Хэвлэх DOC Татаж авах

УБЕГ-ын даргын  2014 оны 8  дугаар сарын 27-ны

өдрийн 1125 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

 

БАРЬЦААЛБАР№ . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1

Барьцааны талуудын талаарх мэдээлэл

Барьцаалуулагч

Барьцаалагч

Барьцаалуулагч нь гуравдагч этгээд бол үндсэн үүргийн үүрэг гүйцэтгэгч

Иргэний овог, эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, регистр, оршин суугаа хаяг. Хуулийн этгээд бол оноосон нэр, регистр болон улсын бүртгэлийн дугаар, оршин байгаа хаяг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Барьцааны эрх үүссэн үндэслэл, огноо, газар

 

3

Барьцаагаар хангагдах үүргийн болон хүүгийн хэмжээ, тэдгээрийг тодорхойлох арга

 

4

Барьцаагаар хангагдах үүргийг хугацаанаас нь өмнө гүйцэтгэж болох эсэх

 

5

Барьцааны зүйлийн талаарх мэдээлэл

Барьцааны зүйл болох үл хөдлөх эд хөрөнгийн нэр

Эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар

Байршил /албан ёсны хаяг/

Барьцааны зүйлийн шинж байдлын тодорхойлолт /ашиглалтанд орсон огноо, зориулалт, талбайн хэмжээ, эдэлгээ, чанарын байдал/

 

 

 

 

 

6

Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх барьцаалсан бол

Эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар, байршил, албан ёсны хаяг

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн шинж байдлын тодорхойлолт

Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл

Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх үүссэн үндэслэл

Уг эрхийн хүчинтэй байх хугацаа

 

 

 

 

 

7

Барьцааны зүйлтэй холбоотой гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгийн эрх байгаа эсэх тухай

Байхгүй.

Байгаа бол:

8

Энэхүү барьцаалбарын хууль ёсны эзэмшигч нь түүнийг бусдад шилжүүлж болно гэдгийг  Барьцаалуулагч би /бид/ зөвшөөрч байна.

9

Барьцааны зүйлээс шаардлагыг хангах журам

 

10

Талуудын харилцан тохиролцсон бусад нөхцөл

 

11

Барьцаалбар үйлдсэн:

Барьцаалуулагчийн овог, эцэг/эхийн болон өөрийн нэр, гарын үсэг,  хуулийн этгээд бол түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн албан тушаал, эцэг/эхийн болон өөрийн нэр, гарын үсэг, тамга тэмдэг

Барьцаалуулагч нь гуравдагч этгээд бол барьцаагаар хангагдсан үүргийн үүрэг гүйцэтгэгчийн  овог, эцэг/эхийн болон өөрийн нэр, гарын үсэг, хуулийн этгээд бол түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн албан тушаал,  эцэг/эхийн болон өөрийн нэр, гарын үсэг, тамга тэмдэг

 

 

 

 

Барьцаалбар үйлдсэн огноо:

 

12

Энэ хэсгийг улсын бүртгэлийн байгууллага бөглөнө.

Гэрээ байгуулсан огноо, газар

Барьцаалбарыг бүртгэсэн огноо

Улсын бүртгэгчийн эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Гарын үсэг, хувийн тэмдэг