Хэвлэх DOC Татаж авах

УБЕГ-ын даргын  2014 оны 08  дугаар сарын 27-ны

өдрийн 1125 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралт

                               

БАРЬЦААЛБАРЫН ДАВХАР БАРЬЦАА

 

Барьцаалбарын давхар барьцаань барьцаалбарын эх хувийн хамт хүчин төгөлдөр болно.

1

Барьцаалбарын дугаар:

хххххххххх

Барьцаалбарын давхар барьцааны дугаар:

хххххххххх-01

2

Барьцаалбарыг давхар барьцаалсан этгээдийн талаарх мэдээлэл:

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр

Хуулийн этгээдийн регистр, улсын бүртгэлийн дугаар

Оршин байгаа хаяг

 

 

 

3

Барьцаалбарыг давхар барьцаалуулсан этгээдийн талаарх мэдээлэл:

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн албан тушаал, эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Хуулийн этгээдийн регистр, улсын бүртгэлийн дугаар, оршин байгаа хаяг

Төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга, тэмдэг

 

 

 

4

 

 

Барьцаалбарыг давхар барьцаалсан тэмдэглэгээ

 

 

5

Барьцаалбарыг өмнө нь барьцаалсан бол өмнөх барьцааны талаарх мэдээлэл:

Өмнөх барьцаалагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар

Барьцаалбарыг өмнө нь барьцаалсан тухай гэрээний огноо, барьцаалагчийн талаарх мэдээлэл, уг  барьцаалбарын хууль ёсны эзэмшигчийн ямар хэмжээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангах зорилгоор уг гэрээг байгуулсан талаарх мэдээлэл. (өмнө нь нэг буюу түүнээс дээш удаа барьцаалуулсан бол өмнөх барьцаа үүссэн дарааллаар)

 

 

6

Барьцаалбарын дараачийн барьцааны талаарх мэдээлэл:

Дараачийн барьцаалагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар

Энэ маягтын 2-т бичигдсэн барьцаалагчаас хойш тухайн барьцаалбарыг давхар барьцаалсан тухай гэрээний огноо, дараачийн барьцаалагчийн талаарх мэдээлэл, уг  барьцаалбарын хууль ёсны эзэмшигчийн ямар хэмжээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангах зорилгоор уг гэрээг байгуулсан талаарх мэдээлэл. (Энэ хавсралтын 2-т бичигдсэн барьцаалагчаас хойш нэг буюу түүнээс дээш удаа давхар барьцаалуулсан бол дараачийн барьцаа үүссэн дарааллаар)

 

 

7

Энэ хэсгийг улсын бүртгэлийн байгууллага бөглөнө.

Барьцаалбарын давхар барьцааг бүртгэсэн  огноо

Улсын бүртгэгчийн эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Гарын үсэг, хувийн тэмдэг