Хэвлэх DOC Татаж авах

УБЕГ-ын даргын  2014 оны 08  дугаар сарын 27-ны

өдрийн 1125 дугаар тушаалын 7 дугаар хавсралт

 

БАРЬЦААЛБАР ҮЙЛДСЭН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ДАВХАР БАРЬЦАА

Барьцаалбар үйлдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийн давхар барьцаань анхны болон өмнөх барьцаалбарын эх хувийн хамт хүчин төгөлдөр болно.

1

Анхны болон өмнөх барьцаалбарын дугаар:

хххххххххх

Барьцаалбарын давхар барьцааны дугаар:

хххххххххх-01

2

Барьцаалбар үйлдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийг давхар барьцаалсан этгээдийн талаарх мэдээлэл:

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр

Хуулийн этгээдийн регистр, улсын бүртгэлийн дугаар

Оршин байгаа хаяг

 

 

 

3

Барьцаалбар үйлдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийгдавхар барьцаалуулсан этгээдийн талаарх мэдээлэл:

Иргэний овог, эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, регистр, оршин суугаа хаяг, гарын үсэг. Хуулийн этгээд бол оноосон нэр, регистр болон улсын бүртгэлийн дугаар, оршин байгаа хаяг, эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга тэмдэг.

 

4

Барьцааны зүйлийн талаарх мэдээлэл

Барьцааны зүйл болох үл хөдлөх эд хөрөнгийн нэр

Эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар

Байршил /албан ёсны хаяг/

Барьцааны зүйлийн шинж байдлын тодорхойлолт /ашиглалтанд орсон огноо, зориулалт, талбайн хэмжээ, эдэлгээ, чанарын байдал/

 

 

 

 

5

 

 

Барьцаалбар үйлдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийгдавхар барьцаалсан тэмдэглэгээ

 

6

Барьцаалбар үйлдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийгөмнө нь барьцаалсан бол өмнөх барьцааны талаарх мэдээлэл:

Өмнөх барьцаалагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар

Барьцаалбар үйлдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийг өмнө нь барьцаалсан тухай гэрээний огноо, барьцаалагчийн талаарх мэдээлэл, уг  барьцаалбарын хууль ёсны эзэмшигчийн ямар хэмжээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангах зорилгоор уг гэрээг байгуулсан талаарх мэдээлэл. (өмнө нь нэг буюу түүнээс дээш удаа барьцаалуулсан бол өмнөх барьцаа үүссэн дарааллаар)

 

 

 

 

7

Барьцаалбар үйлдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийгдараачийн барьцааны талаарх мэдээлэл:

Дараачийн барьцаалагч хуулийн этгээдийн оноосон нэр, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар

Энэ маягтын 2-т бичигдсэн барьцаалагчаас хойш тухайн Барьцаалбар үйлдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийгдавхар барьцаалсан тухай гэрээний огноо, дараачийн барьцаалагчийн талаарх мэдээлэл, уг  барьцааны зүйлийн өмчлөгчийн ямар хэмжээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангах зорилгоор уг гэрээг байгуулсан талаарх мэдээлэл. (Энэ хавсралтын 2-т бичигдсэн барьцаалагчаас хойш нэг буюу түүнээс дээш удаа давхар барьцаалуулсан бол дараачийн барьцаа үүссэн дарааллаар)

 

 

 

 

8

Энэ хэсгийг улсын бүртгэлийн байгууллага бөглөнө.

Барьцаалбар үйлдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийг давхар барьцааг бүртгэсэн  огноо

Улсын бүртгэгчийн эцэг/эхийн болон өөрийн нэр

Гарын үсэг, хувийн тэмдэг