж, импортын үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд ихээхэн хөнгөлөлт эдлэх нөхцөл бүрдэх юм.

 

 

 

 

 

 

--оОо--