Хэвлэх DOC Татаж авах

    Засгийн газрын 2014 оны 238 дугаар

                                                                                                                                                             тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

СОЁЛЫН БАРИМТАТ ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ (2015-2022)

 

НЭГ. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ I ҮЕ ШАТ 2015-2018 ОН

 

д/д

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хэрэгжүүлэх хугацаа, төсөв

Төсөвт өртөг

(сая.төг)

Үйл ажиллагааг зохион байгуулах байгууллага

2015-2022

2015

2016

2017

2018

 

Зорилт 1. Соёлын баримтат өвийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх:

1

1.1.Соёлын баримтат өвийн бүртгэл хийх арга зүй, шалгуур үзүүлэлт боловсруулж, дадлагажуулах, сургалт-семинар зохион байгуулж, удирдамж, заавраар хангах;

        14.0

-

-

                         14.0

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам (цаашид “ССАЖЯ” гэнэ)
Соёлын баримтат өвийн Үндэсний зөвлөл
(цаашид “СБӨҮЗ” гэнэ)
Соёлын өвийн төв

 (цаашид “СӨТ” гэнэ)
Үндэсний номын сан

 (цаашид “ҮНС” гэнэ)

2

1.2. Соёлын баримтат өвийг хадгалж буй байгууллагуудын бүртгэл, мэдээлэл хийх тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслээр хангах, дадлагажуулах, бүртгэх;

362.6

74.4

7.0

7.0

450.9

СБӨҮЗ
Архивын ерөнхий газар (цаашид “АЕГ” гэнэ)
СӨТ
ҮНС

3

1.3.Соёлын баримтат өвийн мэдээллийг тоон системд оруулахад шаардагдах програм хангамж боловсруулах, хил, гааль, цагдаа, мэргэжлийн хяналтын дотоод сүлжээтэй холбох;

205.0

 -

-

-

205.0

СБӨҮЗ
АЕГ
СӨТ
ҮНС

4

1.4.Соёлын баримтат өвийн үндэсний хэмжээний бүртгэл бий болгох, баримтат өвийг үндэсний болон бүс нутгийн, дэлхийн өвд бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

 

2.0

              2.0

 

2.0

              2.0

                           8.0

СБӨҮЗ
АЕГ
СӨТ
ҮНС

 

Зорилт 2. Соёлын баримтат өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах:

5

2.1.Соёлын баримтат өвийг стандартын шаардлага хангасан орчин, нөхцөлд хадгалах, холбогдох тоног төхөөрөмжөөр хангах;

       279.0

          243.4

                       522.4

 СБӨҮЗ

6

2.2.Төрийн бус байгууллага, иргэдийн хадгалж байгаа баримтат өвийг шаардлагатай тохиолдолд хуулбарлан авах явуулын дижитал лаборатори байгуулах;

        79.4

                         79.4

СБӨҮЗ

7

2.3.Соёлын баримтат өвийг ариутгах, халдваргүйжүүлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулах, шаардагдах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах.

       241.7

          611.0

          79.8

             73.8

                    1,006.4

 СБӨҮЗ

 

Зорилт 3. Соёлын баримтат өвийг сэргээн засварлах:

8

3.1.Соёлын баримтат өвийг сэргээн засварлах лаборатори байгуулж, шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр хангах;

       705.3

          457.0

                    1,162.3

СБӨҮЗ

9

3.2.Соёлын баримтат өвийн материалын шинж чанарыг судалж, технологийн дагуу сэргээн засварлах;

       116.7

          116.7

        116.7

           116.7

                       466.9

СБӨҮЗ

10

3.3.Соёлын баримтат өвийг бүртгэх, ариутган халдваргүйжүүлэх, сэргээн засварлах мэргэжлийн боловсон хүчинг гадаад, дотоодод бэлтгэх, мэргэшүүлэн сургах;

        62.5

            62.5

          62.5

             62.5

                       250.0

 СБӨҮЗ

11

3.4.Соёлын баримтат өвийг бүртгэх, ариутган халдваргүйжүүлэх, сэргээн засварлах чиглэлээр гадаадаас нарийн мэргэшлийн мэргэжилтэн урьж ажиллуулах, ажилтнуудыг дагалдан сургах, сургалт зохион байгуулах.

          9.8

              9.8

            9.8

              9.8

                         39.0

СБӨҮЗ

 

Зорилт 4. Соёлын баримтат өвийг судалгааны эргэлтэд оруулах, сурталчлах:

12

4.1.Үндэсний номын сан түшиглэн судалгаа мэдээллийн төв, шинжилгээний лаборатори бүхий “Соёлын баримтат өвийн судалгаа, шинжилгээний төв” байгуулах;

       931.3

 -

 -

 -

                       931.3

СБӨҮЗ

13

4.2.Соёлын баримтат өвийн талаарх эрдэм шинжилгээний хурал, семинар, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, дагнасан судлаач бэлтгэх;

 

7.0

              7.0

            7.0

              7.0

                         28.0

СБӨҮЗ

14

4.3.Соёлын баримтат өв хадгалж байгаа байгууллага, иргэн харилцан туршлага солилцох боломжийг нэмэгдүүлэх, тэдний шилдэг санал санаачилгыг дэмжих, урамшуулах;

 

  9.2

              9.2

            9.2

              9.2

                         36.6

СБӨҮЗ

15

4.4.Соёлын баримтат өвийн тухай мэдлэг, түүнийг хадгалж хамгаалж ирсэн уламжлал, зан заншил, хууль тогтоомжийн талаар сурталчлах;

 

