Хэвлэх DOC Татаж авах

УБЕГ-ын даргын  2014 оны 08  дугаар сарын 27-ны

өдрийн 1125 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

                                     

БАРЬЦААЛБАРЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ

Барьцаалбарын шилжүүлэгнь барьцаалбарын эх хувийн хамт хүчин төгөлдөр болно.

1

Барьцаалбарын дугаар:

хххххххххх

Барьцаалбарын анхны шилжүүлгийн дугаар:

хххххххххх-01

2

 

Барьцаалбарыг шилжүүлсэн үндэслэл

Худалдах

Барьцаалах

Бусад

3

Анхны шилжүүлгээр шинээр эрх олж авсан этгээдийн талаарх мэдээлэл:

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн албан тушаал, эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Хуулийн этгээдийн регистр, улсын бүртгэлийн дугаар

Оршин байгаа хаяг

 

 

 

4

Барьцаалбараа шилжүүлж буй анхны барьцаалагчийн талаарх мэдээлэл

Барьцаалагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн албан тушаал, эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Хуулийн этгээдийн регистр, улсын бүртгэлийн дугаар, оршин байгаа хаяг

Төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга, тэмдэг

 

 

 

5

Энэ хэсгийг улсын бүртгэлийн байгууллага бөглөнө.

Анхны шилжүүлгийг бүртгэсэн  огноо

Улсын бүртгэгчийн эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Гарын үсэг, хувийн тэмдэг

 

 

 

7

Барьцаалбарын дараагийн шилжүүлгийн дугаар:

хххххххххх-02

8

 

Барьцаалбарыг шилжүүлсэн үндэслэл

Худалдах

Барьцаалах

Бусад

9

Барьцаалбарын шилжүүлэг нь анхных биш бол шинээр эрх олж авсан этгээдийн талаарх мэдээлэл:

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн албан тушаал, эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Хуулийн этгээдийн регистр, улсын бүртгэлийн дугаар

Оршин байгаа хаяг

 

 

 

10

Барьцаалбараа шилжүүлж буй өмнөх барьцаалагчийн талаарх мэдээлэл

Барьцаалагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн албан тушаал, эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Хуулийн этгээдийн регистр, улсын бүртгэлийн дугаар, оршин байгаа хаяг

Төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга тэмдэг

 

 

 

11

Энэ хэсгийг нотариат бөглөнө.

Гэрчилсэн огноо

Нотариатчийн эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Гарын үсэг, хувийн тэмдэг

 

 

 

 

 

 

12

Энэ хэсгийг улсын бүртгэлийн байгууллага бөглөнө.

Дараагийн шилжүүлгийг бүртгэсэн  огноо

Улсын бүртгэгчийн эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Гарын үсэг, хувийн тэмдэг