Хэвлэх DOC Татаж авах

УБЕГ-ын даргын  2014 оны 08  дугаар сарын 27-ны

өдрийн 1125 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралт

 

БАРЬЦААЛБАРЫН АГУУЛГАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

Барьцаалбарын өөрчлөлтийг Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.1-т заасны дагуу барьцаалбарын эх хувьд хавсаргах бөгөөд тухайн барьцаалбарын салшгүй хэсэг болно.

1

Барьцаалбарын дугаар:

хххххххххх

Барьцаалбарын өөрчлөлтийн дугаар:

хххххххххх-01

2

Барьцаалбарт оруулсан өөрчлөлтийн агуулга

 

 

 

 

 

3

Барьцаалбарт өөрчлөлт оруулсан:

Талууд:

 Үүрэг гүйцэтгэгч

Барьцаалуулагч

 Барьцаалбарын хууль ёсны эзэмшигч

Овог, эцэг/эх-ийн болон өөрийн нэр, регистр, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар, төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн албан тушаал, эцэг/эх-ийн болон өөрийн нэр

 

 

 

Гарын үсэг, хуулийн этгээд бол тамга, тэмдэг

 

 

 

4

Энэ хэсгийг улсын бүртгэлийн байгууллага бөглөнө.

Өөрчлөлтийг бүртгэсэн огноо

Улсын бүртгэгчийн эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Гарын үсэг, хувийн тэмдэг