Хэвлэх DOC Татаж авах

УБЕГ-ын даргын  2014 оны 08  дугаар сарын 27-ны

өдрийн 1125 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралт

 

БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙГ ХУДАЛДАХ ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

 

1.Үүрэг гүйцэтгэгч, барьцаалуулагч, тухайн барьцааны зүйлтэй холбоотой эрхээ бүртгүүлсэн гуравдагч этгээд(доогуур зурах)..................................................................................

.......................................................................................................... (овог, эцэг/эх-ийн болон өөрийн нэр, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн албан тушаал, эцэг/эх-ийн болон өөрийн нэр).......................................... (регистр, хуулийн этгээд бол регистр, улсын бүртгэлийн дугаар) танд ..... оны ... сарын ... -ны өдөр “Үүргээ гүйцэтгэхийг шаардах тухай” мэдэгдлийг хүргүүлсэн бөгөөд мэдэгдэлд заасан хугацаа дууссан боловч энэ хугацаанд үүргээ биелүүлээгүй, хариу өгөөгүй (доогуур зурах) байна.

          Иймд үүргээ гүйцэтгэхийг танаас дахин шаардаж байна. Энэ нь төлбөрийн үүргээ гүйцэтгэх сүүлчийн боломж гэдгийг хатуу анхааруулж байна.

Энэхүү мэдэгдлийг хүргүүлснээс хойш 30 хоногийн дотор хариу өгөөгүй буюу үүргээ биелүүлэхгүй бол Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлж, “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль” -ийн 42.3, ...... оны ... сарын ... .-ны өдөр байгуулсан гэрээний .... -д заасны дагуу үүргийн гүйцэтгэлийг барьцааны зүйлээс хангуулахаар барьцааны зүйлийг худалдан борлуулах ажиллагааг эхлүүлэх учрыг мэдэгдэж байна.


2. Мэдэгдлийг хүлээн авсан тухай баримт

Мэдэгдэл хүлээн авагч

Овог, эцэг/эхийн болон өөрийн нэр, хуулийн этгээд бол оноосон нэр

Оршин суугаа/байгаа хаяг

Мэдэгдлийг хүлээн авсан огноо

Холбоо барих утасны дугаар

Гарын үсэг

Үүрэг гүйцэтгэгч, барьцаалуулагч

 

 

 

 

 

Тухайн барьцааны зүйлтэй холбоотой  эрхээ бүртгүүлсэн гуравдагч  этгээд

 

 

 

 

 

 

Мэдэгдлийг гардуулсан  .................................... (хуулийн этгээдийн нэр) .......................... (албан тушаал)

/тамга/

/гарын үсэг/................................................. (эцэг/эхийн болон өөрийн нэр)