30.2

            30.2

          30.2

             30.2

                       120.8

СБӨҮЗ

16

4.5.Соёлын баримтат өвийг зүй зохистой хадгалан хойч үедээ өвлүүлсэн, нээн илрүүлсэн болон хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн хувь хүн, байгууллагыг дэмжиж, урамшуулах;

 

 6.0

              6.0

            6.0

              6.0

                         24.0

СБӨҮЗ

 

ДҮН

    3,061.7

        1,629.1

        330.2

           324.2

                    5,345.0

 

 

 

ХОЁР. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ II ҮЕ ШАТ 2019-2022 ОН

 

 

д/д

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хэрэгжүүлэх хугацаа, төсөв

Төсөвт өртөг

(сая.төг)

Үйл ажиллагааг зохион байгуулах байгууллага

2019

2020

2021

2022

 

Зорилт 1. Соёлын баримтат өвийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх:

 

1

1.1.Соёлын баримтат өвийн бүртгэл хийх арга зүй, шалгуур, үзүүлэлт боловсруулж, дадлагажуулах, сургалт-семинар зохион байгуулж, удирдамж, заавраар хангах;

14.0

0.0

0.0

0.0

14.0

СБӨҮЗ

2

1.2.Соёлын баримтат өвийг хадгалж байгаа байгууллагуудын бүртгэл, мэдээлэл хийх тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслээр хангах, дадлагажуулах, бүртгэх;

7.0

7.0

7.0

7.0

28.0

 СБӨҮЗ

3

1.3.Соёлын баримтат өвийн мэдээллийг тоон системд оруулахад шаардагдах программ хангамж боловсруулах, хил, гааль, цагдаа, мэргэжлийн хяналтын дотоод сүлжээтэй холбох;

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 СБӨҮЗ

4

1.4.Соёлын баримтат өвийн үндэсний хэмжээний бүртгэл бий болгох, баримтат өвийг үндэсний болон бүс нутгийн, дэлхийн өвд бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

2.0

2.0

2.0

2.0

8.0

СБӨҮЗ

 

Зорилт 2. Соёлын баримтат өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах:

 

5

2.1.Соёлын баримтат өвийг стандартын шаардлага хангасан орчин, нөхцөлд хадгалах, холбогдох тоног төхөөрөмжөөр хангах;

 

 

 

 

 

 СБӨҮЗ

6

2.2.Төрийн бус байгууллага, иргэдийн хадгалж байгаа баримтат өвийг шаардлагатай тохиолдолд хуулбарлан авах явуулын дижитал лаборатори байгуулах;

 

 

 

 

 

СБӨҮЗ

7

2.3.Соёлын баримтат өвийг ариутгах, халдваргүйжүүлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулах, шаардагдах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах.

79.8

73.8

79.8

73.8

307.3

 СБӨҮЗ

 

Зорилт 3. Соёлын баримтат өвийг сэргээн засварлах:

 

8

3.1.Соёлын баримтат өвийг сэргээн засварлах лаборатори байгуулж, шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр хангах;

52.1

7.7

52.1

7.7

119.5

СБӨҮЗ

9

3.2.Соёлын баримтат өвийг материалын шинж чанарыг судалж, технологийн дагуу сэргээн засварлах;

116.7

116.7

116.7

116.7

466.9

СБӨҮЗ

10

3.3.Соёлын баримтат өвийг бүртгэх, ариутган халдваргүйжүүлэх, сэргээн засварлах мэргэжлийн боловсон хүчинг гадаад, дотоодод бэлтгэх, мэргэшүүлэн сургах;

62.5

62.5

62.5

62.5

250.0

 СБӨҮЗ

11

3.4.Соёлын баримтат өвийг бүртгэх, ариутган халдваргүйжүүлэх, сэргээн засварлах чиглэлээр гадаадаас нарийн мэргэшлийн мэргэжилтэн урьж ажиллуулах, ажилтнуудыг дагалдан сургах, сургалт зохион байгуулах.

9.8

9.8

9.8

9.8

39.0

СБӨҮЗ

 

Зорилт 4. Соёлын баримтат өвийг судалгааны эргэлтэд оруулах, сурталчлах:

 

12

4.1.Үндэсний номын сан түшиглэн судалгаа мэдээллийн төв, шинжилгээний лаборатори бүхий “Соёлын баримтат өвийн судалгаа, шинжилгээний төв” байгуулах;

 

 

 

 

0.0

СБӨҮЗ

13

4.2.Соёлын баримтат өвийн талаарх эрдэм шинжилгээний хурал, семинар, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, дагнасан судлаач бэлтгэх;

7.0

7.0

7.0

7.0

28.0

СБӨҮЗ

14

4.3.Соёлын баримтат өв хадгалж байгаа байгууллага, иргэн харилцан туршлага солилцох боломжийг нэмэгдүүлэх, тэдний шилдэг санал санаачилгыг дэмжих, урамшуулах;

9.2

9.2

9.2

9.2

36.6

СБӨҮЗ

15

4.4.Соёлын баримтат өвийн тухай мэдлэг, түүнийг хадгалж хамгаалж ирсэн уламжлал, зан заншил, хууль тогтоомжийн талаар сурталчлах;

30.2

30.2

30.2

30.2

120.8

СБӨҮЗ

16

4.5.Соёлын баримтат өвийг зүй зохистой хадгалан хойч үедээ өвлүүлсэн, нээн илрүүлсэн болон хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн хувь хүн, байгууллагыг дэмжиж, урамшуулах.

6.0

6.0

6.0

6.0

24.0

СБӨҮЗ

 

 

Нийт дүн:

 

Хөтөлбөрийн нэгдсэн дүн:

396.3

331.8

382.3

331.8

 

1442.1

 

6767.1