Хэвлэх DOC Татаж авах

УБЕГ-ын даргын  2014 оны 08  дугаар сарын 27-ны

өдрийн 1125 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралт

 

БАРЬЦААГААР ХАНГАГДАХ ҮҮРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЛААРХ ТЭМДЭГЛЭЛ

Барьцаагаар хангагдах үүргийн гүйцэтгэлийн талаарх тэмдэглэлнь барьцаалбарын эх хувийн хамт хүчин төгөлдөр болно.

1

Барьцаалбарын дугаар:

хххххххххх

Тэмдэглэлийн дугаар:

хххххххххх-01

2

Барьцаагаар хангагдах үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэсэн тухай тэмдэглэл

Огноо

Барьцаалагчийн нэр, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга тэмдэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Барьцаагаар хангагдах үүргийг бүрэн гүйцэтгэсэн тухай тэмдэглэл

Огноо

Барьцаалагчийн нэр, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга тэмдэг