Хэвлэх DOC Татаж авах

УБЕГ-ын даргын  2014 оны 08  дугаар сарын 27-ны

өдрийн 1125 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

 

 

БАРЬЦААЛБАРЫН БАРЬЦАА

Барьцаалбарын барьцаань барьцаалбарын эх хувийн хамт хүчин төгөлдөр болно.

1

Барьцаалбарын дугаар:

хххххххххх

Барьцаалбарын барьцааны дугаар:

хххххххххх-01

2

Барьцаалбарыг барьцаалсан этгээдийн талаарх мэдээлэл:

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр

Хуулийн этгээдийн регистр, улсын бүртгэлийн дугаар

Оршин байгаа хаяг

 

 

 

3

Барьцаалбарыг барьцаалуулсан этгээдийн талаарх мэдээлэл:

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн албан тушаал, эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Хуулийн этгээдийн регистр, улсын бүртгэлийн дугаар, оршин байгаа хаяг

Төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга, тэмдэг

 

 

 

4

 

 

Барьцаалбарыг барьцаалсан тэмдэглэгээ

 

 

5

Энэ хэсгийг улсын бүртгэлийн байгууллага бөглөнө.

Барьцаалбарын барьцааг бүртгэсэн  огноо

Улсын бүртгэгчийн эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Гарын үсэг, хувийн тэмдэг